• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup usługi wsparcia serwisowego dla systemu AIS-PL i AIS Secure-PL w latach 2022-2024

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup usługi wsparcia serwisowego dla systemu AIS-PL i AIS Secure-PL w latach 2022-2024
Standard

Dane kontaktowe

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Dyrektor Urzędu Morskiego Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Polska

tel. +48 58 355 33 33

adres e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem

o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

Platforma Marketplanet, https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą).

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej: „ustawy Pzp”.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty

z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, która będzie polegała na: dostarczeniu, instalacji,

integracji i testowaniu oprogramowania sieciowego CoastWatch firmy Saab

TransponderTech 2 razy w roku zgodnie z dostępnością nowego oprogramowania

u producenta oraz konserwacji i usuwaniu niesprawności sieci i komponentów

wchodzących w skład ich ukompletowania, powstałych w trakcie ich eksploatacji oraz

niemożliwych do usunięcia przez użytkownika systemu.

 Zakres wsparcia eksploatacji w roku kalendarzowym obejmuje:

A) Wsparcie prewencyjne:

 Wykonywanie rocznych przeglądów, konserwacji i regulacji systemu CoastWatch aby:

 a) zapewnić utrzymanie systemu, tak by działał z pełną wydajnością,

 b) zapewnić przechowywanie kopii zapasowych wszystkich ustawień i konfiguracji,

 by umożliwić szybką wymianę w przypadku konieczności wymiany sprzętu.

 Sprawdzanie 2 razy do roku tj. w I i w III kwartale dostępności i aktualizacja oprogramowania

sieciowego do najnowszej wersji.

Aktualizacja Dokumentacji Technicznej w języku angielskim, każdorazowo po aktualizacji

oprogramowania w wersji elektronicznej (PDF).

Aktualizacja oprogramowania CoastWatch: Wykonawca dostarczy w ramach umowy

Zamawiającemu nowe wersje oprogramowania zawierające poprawki ewentualnych

błędów oprogramowania i ulepszenia funkcjonalności, nowe protokoły i standardy związane

w nowymi przepisami. Wykonawca udzieli wszystkich potrzebnych informacji

Zamawiającemu dotyczących zawartości planowanych aktualizacji.

3

B) Wsparcie korygujące:

 W zakresie Oprogramowania wszystkie zgłoszone problemy i nowe błędy

w oprogramowaniu sieciowym CoastWatch winny być zgłoszone do producenta i usunięte

za pomocą zainstalowania poprawek do oprogramowania.

 Wykonawca po corocznym przeglądzie sieci oraz wszystkich komponentów systemu AISPL i AIS Secure-PL, w tym stacji bazowych zobowiązany jest do sporządzenia w IV kwartale

każdego roku obowiązywania umowy raportu zawierającego status/stan techniczny sieci

i zalecenia w zakresie napraw i wymiany sprzętu. W ramach 3 letniej umowy realizowane

będą naprawy ograniczone maksymalnie do wymiany 6 anten GPS i 6 anten VHF wraz

okablowaniem. Pozostałe naprawy sprzętu będą przedmiotem odrębnego postępowania.

 Wykonawca w razie potrzeby udzieli zdalnego wsparcia Zamawiającemu drogą

e-mailową lub telefoniczną w godzinach pracy Wykonawcy.

 Wykonawca zapewni dostępność serwisu 5 dni w tygodniu w dni robocze w godzinach

8-16. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe wynosi maksymalnie 24h w dni robocze.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71 35 63 00 - 1 Usługi wsparcia technicznego.

 32 34 42 10 - 1 Sprzęt radiowy.

 45 22 00 00 - 5 Roboty inżynieryjne i budowlane.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

przedmiotowego zamówienia.

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa

w art. 214 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

VI. Termin wykonania zamówienia


Zamawiający wyznacza termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania

umowy (tj. realizacja umowy będzie trwać od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.).

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią

Załącznik nr 2 do niniejszej SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez

Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania

i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej

Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej:

Platformą) oraz poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl.

2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na

4

subdomenie umgdy.ezamawiajacy.pl; https://umgdy.ezamawiajacy.pl, lub

https://oneplace.marketplanet.pl,

b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do

strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości

zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto

wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło,

następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie

„zarejestruj się”,

c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację

w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz

z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości

przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod

numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,

d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich

wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek

należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie lub przy użyciu

zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika

lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym

należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu

wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika

klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez

komunikat systemowy "Pytanie wysłane".

