• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup jachtu elektrycznego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Uatrakcyjnienie oferty Ostoja Maltańska
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T005/21 - "Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ostoja Maltańska"

Część 1
nie dotyczy

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup jachtu elektrycznego, w ramach projektu ,,Uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ostoja Maltańska" firmy DEX Marek Czerwiński". Jacht ma służyć do żeglugi (śródlądowej) Jacht zwany będzie dalej też asortymentem albo towarem.
Okres gwarancji
min 2 lata
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-07-12
Termin składania:2022-07-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-07

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
sławieński
Gmina
Postomino
Miejscowość
Jezierzany
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy, których nie dało się przewidzieć w momencie zawierania umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy:
a) Są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
o pozostawaniu z wykonawcą, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
b) Należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r., poz. 275)), a które złożyły odrębne oferty, chyba, że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-06-30
Data ostatniej zmiany
2022-06-30 14:44:50

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
C - cena brutto oferty - 80% - waga 1 (sposób oceny: minimalizacja)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
G - okres gwarancji - 20% - waga 2 (sposób oceny: maksymalizacja)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Marek Czerwiński
tel.: 602852726
e-mail: marekczerwinski01@interia.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000-8, 34522000-2
Numer dokumentu:2022-29710-116183
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.