• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup łodzi z silnikiem

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup łodzi z silnikiem do prowadzenia działań prewencyjnych i pożarniczych
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gotowej do użycia łodzi polietylenowej z minimum 40 KM silnikiem wraz z przyczepą podłodziową. Produkt musi być fabrycznie nowy. Wymiary: Długość całkowita bez silnika - od 4 m do 4,5 m Szerokość całkowita - od 1,5 m do 2 m. Liczba osób - nie mniej niż 6. Waga łodzi bez silnika max 205 kg.
Wykaz minimalny wyposażenia:
Linka życia na burtach łodzi, uchwyty cumownicze, kompletny układ sterowniczy, kratownica, belka świetlna z modulatorem oraz generatorem, halogen szperacz x2, siedzisko, konsola kierownicza, pasy transportowe komplet, wyłącznik/hebel, akumulator fabrycznie nowy, silnik minimum 40KM, gniazdo zapalniczki 100W/12V *2, rzutka ratunkowa, gaśnica, apteczka.
Charakterystyka jednostki napędowej.
Łódź musi mieć zamontowany, przyczepny, silnik o mocy mieszczącej się w zakresie minimalnym 40KM z rozruchem elektrycznym, czterosuw silnik musi posiadać bieg wsteczny, silnik będzie dostarczony i zamontowany wraz ze śrubą napędową dopasowaną do masy łodzi i mocy silnika, silnik musi posiadać system podnoszenia i opuszczania. Montaż łodzi wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem będzie wykonany przez dostawcę jednostki.
Wykonawca przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia:
1) wykonana przegląd ,,zerowy" silnika,
2) przeszkoli, w siedzibie Zamawiającego, wybranych przedstawicieli Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy,
3) musi umieścić trwałe oznakowanie napisami STRAŻ PARKU BbPN na belce świetlnej (dopasowany do białej strefy belki) oraz łodzi (na obu burtach, nad linią wodną, w sposób widoczny).
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6928a5dd-c89f-11ed-9355-06954b8c6cb9
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce ,,Centrum Pomocy".
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r. poz. 2452) - dalej jako ,,rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych".
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze" (,,Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk ,,dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl (nie dotyczy składania ofert).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. W związku z powyższym, udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym zakresie w poniższych klauzulach informacyjnych, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu:
- zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),- podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - przez okres od udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania,
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania tj. przez czas wykonania umowy i upływ okresu przedawnienia roszczeń,
6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia lub wykonania umowy,
7) dane osobowe, które nam Państwo powierzacie są odpowiednio zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem i utratą. Dane osobowe w celach wymienionych w pkt. 3 powyżej będziemy przetwarzać, tj. do czasu zakończenia współpracy i upływu okresu przedawnienia roszczeń,
8) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych zgodnie z art. 28 RODO, a także podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów prawa do uzyskania danych, jak też podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy,
9) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
10) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
11) posiadacie prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
12) państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-31 09:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Termin składania:2023-03-31
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 10:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.3.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gotowej do użycia łodzi polietylenowej z minimum 40 KM silnikiem wraz z przyczepą podłodziową. Produkt musi być fabrycznie nowy. Wymiary: Długość całkowita bez silnika - od 4 m do 4,5 m Szerokość całkowita - od 1,5 m do 2 m. Liczba osób - nie mniej niż 6. Waga łodzi bez silnika max 205 kg.
Wykaz minimalny wyposażenia:
Linka życia na burtach łodzi, uchwyty cumownicze, kompletny układ sterowniczy, kratownica, belka świetlna z modulatorem oraz generatorem, halogen szperacz x2, siedzisko, konsola kierownicza, pasy transportowe komplet, wyłącznik/hebel, akumulator fabrycznie nowy, silnik minimum 40KM, gniazdo zapalniczki 100W/12V *2, rzutka ratunkowa, gaśnica, apteczka.
Charakterystyka jednostki napędowej.
Łódź musi mieć zamontowany, przyczepny, silnik o mocy mieszczącej się w zakresie minimalnym 40KM z rozruchem elektrycznym, czterosuw silnik musi posiadać bieg wsteczny, silnik będzie dostarczony i zamontowany wraz ze śrubą napędową dopasowaną do masy łodzi i mocy silnika, silnik musi posiadać system podnoszenia i opuszczania. Montaż łodzi wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem będzie wykonany przez dostawcę jednostki.
Wykonawca przed dostarczeniem przedmiotu zamówienia:
1) wykonana przegląd ,,zerowy" silnika,
2) przeszkoli, w siedzibie Zamawiającego, wybranych przedstawicieli Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji Przedmiotu Umowy,
3) musi umieścić trwałe oznakowanie napisami STRAŻ PARKU BbPN na belce świetlnej (dopasowany do białej strefy belki) oraz łodzi (na obu burtach, nad linią wodną, w sposób widoczny).
4.2.6.) Główny kod CPV: 34520000-8 - Łodzie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale XIII SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy - formularz interaktywny udostępniony na platformie e-Zamówienia;
2. Formularz cenowy - załącznik nr 8 do SWZ;
3. Wykaz wyposażenia łodzi - załącznik nr 9 do SWZ;
4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XV pkt 1 SWZ - załącznik nr 4 do SWZ;
5. Wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z Rozdziałem X pkt 6 SWZ (jeżeli dotyczy);
6. Dokument/-y, z których wynika prawo do podpisania Oferty; odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z Rozdziałem X pkt 13.2.-13.3. SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale XV pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 7 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Strony wyłączają możliwość dokonywania istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu dostawy Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:
1) w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnie od Stron, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu dostawy Przedmiotu Umowy.
2) w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, mającymi wpływ na termin realizacji Umowy.
3) gdy zaistnieją inne przyczyny zewnętrzne, niezależne od Zamawiającego lub Wykonawcy, których wcześniej nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące niemożliwością wykonania umowy.
4. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego, w szczególności, jeśli zmiany te spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem niniejszej Umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji tych zmian.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-04-29
Kod CPV:34520000-8
Numer dokumentu:2023/BZP 00147164, ZP.26.3.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.