• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup środków trwałych i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji z Terminali Gazu Płynnego ORLEN Paliwa

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup środków trwałych i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji z Terminali Gazu Płynnego ORLEN Paliwa
Standard

Dane kontaktowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. Zakupu wraz z demontażem i odbiorem środków trwałych i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji z obiektów ORLEN Paliw Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zaprasza Państwa firmę do złożenia oferty na zakup środków trwałych i wyposażenia przeznaczonego do likwidacji. W zakres usługi wchodzi: odbiór, demontaż, cięcie, transport, klasyfikacja przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia zanieczyszczeń i elementów niemetalowych będących częścią likwidowanych środków trwałych i wyposażenia. Środki trwałe i wyposażenie przeznaczone do likwidacji znajdują się w następujących lokalizacjach:

1. Terminal Gazu Płynnego w Krośnie Odrzańskim, ul. Gubińska 65, 66-600 Krosno Odrzańskie – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 1 – osoba do kontaktu Paweł Babiński, tel. 607-380-395.

2. Morski Terminal LPG w Szczecinie, ul. Gdańska 34, 70-661 Szczecin – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 2 – osoba do kontaktu Marcin Anitowski, tel. 605-854-253.

3. Terminal LPG w Sokółce, Oś. Buchwałowo 1, 16-100 Sokółka – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 3 – osoba do kontaktu Łukasz Wasilewski, tel. 607-600-393.

4. Terminal Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1, 09-411 Płock – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 4 – osoba do kontaktu Maciej Dobroś, tel. 609- 129-681.

5. Terminal Gazu Płynnego w Nowej Brzeźnicy, ul. Dworcowa 15, 98-331 Nowa Brzeźnica – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 5 – osoba do kontaktu Andrzej Rokicki, tel. 603-396-885.

6. Terminal Gazu Płynnego w Łapach, ul. Południowa 16, 18-100 Łapy – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 6 – osoba do kontaktu Łukasz Wasilewski, tel. 607-600-393.

7. Magazyn na terenie Terminalu Gazu Płynnego w Płocku, ul. Długa 1, 09-411 Płock – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 7 – osoba do kontaktu Maciej Dobroś, tel. 609-129-681.

8. Magazyn w Widełce, Widełka 869, 36-145 Widełka – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 8 – osoba do kontaktu Maciej Dobroś, tel. 609-129-681.

9. SP Bliżyn Kościuszki 12a, 26-120 Bliżyn – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z

załącznikiem nr 9 – osoba do kontaktu Zbigniew Selwa, tel. 605-672-603.

10. Baza Paliw w Szczucinie, ul. Piłsudskiego, 33-230 Szczucin – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 10 – osoba do kontaktu Zbigniew Selwa, tel. 605-

672-603.

11. Terminal Gazu Płynnego w Hrubieszowie, ul. Piłsudskiego 133, 22-500 Hrubieszów –

wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 11 – osoba do kontaktu Albert Wojciechowski, tel. 603-394-698.

Płock, dn. 30.12.2022r.

  ORLEN Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Widełce

36-145 Widełka 869 tel. +48 (17) 867 27 00, fax +48 (17) 867 27 01

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod nr: 0000126258

NIP: 814-10-19-514 kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 81.280.000,00 zł

Centrala (adres do korespondencji)

ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock

tel. +48 (24) 256 60 39, fax +48 (24) 367 90 55

Biuro Obsługi Klienta w Płocku

ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock

tel. +48 801 805 541 z telefonów stacjonarnych tel. +48 (24) 365 72 91 z telefonów komórkowych

www.orlenpaliwa.com.pl

   

 12. Budynek Zarządu Zglenickiego 44, 09-411 Płock – wykaz elementów z zdjęciami zgodnie z załącznikiem nr 12 – osoba do kontaktu Tomasz Dudkiewicz, tel. 693-301- 533.

Zakres wykonywanych prac:

1. Demontaż elementów podlegających likwidacji, które tego wymagają.

2. Wywóz likwidowanych elementów z terenu Zamawiającego.

3. Weryfikacja po odbiorze ciężaru likwidowanych elementów (ważenie na legalizowanej

wadze odebranych elementów złomu na bazie odbiorcy lub przy znacznej odległości bazy na lokalnej wadze na koszt odbiorcy).

Istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej po wcześniejszym kontakcie ze wskazanymi osobami. Oferta powinna być złożona w formie tabeli cenowej stanowiącej załącznika nr 13, oddzielnie dla każdej z lokalizacji, poprzez:

a) uzupełnienie cen jednostkowych (z uwzględnieniem kosztów demontażu, cięcia, transportu, klasyfikacji oraz możliwości wystąpienia zanieczyszczeń i elementów niemetalowych będących częścią likwidowanego środka trwałego),

b) określenie terminu realizacji.

W przypadku zainteresowania złożeniem oferty cenowej udostępnione zostaną załączniki nr 1-12 z zdjęciami elementów przeznaczonych do likwidacji. Wykaz wszystkich elementów przeznaczonych do likwidacji wraz z podziałem na lokalizacje znajduje się w załączniku nr 13.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert dla pojedynczych lokalizacji, jednakże oferta musi obejmować wszystkie elementy wskazane do likwidacji z danej lokalizacji.

Kryterium wyboru najlepszej oferty jest najwyższa wartość za szacowaną ilość złomu określoną przez Zamawiającego.

Na podstawie oddzielnego zawiadomienia Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych, w tym w formie aukcji, z wszystkimi lub wybranymi oferentami.

Termin ważności składanych oferty powinien być nie krótszy niż 90 dni.

Zakup złomu odbędzie się na zasadzie opłacenia faktury Proforma za szacunkową ilość złomu określoną przez Zamawiającego a następnie docelowe rozliczenie różnicy po odbiorze i zważeniu złomu oraz wystawieniu faktury końcowej z terminem płatności 14 dni.

Organizator zastrzega, że warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn, jak również, że postępowanie może zostać przez organizatora unieważniony w całości lub w części (co do poszczególnych środków trwałych) w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn lub zamknięty w całości lub w części (co do poszczególnych środków trwałych) bez wybrania którejkolwiek z ofert.

  W przypadku pytań proszę o kontakt.

ORLEN Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Widełce

36-145 Widełka 869 tel. +48 (17) 867 27 00, fax +48 (17) 867 27 01

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie pod nr: 0000126258

NIP: 814-10-19-514 kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 81.280.000,00 zł

Centrala (adres do korespondencji)

ul. Zglenickiego 44, 09-411 Płock

tel. +48 (24) 256 60 39, fax +48 (24) 367 90 55

Biuro Obsługi Klienta w Płocku

ul. Zglenickiego 46a, 09-411 Płock

tel. +48 801 805 541 z telefonów stacjonarnych tel. +48 (24) 365 72 91 z telefonów komórkowych

www.orlenpaliwa.com.pl

   

 Oferty prosimy przesyłać do dnia 28.02.2023r. godzina 12.00 na adres e-mail:

Tomasz.Dudkiewicz2@orlen.pl; tel. 693-301-533 oraz Marek.Sweklej@orlen.pl

Załączniki:

 Wykaz elementów z zdjęciami – załącznik nr od 1 do 12

 Tabela cenowa – załącznik nr 13

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty/odpowiedzi na zapytanie.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu podmiotowi do którego skierowano zapytanie nie przysługują żadne roszczenia wobec ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Niniejsze zapytanie stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i n. k.c.”


Dziękujemy za wysłane grafiki.