• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup silnika zaburtowego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Działając na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zarząd Powiatu w Tomaszowie Maz. zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: ,,Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego".
Zamówienie obejmuje:
Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego
Opis przedmiotu zamówienia:
? Moc - 150 KM/ 110,3 kW
? Typ silnika - 4 suwowy / rzędowy, 16 - zaworowy
? Mokra miska olejowa
? Układ rozrusznika - elektryczny
? System kontrolny - sterowanie zdalne
? Kolumna do pawęży o wysokości od 500 mm do 520 mm
? System power trim & tilt
? Manetka mechaniczna lub elektroniczna
? Cyfrowe wskaźniki sieciowe
? Sterlinki - długość 7 metrów
Miejsce i termin składania:8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Św. Antoniego 41
97-200 Tomaszów Maz.
Oferta na zadanie pn.:
,,Zakup silnika zaburtowego na wyposażenie
Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego"
Nie otwierać przed dniem 14.07.2022r. godz. 11:10
Nieoznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., Ul. Św. Antoniego 41 w KANCELARII - parter, lub drogą elektroniczną na adres: zamowienia@powiat-tomaszowski.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.07.2022r. do godz. 11:00
Termin składania:2022-07-14
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:
14 dni od dnia zawarcia umowy
Wymagania:Wymagania Zamawiającego:
Okres gwarancji : minimum 12 miesięcy
Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy przygotować według formularza oferty załączonego do niniejszego zaproszenia (załącznik nr 1).
2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątką imienną) przez osoby upoważnione.
3. Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.
4. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z dokumentów dołączonych do oferty, należy dołączyć pełnomocnictwo.
5. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku oraz być wartością brutto. Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty.
6. Oferta powinna zawierać termin realizacji zamówienia.
7. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
Uwagi:Kryterium wyboru oferty:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami:
1. cena - 100%
Kryterium ,,cena " podlega ocenie w skali od 1 do 100,00 pkt.
Do obliczenia ilości przyznanych punków zostanie zastosowany wzór:
najniższa oferowana cena w zł
Ocena punktowa oferty ocenianej = ------------------------------------------------- x 100,00 pkt.
cena w zł oferty badanej
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn:,, Zakup materiałów biurowych i artykułów papierniczych na potrzeby Starostwa Powiatowego''
Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2022. poz. 902 )
2) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
3) Wykonawca posiada:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
Kontakt:Osoby do kontaktu:
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Pan Tomasz Wojtaszek- Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41, pokój 223, tel. (44) 724 21 27 wew. 223 w godz. 730-1530
W zakresie procedur formalnych:
Pani Joanna Wosik - Podinspektor w Referacie Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie, ul. Św. Antoniego 41, pokój 116, tel. (44) 724 21 27 wew. 244 w godz. 730-1530
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:ZP.272.1.245.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.