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu

składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej,

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku

przedłużenia terminu ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje

o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem

Platformy.

8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się

z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 (22) 257

22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:

oneplace@marketplanet.pl

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów

oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), zwanego dalej:

”Rozporządzeniem”.

10. Przekazywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności,

autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany

i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią 

5

wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

11. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 9 powyżej określa

nniezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512

kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x

10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

12. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt. 9 powyżej określa

niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego oraz podpisu profilem

zaufanym:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox

w wersji wpieranej przez producenta,

b) aby złożyć podpis profilem zaufanym pod ofertą elektroniczną, należy spełnić

powyższe wymagania techniczne oraz posiadać aktywny profil zaufany,

c) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również

zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej,

pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz

obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy

eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga:

wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

d) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host,

który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie

eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host

należy przeładować bieżącą stronę czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

e) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy

podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

f) przy złożeniu podpisu podpisem osobistym (e-Dowód), aby móc korzystać

z elektronicznych funkcji e-Dowodu, należy posiadać wszystkie powyższe komponenty

oraz dodatkowo wymagane jest oprogramowanie do obsługi e-dowodu „E-dowód

menadżer”. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.

13. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska, znajdą Państwa na

stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizszekroki.

14. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej określa

dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,

xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,

css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

15. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej, określa

informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez

Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po

odszyfrowaniu po upływie terminu otwarcia ofert.

16. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim

źródłem czasu.

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

6

oświadczenie Zamawiającego.

18. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

 Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami w sprawie przedmiotowego

postępowania Panią Joannę Leśniak e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, czyli od dnia upływu terminu składania

ofert do dnia 03.12.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,

w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu

związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzona

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

2. Wykonawca może złożyć ofertę w postaci spakowanego folderu zawierającego

poszczególne pliki, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust.

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez

uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą

informacji.

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4

do SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego

przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje

wymagane w Formularzu Ofertowym.

6. Do oferty należy dołączyć:

6.1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do SWZ,

6.2 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do

jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,

7

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego

właściwego rejestru;

6.3 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. -

pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa

zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie

common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub

uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do

reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

6.4 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp;

6.5 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;

6.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 6.5 - składa każdy

z Wykonawców.

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6

pkt. 6.1, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych

baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

8. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się

także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio

w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania

z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14

lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie

może być poświadczone przez upełnomocnionego.

XII. Wymagania dotyczące wadium

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć do dnia 04.11.2021 r. do godz. 10:00,

poprzez Platformę pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce

„OFERTY”

w następujący sposób poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),

b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej

SWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Czynności te realizowane są

poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma

zostać wczytany,

c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację,

d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649),

e) złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę",

f) potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta

złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty”,

8

g) o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji

na Platformie,

h) po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń",

i) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są

widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest

dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „oferty”.

2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu

w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj

ofertę”.

3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

4. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie

określający wolę ich utajnienia.

5. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty

„Stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika

następuje poprzez polecenie „Dodaj".

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2021 r. o godzinie 10:30.

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach

zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cenach lub kosztach

zawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

XV. Podstawy wykluczenia obligatoryjne

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 108 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawcę:

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

9

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258

Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa

w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu

karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony

w przepisach prawa obcego.

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej

lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,

o którym mowa w pkt 1.1.

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub

podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez

wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

XVI. Podstawy wykluczenia fakultatywne

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykluczenia trybie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. 

10

XVII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 112

ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

w zakresie:

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie

wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

to wynika z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- posiada dokument potwierdzający autoryzację SAAB TransponderTech na

prowadzenie prac serwisowych na urządzeniach i oprogramowaniu firmy SAAB oraz

certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie serwisowania sustemu CoastWatch.

W celu potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca musi

przedstawić niżej wymienione dokumenty:

- dokument potwierdzający autoryzację SAAB TransponderTech na przeprowadzanie

prac serwisowych na urządzeniach i oprogramowaniu firmy SAAB;

- certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie serwisowania systemu CoastWatch.

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

warunków w tym zakresie;

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

- Wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2

(dwie) usługi w zakresie merytorycznym (radiokomunikacja, nawigacja

techniczna) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych brutto (słownie:

dwieście tysięcy złotych 00/100) łącznie.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania wykluczyć Wykonawcę.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku

do którego występuje którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt.

1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art.

110 ust. 2 pkt. 1 – 3 ustawy Pzp.

