• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP dla Mazurski Raj Sp. z o.o. w Piaskach nr 5, 12-220 Ruciane - Nida
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-28-0009/19 - Mazurskie Legendy

Część 1
Zakup wraz z dostawą łodzi motorowej do surfingu - 1 szt

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w zakresie:
1) Zamówienie nr 1 - zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego: łódź motorowa do surfingu w ilości 1 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu oraz w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) środek trwały. Wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy muszą być nowe, w pełni sprawne, bez wad i uszkodzeń. Nie dopuszcza się sprzętów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
9. Źródła dofinansowania Projektu: Umowa nr POPW.01.03.02-28-0009/19-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
10. Wymagany termin wykonania zamówienia nr 1 - do dnia 30.04.2023 r.
Okres gwarancji
Zamawiający ustala minimalny okres Gwarancji udzielanej na zamówienie nr 1 na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Część 2
Zakup wraz z dostawą wyposażenia pływającego w ilości 1 kpl.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w zakresie:
1) Zamówienie nr 2 - zakup wraz z dostawą wyposażenia pływającego w ilości 1 kpl. w tym: podwodne skutery w ilości 2 szt.; podwodne skutery dla dzieci w ilości 2 szt.; deski SUP w ilości 3 szt.; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu oraz w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) środek trwały. Wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy muszą być nowe, w pełni sprawne, bez wad i uszkodzeń. Nie dopuszcza się sprzętów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
9. Źródła dofinansowania Projektu: Umowa nr POPW.01.03.02-28-0009/19-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
10. Wymagany termin wykonania zamówienia nr 2 - do dnia 30.04.2023 r.
Okres gwarancji
Zamawiający ustala minimalny okres Gwarancji udzielanej na zamówienie nr 2 na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Część 3
Zakup wraz z dostawą łodzi wiosłowych w ilości 2 szt.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w zakresie:
1) Zamówienie nr 3 - zakup wraz z dostawą wyposażenia pływającego: łódź wiosłowa rekreacyjna w ilości 2 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu oraz w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) środek trwały. Wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy muszą być nowe, w pełni sprawne, bez wad i uszkodzeń. Nie dopuszcza się sprzętów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
9. Źródła dofinansowania Projektu: Umowa nr POPW.01.03.02-28-0009/19-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP
10. Wymagany termin wykonania zamówienia nr 3 - do dnia 30.04.2023 r.
Okres gwarancji
Zamawiający ustala minimalny okres Gwarancji udzielanej na zamówienie nr 3 na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Część 4
Zakup wraz z dostawą rowerów wodnych w ilości 2 szt

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w zakresie:
1) Zamówienie nr 4 - zakup wraz z dostawą wyposażenia pływającego: rowery wodne rekreacyjne w ilości 2 szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu oraz w załączniku nr 1 do zapytania.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, co oznacza nowo wytworzony (wyprodukowany) środek trwały. Wszystkie dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia elementy muszą być nowe, w pełni sprawne, bez wad i uszkodzeń. Nie dopuszcza się sprzętów powystawowych, demonstracyjnych lub po naprawach.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, także w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na zakup wraz z dostawą sprzętu wodnego i wyposażenia pływającego dla realizacji Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" znajdują się jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie podać przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany będzie także do powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.
9. Źródła dofinansowania Projektu: Umowa nr POPW.01.03.02-28-0009/19-00 o dofinansowanie Projektu nr POPW.01.03.02-28-0009/19 ,,Mazurskie Legendy" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.
10. Wymagany termin wykonania zamówienia nr 1 - do dnia 30.04.2023 r.
Okres gwarancji
Zamawiający ustala minimalny okres Gwarancji udzielanej na zamówienie nr 4 na minimum 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-30
Termin składania:2023-01-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02
Termin wykonania zamówienia - opis

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Miejscowość
Piaski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Miejscowość
Piaski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Miejscowość
Piaski

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Miejscowość
Piaski
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1.W zakresie wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia;
2.W zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
3.W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki, działania wojenne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy;
4.W zakresie zmiany terminu realizacji umowy, lub czasowego zawieszenie realizacji umowy, lub zmiany sposobu realizacji umowy na skutek okoliczności związanych z COVID-19;
5.W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w związku z koniecznością zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego;
6.Zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
7.Zmiana modelu oferowanego przedmiotu zamówienia - w przypadku niedostępności na rynku urządzenia opisanego w ofercie, wynikającej z zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tego urządzenia. Zmiana na inny model jest możliwa jedynie pod warunkiem wykazania posiadania przez zmieniony sprzęt nie gorszych paramentów jak urządzenie niedostępne na rynku;
8.W zakresie wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
9.W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; w przypadku zmiany danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest brak przesłanek do wykluczenia z postępowania.
3. Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
4. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczenie stanowi część formularza oferty.
5. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
Oświadczenie stanowi część formularza oferty.
6. W przypadku wykonawców składających wspólnie ofertę brak podstaw wykluczenia zobowiązany jest wykazać każdy z nich z osobna.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Wynika z tego, że Zamawiający może żądać całości lub części realizacji umowy od wszystkich partnerów konsorcjum łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie Zamawiającego przez któregokolwiek z konsorcjantów zwalnia pozostałych. Ponadto, wszyscy konsorcjanci pozostają zobowiązani, aż do zupełnego zaspokojenia Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-28
Data ostatniej zmiany
2022-12-28 23:31:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto (waga 100%) - od 0 - 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy zamówienia.
Waga kryterium 100%
Metodologia obliczania: pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt * 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto (waga 100%) - od 0 - 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy zamówienia.
Waga kryterium 100%
Metodologia obliczania: pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt * 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto (waga 100%) - od 0 - 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy zamówienia.
Waga kryterium 100%
Metodologia obliczania: pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt * 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto (waga 100%) - od 0 - 100 pkt.
W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy zamówienia.
Waga kryterium 100%
Metodologia obliczania: pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *100 pkt * 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Krzysztof Wanda
tel.: +48 600 985 736
e-mail: projekty.kw@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2, 37412000-9, 37412310-5, 34522600-8, 34522700-9
Numer dokumentu:2022-5249-140634, 6/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.