• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup i wykonanie łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup i wykonanie łodzi typu houseboat
Długość od 9 do 11 metrów
Szerokość od 2,5 do 3,5m
Zanurzenie od 0,5m do 0,8m
Moc silnika zaburtowego od 40km do 60km
Instalacja wody zimnej
Rufowy ster strumieniowy
Dwie kabiny łazienkowe
Koje: dziobowa, rufowa, messa
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2023-02-08
Termin składania:2023-02-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-07-31
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Przy dokonywaniu oceny oferty zamawiający posłuży się następującym wzorem:
C=(Cn/Co) x 100 punktów
C-przyznane punkty
Cn- najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie
Co-cena oferty ocenianej
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny,
Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe ze wszystkimi Oferentami, którzy złożyli oferty spełniające wszystkie wymagania zapytania ofertowego, w celu wyłonienia Wykonawcy.
1. Treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
2. Oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.
3. Oferta została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z beneficjentem.
4. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Numer dokumentu:01/31/01/2023
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.