XVIII. Podmiotowe środki dowodowe

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od

dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz

którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 

11

nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu

stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

1.2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym

przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość

i aktualność.

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać

Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ,

w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70

ustawy Pzp. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone

wraz z tłumaczeniem na język polski.

4. W postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem procedury krajowej, oferty oraz

oświadczenia Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez nich

warunków udziału w postępowaniu będą składane pod rygorem nieważności w formie

elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wynika to z art. 63 ust. 2 ustawy

Pzp.

 4.1 Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny,

którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci

elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane

identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka

identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu

którego został złożony, czas jego złożenia.

 4.2 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis

osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r.

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego Dyrektywę 1999/93/WE,

weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa

Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym

terminie, chyba że:

 5.1. oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub

 poprawienie lub

 5.2. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

6. Wykonawca na wezwanie składa podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień ich

 złożenia.

7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków

dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

8. Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1,

lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych

w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie

o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12

10. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1 ppkt. 1.2, także

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 5 do SWZ),

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie

warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego

zasoby.

11. Dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach

lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 273 ustawy Pzp

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub

oświadczenia, o której mowa w pkt 5 powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego,

zaufanego lub osobistego podpisu elektronicznego.

13. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia

Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ); oraz rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 2452).

14. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio podmiotowe

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

XIX. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu

ofertowym łącznej ceny ofertowej brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia (wzór

formularza stanowi Załącznik 1 do SWZ).

2. Cena musi być podana i wyliczona w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić

w górę).

3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4. Podana przez Wykonawcę cena stanowić będzie podstawę do porównania i oceny ofert

oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszą.

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny

ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów

w kryterium „Cena ofertowa brutto (C)”.

2. Punkty w powyższym kryterium będą przyznawane na następujących zasadach:

Kryterium

 Waga

[%]

Max

Liczba

punktów

Sposób oceny wg

Cena

ofertowa

brutto

(C)

100% 100

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Cena najtańszej oferty

C = ------------------------------------ x 100 pkt.

Cena badanej oferty

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po

przecinku.

3. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie, na podstawie

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru

opisanego w tabeli powyżej.

4. Punkty zostaną przyznane ofertom niepodlegającym odrzuceniu.

5. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i zostanie

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował podanymi kryteriami wyboru.

8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zastosowanie mają

przepisy art. 248 ustawy Pzp.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym

w SWZ.

11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór

jego oferty.

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 13, oferta podlega odrzuceniu,

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia

postępowania.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem

art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

14

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy:

a) przedłoży potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy;

b) poda dane osób umocowanych do podpisania umowy;

c) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego autoryzację firmy

SAAB na przeprowadzenie prac serwisowych na urządzeniach i oprogramowaniu

firmy SAAB oraz certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie serwisowania

systemu CoastWatch – ważnego na okres obowiązywania nin. Umowy;

d) przedłoży kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności wraz

z dowodami opłacenia wymagalnych składek;

e) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono

tylko jedną ofertę.

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które

stanowią Załącznik nr 2 do SWZ. Umowy zostaną uzupełnione o zapisy wynikające

ze złożonej oferty.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców

albo unieważnić postępowanie.

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1) Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości.

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.

450 ust. 2 ustawy Pzp.

4) Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia

 z należności za częściowo wykonane świadczenia.

5) Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

6) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

15

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres

gwarancji liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek

bankowy zamawiającego numer rachunku 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000 tytuł

przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ….. „

8) Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone

w postaci oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu

podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

9) Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczenia określa Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ –

Wzór umowy.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

 o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której

 Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXIV. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku

powadzonego postępowania

INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

Dane Administratora danych oraz Inspektora Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego z siedzibą w

Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować

poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres Administratora z dopiskiem

„Inspektor Ochrony Danych”.

Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa

danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do

swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na

ich przetwarzanie.

16

Cel przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1

) oraz wykonywaniem przez administratora

zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie:

− ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

i administracji morskiej,

− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy

postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym

Dyrektor Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty

uprawnione do obsługi doręczeń2 oraz podmioty, z którymi Dyrektor zawarł umowę na

świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której

zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony

w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania władzy publicznej;

− prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest obligatoryjne,

brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy.

XXV. Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika

1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L

119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO”

2 Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP

w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)”

17

2 Załącznik nr 2 Projekt umowy

3 Załącznik nr 3 Wykaz usług - wzór

4 Załącznik nr 4 Oświadczenie

5 Załącznik nr 5

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby

wykonania zamówienia

Dziękujemy za wysłane grafiki.