• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup statku pożarniczego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Numer referencyjny: OZ-092/2/UE-19/2020
II.1.2)Główny kod CPV
34500000 Statki i łodzie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zgodnie ze szczegółowym Opisem technicznym statku (OTS) zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ, oraz załącznikiem nr 4 - Wzór umowy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi również przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. zgodnie ze szczegółowym Opisem technicznym statku (OTS) zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ, oraz załącznikiem nr 4 - Wzór umowy. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca przeprowadzi również przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie operowania statkiem i jego wyposażeniem.

1.2. Szczegółowy zakres i wymagania co do sposobu realizacji zamówienia zawarte są w dokumentach:

1) Opis techniczny statku (OTS) - załącznik nr 3 do SIWZ;

2) wzór umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

1.3. Wykonawca jest zobowiązany udzielić minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Przedłużenie okresu gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XV pkt 5.5.1 ppkt 2 SIWZ.

1.4. Minimalny uciąg na palu oferowanego statku pożarniczego to 45 T. Oferowany uciąg statku pożarniczego stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XV pkt 5.5.1 ppkt 4 SIWZ.

1.5. Maksymalne zanurzenie oferowanego statku pożarniczego to 4,20 m. Obniżenie zanurzenia maksymalnego stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XV pkt 5.5.1 ppkt 5 SIWZ.

1.6. Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia personelu zamawiającego, zgodnie z OTS.

1.7. Wykonawca obowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia przedmiotu umowy w trakcie jego realizacji z zgodnie z § 6 ust. 1 Projektu umowy.

Zamawiający przewiduje udzielić zaliczki w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia wykonawcy na poczet wykonania zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: oferowany okres gwarancji jakości / Waga: 5 %
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie kierownika projektu / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: uciąg na palu / Waga: 15 %
Kryterium jakości - Nazwa: zanurzenie / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zam. jest częścią projektu, który został uwzględniony w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, projekt ,,Zakup statku pożarniczego dla ZMPSiŚ S.A.".

II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje korzystania z aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.port.szczecin.pl
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2021
Termin składania:2021-01-04
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 04/01/2021 Czas lokalny: 10:30 Miejsce: Szczecin siedziba zamawiającego.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczecin.
Wadium:562 420,00 PLN
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/03/2021
Kontakt:Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
ul. Bytomska 7
Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
70-603
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Gadomska, Katarzyna Nowicka
E-mail: przetargi@port.szczecin.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34500000
Numer dokumentu:568018-2020, OZ-092/2/UE-19/2020
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.