• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup jachtów żaglowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup 3 jachtów żaglowych w ramach projektu pn. ,,Wsparcie firmy GRAALA Monika Grala w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działania 13.01. Wytrzymałe MŚP
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0424/22 - Wsparcie firmy GRAAL Monika Grala w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia

Część 1
Zakup 3 jachtów żaglowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 3 jachtów żaglowych na potrzeby firmy GRAAL Monika Grala Ul. Żeglarska 10/5 12-220 Ruciane-Nida
2. Specyfikacja techniczna jachtów wraz z wyposażeniem i minimalne wymagania techniczne:
- Jacht żaglowy mieczowy lub mieczowo-balastowy
- Długość kadłuba: min. 7,3 m, nie więcej niż 8,5 m
- Szerokość: min. 2,5 m, nie więcej niż 3 m
- Wysokość wnętrza w mesie w okolicach kambuza: min. 1,8 m
- Min. 6 miejsc noclegowych
- Kategoria projektowa C lub wyższa
- System składania masztu z kokpitu z bramką i podporą masztu
- Kambuz z instalacją gazową z kuchenką min. 2 palnikową oraz zlew z wylewką
- Osobne pomieszczenie WC
- System wychylania steru przy pomocy rumpla
- Możliwość podniesienia/spławienia płetwy sterowej
- Maksymalne zanurzenie bez miecza 0,5 m
- Maksymalne zanurzenie, z opuszczonym mieczem, z przedziału 0,32 - 1,35m
- Miecz z możliwością podnoszenia i opuszczania na łożyskowanym mechanizmie bloczków. Możliwość podnoszenia miecza z kokpitu.
- Ożaglowanie podstawowe o powierzchni min. 30 m2
- Fok z osłoną UV na sztywnym sztagu z rolerem
- Grot pełnolistwowy z możliwością refowania na 2 refy oraz pokrowcem lazy jack
- Instalacja elektryczna 12 V oraz 230 V z systemem ładowania akumulatorów, kabel marynistyczny
- Panel elektryczny z gniazdami 12 V, 230 V, USB
- System oświetlenia wnętrza w technologii LED
- Kabestany w kokpicie - min. 4 szt. w tym minimum 2 samoknagujące
- Dostawka spania w mesie po obu stronach
- Kadłub: laminat poliestrowo-szklany lub równoważny, żelkot wykonany natryskiem o zwiększonej odporności na osmozę, wzmocniona strefa denna, dziobnica oraz strefa podwięzi wantowych, kolor biały
- Deck: laminat poliestrowo-szklany z integralnymi powierzchniami antypoślizgowymi, żelkot wykonany natryskiem, kolor biały
- Maszt, takielunek: maszt i bom anodowany z okuciami, ściągacze, olinowanie stałe (sztag, wanty, achtersztag) z liny stalowej nierdzewnej, olinowanie ruchome (fał grota, fał foka, topenanta, szoty foka, szoty grota, fał i kontrafał płetwy sterowej), talia achtersztagu, obciągacz bomu z knagą szczękową, relingi, kosze dziobowe i rufowe.
- Miecz laminatowy
Okres gwarancji
12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-02
Termin składania:2023-02-02
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
piski
Gmina
Ruciane-Nida
Miejscowość
Ruciane-Nida
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
1. Zmiana warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie realizacji przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego nie może dotyczyć jej istotnych postanowień wynikających z opisu przedmiotu zamówienia zamieszczonego w punkcie III niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zmiana warunków umowy może wynikać ze zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, nazwy itp.) lub z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, chociażby w formie sukcesji uniwersalnej.
3. Zmiana warunków umowy może wynikać ze zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na przedmiot i warunki Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, na jego wniosek i za zgodą Wykonawcy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
Typ
Potencjał techniczny
Opis
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
c) posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1. Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy:
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-25
Data ostatniej zmiany
2023-01-25 12:00:49

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
KRYTERIUM CENA NETTO -Pc
Pc= Cn/Cb x 60
Pc - otrzymane punkty
Cn - cena netto najniższej spośród złożonych Ofert
Cb - cena netto badanej Oferty
Oferta za kryterium ,,cena netto" może otrzymać maksym.60 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,okres gwarancji"
Pg= Gb/Gm x 20
Pg - otrzymane punkty
Gm - najdłuższy okres udzielonej gwarancji spośród złożonych ofert
Gb - długość gwarancji badanej oferty
Oferta za kryterium ,,OKRES GWARANCJI" może otrzymać maks. 20 pkt.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Kryterium ,,czas reakcji serwisu
Ps = Sm/Sb x 20
Ps - otrzymane punkty
Sm - najkrótszy czas reakcji serwisu spośród złożonych ofert
Sb- czas reakcji serwisu badanej oferty
Oferta za kryterium ,,czas reakcji serwisu" może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
ADAM GRALA
tel.: 501231327
e-mail: patentymazury@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2023-47359-143877, 1/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.