• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup jachtów oraz rowerów wodnych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup jachtów oraz rowerów wodnych dla ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.13.01.00-28-0062/22 - Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa oferty usługowej firmy ZHP CHORĄGIEW WARMIŃSKO-MAZURSKA

Część 1
Część 1 - 2 szt. jachtów

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Artykuły i sprzęt sportowy
Opis
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
? Część 1 - 2 szt. jachtów - Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 2a do zapytania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawierający minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 2a do niniejszego zapytania.
4. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie, produkt nie może być wcześniej używane, winien być sprawny, odpowiednio zapakowany, spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
5. Cały przedmiot zamówienia, wskazany w każdej części musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że musi być całkowicie bezpieczny i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie go zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

Część 2
Część 2 - 14 szt. rowerów wodnych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Artykuły i sprzęt sportowy
Opis
1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
? Część 2 - 14 szt. rowerów wodnych - Opis przedmiotu zamówienia wg Załącznika Nr 2b do zapytania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ) zawierający minimalne wymagania, które musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia stanowi odpowiednio załącznik nr 2b do niniejszego zapytania.
4. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny, tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Zaoferowany sprzęt musi być gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów. Musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Cały asortyment składający się na przedmiot zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadne urządzenie, produkt nie może być wcześniej używane, winien być sprawny, odpowiednio zapakowany, spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
5. Cały przedmiot zamówienia, wskazany w każdej części musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że musi być całkowicie bezpieczny i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie go zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-03-08
Termin składania:2023-03-08
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-03

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
Olsztyn
Gmina
Olsztyn
Miejscowość
Olsztyn
Wymagania:3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. dopuszcza zarówno złożenie oferty obejmującej jedną z części jak i dwie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach więcej niż jednemu Wykonawcy. Składając ofertę na daną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zaoferować całość asortymentu objętego tą częścią.

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wkalkulowane w cenę oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy wraz z niezbędnym montażem i instalacją, a także instruktażem stanowiskowym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodny z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz warunkami określonymi we wzorze umowy, przy czym jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wszystkie elementy przedmiotu umowy muszą być dostarczone z wszelkimi elementami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi min 12 miesięcy.
9. Jeżeli treść zapytania wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza oferowanie ,,produktów równoważnych". Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
10. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będę one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierównoważności".
Okres gwarancji
12 miesiecy

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. dopuszcza zarówno złożenie oferty obejmującej jedną z części jak i dwie części zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia w częściach więcej niż jednemu Wykonawcy. Składając ofertę na daną część zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zaoferować całość asortymentu objętego tą częścią.

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko wkalkulowane
w cenę oraz zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie dostawy wraz
z niezbędnym montażem i instalacją, a także instruktażem stanowiskowym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodny z parametrami technicznymi i użytkowymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz warunkami określonymi we wzorze umowy, przy czym jakiekolwiek odstępstwa w tym zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę. Wszystkie elementy przedmiotu umowy muszą być dostarczone z wszelkimi elementami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi min 12 miesięcy.
9. Jeżeli treść zapytania wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, dopuszcza oferowanie ,,produktów równoważnych". Wszelkie ,,produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
10. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te produkty. Będę one podlegały ocenie Zamawiającego i będą podstawą decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierównoważności".
Okres gwarancji
12 miesiecy
Warunki zmiany umowy
1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmianie wynagrodzenia umowy w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie, ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i wynagrodzenie brutto ulegną zmianie;
2) w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia i/lub zakresu przedmiotu zamówienia i/lub sposobu świadczenia (sposobu wykonania poszczególnych obowiązków Stron) - w przypadku zaistnienia zdarzeń wywołanych siłą wyższą, rozumianych jako wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na możliwość realizacji przedmiotu zamówienia w terminach i zakresie określonym w Umowie lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia jak: powodzie, huragany, trzęsienie ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki (za wyjątkiem rozruchów i strajków personelu i/lub osób skierowanych do wykonania zamówienia z ramienia Wykonawcy i/lub jego podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym lub międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, z którego - lub do którego - ma być realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie dostawa przedmiotu zamówienia i/lub wykonanie innych obowiązków składających się na przedmiot zamówienia w sposób i w terminach wskazanych w Umowie lub jej załącznikach. W tym przypadku Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji Umowy oraz ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, przy jednoczesnym ograniczeniu wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wskazanego pierwotnie w treści oferty.
3) zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy w ten sposób, że powodują wykonanie Umowy na dotychczasowych zasadach niemożliwym, nie celowym, nie ekonomicznym lub niezgodnym z wymaganiami, przy czym zmiana ta polegać ma na dostosowaniu Umowy do przepisów prawa,
4) konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru usługi spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości przedmiotu dostawy,
5) gdy po podpisaniu Umowy powstały nowe, nieznane w chwili podpisywania Umowy i korzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania techniczne, możliwe jest zastąpienie wymaganych rozwiązań technicznych nowymi poprzez zmianę parametrów dostarczanego sprzętu lub jego zmianę;
6) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;
7) z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;
8) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
9) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży jakiegokolwiek modelu/typu urządzenia, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ sprzętu o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia wskazanego w ofercie wykonawcy w ramach wynagrodzenia w Umowie; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu urządzenia wraz z konfiguracją urządzenia obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego;
10) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego urządzenia, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto, danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w umowie dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub Wykonawcę
w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w umowie;
11) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
12) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej.
13) w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia, np. dopuszczenie możliwość płatności zaliczkowej, częściowej.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej, Strona która ma zamiar powołać się na jedną z przesłanek tam określonych ma bezwzględny obowiązek niezwłocznie poinformować o tym drugą Stronę oraz wskazać jej zakres proponowanych zmian, a także - w przypadku skierowania takiego żądania przez drugą Stronę - przekazać jej wszelkie informacje i dokumenty uprawdopodabniające zaistnienie okoliczności, na które powołuje się Strona żądająca wprowadzenia zmian do Umowy.
3. W przypadku zaprzestania produkcji zaoferowanego sprzętu dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia brutto danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w OPZ.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-02-28
Data ostatniej zmiany
2023-02-28 20:14:37

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - 20%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 80%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji - 20%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Przemysław Grudnowski
tel.:
e-mail: kpzamowienia@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34500000-2, 34522100-3, 34522700-9, 37412000-9
Numer dokumentu:2023-49391-148445
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.