• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup Kół Ratunkowych i Sprzętu Ratowniczego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup Kół Ratunkowych i Sprzętu Ratowniczego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:RG/9711/SRM/285062/JOJ-Zakup Kół Ratunkowych i Sprzętu Ratowniczego
Treść zapytania:
Zakup kół ratunkowych i sprzętu ratowniczego
Rafineria Gdańska Sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu na zakup-Przenośne działko wodno-pianowe do mycia zbiorników.
I. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w specyfikacji.
II. Pytania należy kierować wyłącznie poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Pytania, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
III. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w niniejszym postępowaniu prosimy o złożenie oferty poprzez Platformę Zakupową Logintrade. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
IV. Przy zakupie obowiązują OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. Wszelkie uwagi do OWZ Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. powinny być zgłaszane w terminie zadawania pytań. Po tym terminie jakiekolwiek uwagi nie będą rozpatrywane.
V. Oferta powinna zostać sporządzona w formacie PDF w jez. polskim. oraz w 2 egzemplarzach (część handlowa + część merytoryczna):
- pełnej oferty handlowej z cenami
- oraz oferty merytorycznej / technicznej - bez cen
UWAGA! Złożenie w ofercie merytorycznej elementów, które zostały wyszczególnione jako oferta handlowa może skutkować odrzuceniem oferty.
- jedna handlowa z podaniem poniższych warunków , druga merytoryczna zawierająca informacje techniczne i materiałowe bez podania cen.
VI. W ofercie handlowej prosimy podać:
1) cenę PLN
2) termin dostawy,
3) warunki płatności,
4) warunki dostawy DDP wg Incoterms 2010,
5) okres gwarancji (w miesiącach)
6) Działko i statyw muszą posiadać świadectwo CNBOP
7) Ważność oferty - minimum - 40 dni.
Wymagania dodatkowe:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia oferty w całości lub w części
- Materiał musi być nowy, nieużywany i nie regenerowany
VII. Wymagamy rysunków technicznych lub kart katalogowych z danymi technicznymi i wymiarami do weryfikacji zgodności oferty ze specyfikacją techniczną Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o lub wyraźne wskazanie odstępstw.
Niespełnienie powyższych wymagań może być podstawą do odrzucenia oferty.
Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do zapytania ofertowego.
Negocjacje handlowe przeprowadzane są poprzez zapytanie o rabat i / lub przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Negocjacje będą przeprowadzane tylko i wyłącznie poprzez platformę zakupową.
Przedmiotem negocjacji jest tylko cena. W trakcie negocjacji niedopuszczalna jest zmiana specyfikacji oferowanego materiału.
Informujemy, iż płatności będą realizowane przelewem bankowym z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, na podany numer rachunku bankowego Dostawcy.
Podatek VAT będzie płacony jedynie w walucie polskiej na rachunek bankowy prowadzony zgodnie z polskim prawem bankowym i obowiązujących przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności . Wystawca faktury zobowiązuje się podać poprawne numery rachunków bankowych na każdej fakturze.
Dostawca oświadcza, że podany numer rachunku bankowego:
o jest zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 96 b Ustawy o VAT,
o jest aktualny, a w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, na który ma być dokonana płatność
Dostawca niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia takiej zmiany) poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
VIII. Do zamówień zastosowanie mają Ogólne Warunki Zamówienia Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o dostępne pod linkiem
-https://www.lotos.pl/repository/55119/
-https://www.lotos.pl/repository/55120/
IX. W przypadku wybrania oferty, Oferent na potrzeby weryfikacji aktualnego stanu rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Grupą Kapitałową Oferenta, zobowiązuje się do wskazania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyborze złożonej oferty, wobec których spółek handlowych pozostaje on w stosunku dominacji lub zależności.
Na potrzeby tego oświadczenia za spółkę dominującą będzie rozumieć się spółkę handlową w przypadku, gdy:
a) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub
e) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
f) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej.
Brak złożenia oświadczenia o stosunku dominacji lub zależności w wyżej wymienionym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą, może skutkować odrzuceniem złożonej oferty. Oferentowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego z tego tytułu. W przypadku braku złożenia oświadczenia w powyższym terminie bądź złożenie oświadczenia niezgodnego z prawda, Zamawiający zastrzega również możliwość dochodzenia odszkodowania od Oferenta na zasadach ogólnych."
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Koło ratunkowe wyposażone w linkę asekuracyjną oraz rzutkę 30 szt. -
2. Wieszak na koło ratunkowe 25 szt. -
3. kasetka wraz ze słupkami 10 szt. -
4. Bosak teleskopowy wraz z uchwytami mocującymi 30 szt. -
Dodatkowe warunki formalne:
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "RG/9711/SRM/285062/JOJ-Zakup Kół Ratunkowych i Sprzętu Ratowniczego "
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1430696,41c866e05b928679ae1a52fd7776dee6.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
20- 09- 2022 14: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
23- 09- 2022 14: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
19- 09- 2022 14: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://lotos.logintrade.net/zapytania_email,1430696,41c866e05b928679ae1a52fd7776dee6.html
Termin składania:2022-09-23
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Jolanta Okoń-Jakubowska LA
tel:
e-mail: jolanta.okon-jakubowska@rafineriagdanska.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:SRM/285062
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.