• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup jachtu elektrycznego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Oferta na zakup jachtu elektrycznego w ramach projektu ,,Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ostoja Maltańska"
firmy DEX Marek Czerwiński
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T005/21 - "Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ostoja Maltańska"

Część 1
Zakup jachtu elektrycznego w ramach Projektu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup jachtu elektrycznego, w ramach projektu ,,Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ostoja Maltańska" firmy DEX Marek Czerwiński.
Okres gwarancji
24 miesiące

Zamówienia uzupełniające

Przedmiotem zamówienia jest zakup jachtu elektrycznego, w ramach projektu ,,Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ostoja Maltańska" firmy DEX Marek Czerwiński. Jacht ma służyć do żeglugi (śródlądowej/) Jacht zwany będzie dalej też asortymentem albo towarem.
2. DOSTAWA będzie obejmować fabrycznie nowy jacht raz z wyposażeniem, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu wyposażenia, aby oferowany towar był równoważny z załączoną specyfikacją lub lepszy jakościowo i funkcjonalnie.
3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, ewentualnym montażem na koszt własny i ryzyko, w godz.ch i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego w oparciu o ustalony harmonogram dostawy, który będzie stanowił załącznik do Umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich elementów dostawy w ramach danej części zgodnych, równoważnych lub lepszych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załączniku do niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-27
Termin składania:2023-01-27
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
sławieński
Gmina
Postomino
Miejscowość
Jezierzany
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Dodatkowe informacje udzielane są u Zamawiającego:
DEX Marek Czerwiński
Osoba do kontaktu: Marek Czerwiński, tel. 602852726
2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w treści oferty wpisanych przez Zamawiającego spowoduje odrzucenie oferty.
3. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przeznaczyć wykonania części bądź całości zamówienia podwykonawcom. Zasady udzielenia zgody opisane są we wzorze umowy.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części,
c) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za dostarczenie elementu dostawy (wyposażenie, silnik, inne parametry opisane w Załączniku nr 1) niezgodnego z przedmiotem zamówienia, chyba że Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiąże się do wymiany przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni, kara liczona jest za każde naruszenie odrębnie
2) Termin płatności kary umownej 10 dni liczone od daty doręczenia noty obciążeniowej.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Kary umowne są odrębne od siebie i podlegają sumowaniu. Maksymalna wartość kar umownych wynosi 80 % wartości umownego wynagrodzenia brutto.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.
6. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, powinien w cenie ryczałtowej ująć wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
7. Zaoferowana cena będzie niezmienna. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem przez Wykonawców elementów niezbędnych do realizacji zamówienia a także związany z inflacją.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:
a) Są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
b) Należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275)), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-13
Data ostatniej zmiany
2023-01-13 08:15:48

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - cena brutto oferty - 80% - waga 1 (sposób oceny: minimalizacja)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
G - okres gwarancji - 20% - waga 2 (sposób oceny: maksymalizacja)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marek Czerwiński
tel.: 602852726
e-mail: marekczerwinski01@interia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34522000-2
Numer dokumentu:2023-29710-142263
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.