• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup jachtu

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-00F6/21 - Happy Hours - nowy kompleks gastronomiczno-rekreacyjny na bielskich Błoniach sposobem na dywersyfikację działalności i dostosowanie się do sytuacji wywołanej przez Covid-19.

Część 1
Zakup jachtu 1 szt. nowy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na zakup nowego jachtu 1 szt. w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II Przedmiot zamówienia i jego opis (specyfikacja, parametry, kod CPV):
Kod CPV: 34522100-3
Łodzie żaglowe
Nazwa przedmiotu zamówienia: na zakup nowego jachtu 1 szt.
Podstawowe parametry:
dł. jachtu 6,98m, ożaglowanie 21m, liczba koi 4, jacht kabinowy typu Slup/lub równoważne
lub o parametrach zbliżonych (nie gorszych)
Lokalizacja przedsięwzięcia (miejsce dokowania łodzi):
Zarzecze, woj. śląskie
Załączone zapytanie ofertowe stanowi integralną część niniejszego ogłoszenia - oferent jest
zobligowany do zapoznania się z jego treścią przed złożeniem oferty.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-30
Termin składania:2023-01-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
żywiecki
Gmina
Łodygowice
Miejscowość
Zarzecze
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
-
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
Typ
Potencjał techniczny
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci którzy:
- nie są powiązani ze Zamawiającym (oświadczenie)
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, (oświadczenie)
- posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, (oświadczenie)
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; (oświadczenie)
- posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową (oświadczenie)
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferta sporządzona zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz oświadczenia zgodnie z wzorami 1 i 2.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Jeśli są stawiane - wynikają z załączonego zapytania ofertowego.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-13
Data ostatniej zmiany
2023-01-13 12:36:32

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Najniższa cena całkowita netto - znaczenie 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Anna Kowalczyk
tel.: 602744886
e-mail: polishadventure.bielsko@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2023-22854-142334
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.