• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i montaż znaków nawigacyjnych na czterech obiektach mostowych znaków żeglugowych

Strona główna Ogłoszenia PRZETARG NA: Zakup i montaż znaków nawigacyjnych na czterech obiektach mostowych znaków żeglugowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław zaprasza do złożenia ofert na: Zakup i montaż znaków nawigacyjnych na obiektach mostowych na Wrocławskim Węźle Wodnym
1. Opis przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż znaków nawigacyjnych na czterech obiektach mostowych na Wrocławskim Węźle Wodnym zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) i zestawieniem znaków (załącznik nr 2)
Miejsce i termin składania:6. Ofertę należy złożyć poprzez:
1) doręczenie osobiste lub wysłanie pocztą na adres: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław lub
2) przesłanie oferty na adres e-mail: oferty@zdium.wroc.pl (ofertę należy przesłać w pliku w formacie PDF, w wyjątkowych sytuacjach dopuszczony jest format ZIP, jako temat e-maila należy wskazać opis przedmiotu zamówienia publicznego) .
7. Termin złożenia oferty: 03.10.2021 r.
Termin składania:2021-10-03
Otwarcie:8. Termin otwarcia ofert: 04.10.2021 r.
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 listopada 2021
Wymagania:3. Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia i 60
miesięcy na materiał (zamontowanie oznakowanie).
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
1) cena zł brutto;
(cena zawierająca podatek VAT i wszystkie pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia)
5. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego temu oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym.
10. Informacje dodatkowe:
1) ofertę należy złożyć w formie wypełnionego i podpisanego formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania
2) zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny;
3) oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej;
4) zamawiający zastrzega sobie prawo podjęcia negocjacji z oferentem, którego oferta zostanie wybrana;
5) ostateczny wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu ewentualnych negocjacji;
6) oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone;
7) zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
8) oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez zamawiającego od postępowania ofertowego;
9) ocena zgodności ofert z wymaganiami zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, jakie oferent zawarł w swojej ofercie;
10)zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez oferentów danych i informacji;
11) wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni;
12) ryzyko złożenia oferty w terminie spoczywa na oferencie;
Uwagi:Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO", informujemy, że:
1) administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, dalej ,,ZDiUM";
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając maila na adres: iod@zdium.wroc.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w ZDiUM oraz firmy realizujące dla ZDiUM usługi pocztowe;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w ZDiUM;
6) podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu; w przypadku niepodania swoich danych osobowych Pani/Pana oferta nie będzie rozpatrywana;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1>,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ROD02 >,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
" skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2) prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu w przedmiocie zamówienia publicznego:
Agata Boruszewska, Tel: 071 376 07 30, e-mail: agata.boruszewska@zdium.wroc.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:EEDI.4218.24.09.2021.AB
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.