• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup łodzi motorowej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/2022
Powstaje w kontekście projektu
RPDS.01.05.01-02-0942/21 - Rozwój działalności poprzez przebranżowienie i dywersyfikację usług

Część 1
Zakup używanej łodzi motorowej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup uzywanej łodzi motorowej na minimum 5 osób plus sternik. Silnik o mocy minimum 20km. Łódź musi być przystosowana do pływania kanałami rzecznymi. Łódź powinna zostać wyprodukowana w roku 2005 lub później. Łódź musi być wyposażona w następujące funkcjonalności: funkcjonalna łazienka (tzw. Toaleta morska lub chemiczna), mini aneks kuchenny, panele słoneczne generujące prąd do oświetlenia na pokładzie i ładowania urządzeń peryferyjnych, długość maksymalna poniżej 12m, silnik zaburtowy lub stacjonarny min. 20 km, zbiornik paliwa powyżej 10 litrów, zbiornik wody powyżej 20 litrów, koje - nocleg dla minimum 3 osób. Na wyposażeniu łodzi musi być oczywiście kotwica oraz komplet lin cumowniczych i boi zabezpieczających przed dużymi zniszczeniami przy kontakcie z obiektami zewnętrznymi oraz kapoki.
Okres gwarancji
nie dotyczy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-23
Termin składania:2022-09-23
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2022-09-23
Koniec realizacji
2022-11-30
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Zakup używanej łodzi motorowej zgodnie z poniższą specyfikacją: łódź na minimum 5 osób plus sternik. Silnik o mocy minimum 20km. Łódź musi być przystosowana do pływania kanałami rzecznymi. Łódź powinna zostać wyprodukowana w roku 2005 lub później. Łódź musi być wyposażona w następujące funkcjonalności: funkcjonalna łazienka (tzw. Toaleta morska lub chemiczna), mini aneks kuchenny, panele słoneczne generujące prąd do oświetlenia na pokładzie i ładowania urządzeń peryferyjnych, długość maksymalna poniżej 12m, silnik zaburtowy lub stacjonarny min. 20 km, zbiornik paliwa powyżej 10 litrów, zbiornik wody powyżej 20 litrów, koje - nocleg dla minimum 3 osób. Na wyposażeniu łodzi musi być oczywiście kotwica oraz komplet lin cumowniczych i boi zabezpieczających przed dużymi zniszczeniami przy kontakcie z obiektami zewnętrznymi oraz kapoki.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:
1) oczywistych omyłek pisarskich,
2) warunków, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia, jak również w przypadku, gdy ze
względu na interes Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności będzie konieczna;
3) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynikać będzie ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych
programowych
mających wpływ na wykonanie zamówienia.
4)terminu realizacji przedmiotu zamówienia:
a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. epidemii, działań wojennych oraz innych nieprzewidywalnychzdarzeń
, będących poza kontrolą stron umowy; w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie
wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego;
b)zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia spowodowania działaniem organów administracji i
innych instytucji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
5)Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą obu Stron.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Niezależnie od wyniku postępowania, Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający ma prawo, w każdym czasie zmienić, odwołać lub anulować postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
4. Oferent musi złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego
5. Do składania ofert uprawnieni są wyłącznie Oferenci spełniający poniższe warunki:
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami dokonującymi w imieniu Zamawiającego wyboru oferty Oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-09-14
Data ostatniej zmiany
2022-09-14 21:16:20

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto wg wzoru:
(Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty badanej) x 100 = ilość
punktów.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Szafrańska
tel.: 785575050
e-mail: kontakt@dfrp.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34522000-2
Numer dokumentu:2022-43299-126338, 1/2022, RPDS/1/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.