• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup włoka dennego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup włoka dennego flądrowego trzypasowego:
- wykonany z tkaniny sieciowej Dyneema i tkaniny sieciowej Polietylen kręcony
- sieć selektywna do prowadzenia połowów flądrowych
- worek T-90
- prześwit oczka 125 mm w worku sieciowym
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2023-01-19
Termin składania:2023-01-19
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-01-30
Wymagania:Dodatkowe informacje
Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania , odwołania postępowania bez podania przyczyny bądź jego udzielenia w całości lub części kilku dostawcą
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Opis sposobu przyznania punktacji
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C=(Cn/Co) x 100 punktów
C-przyznane punkty
Cn- najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Co-cena oferty ocenianej
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie w/w kryterium wynosi 100 punktów. Wnioskodawca dopuszcza w przypadku pozycji nr 4 - możliwość złożenia oferty tylko na sprzedaż desek trałowych - w tym przypadku przy dokonaniu oceny oferty zastosowanie wzoru będzie dotyczyło tylko wyliczeń dla tej jednej pozycji
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, szczególnie w zakresie wykonywania podobnych usług oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z inwestorem
Odrzuceniu podlegają oferty:
1. złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków określonych w zapytaniu ofertowym
2. złożone przez oferenta, który podlega wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań kapitałowo lub osobowych
3. złożone po wyznaczonym terminie
Numer dokumentu:01/09/01/2023
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.