• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych w ramach zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”
Standard

Dane kontaktowe

Polska-Szczecin: Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

2020/S 253-638973

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna

Adres pocztowy: ul. Bytomska 7

Miejscowość: Szczecin

Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin

Kod pocztowy: 70-603

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Monika Gadomska

E-mail: przetargi@port.szczecin.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.port.szczecin.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: www.port.szczecin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za

pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf

I.6) Główny przedmiot działalności

Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zakup i dostawa wyposażenia do obsługi ładunków intermodalnych w ramach zadania pn. „Przystosowanie

infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego”

Numer referencyjny: OZ-092/8/IP-11/2020

II.1.2) Główny kod CPV

42400000 Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

1 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

2 / 11

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: wozów kontenerowych, ciągników

siodłowych, tabletów przemysłowych, radiotelefonów i platform kontenerowych wraz z akcesoriami w ramach

zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu

intermodalnego”.

Zakres zamówienia został podzielony na 5 części według specyfikacji określonej w opisie przedmiotu

zamówienia oraz wzorach umów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Wóz kontenerowy

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

42414140 Dźwigi do przenoszenia kontenerów

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: wozów kontenerowych, ciągników

siodłowych, tabletów przemysłowych, radiotelefonów i platform kontenerowych wraz z akcesoriami w ramach

zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu

intermodalnego”. Przedmiotem zamówienia w części 1 jest dostawa 2 sztuk fabrycznych nowych wozów

kontenerowych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Minimalna gwarancja 36 miesięcy bez limitu motogodzin od daty przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego

zawartej w protokole odbioru ilościowego i protokołu odbioru jakościowego. Wykonawca zobowiązany jest do

utrzymania gwarancji, w tym gwarancji producenta na własny koszt na warunkach określonych we wzorze

umowy w okresie gwarancji zadeklarowanym w formularzu ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji

zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 11

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

2 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

3 / 11

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu pn. „Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

»Sustainable Swinoujscie-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal

transport and intergrating hinterland corridors«”, nr działania 2014-EU-TMC-0641-M.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert stanowi cena 60 % oraz okres gwarancji 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Ciągnik siodłowy

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

34223100 Naczepy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: wozów kontenerowych, ciągników

siodłowych, tabletów przemysłowych, radiotelefonów i platform kontenerowych wraz z akcesoriami w ramach

zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu

intermodalnego”. Przedmiotem zamówienia w części 2 jest dostawa 4 sztuk ciągników siodłowych. Przedmiot

zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Minimalna gwarancja 24 miesiące bez limitu motogodzin od daty przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego

zawartej w protokole odbioru ilościowego i protokołu odbioru jakościowego. Wykonawca zobowiązany jest do

utrzymania gwarancji, w tym gwarancji producenta na własny koszt na warunkach określonych we wzorze

umowy w okresie gwarancji zadeklarowanym w formularzu ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji

zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 11

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu pn. „Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

»Sustainable Swinoujscie-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal

transport and intergrating hinterland corridors«”, nr działania 2014-EU-TMC-0641-M.

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

3 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

4 / 11

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert stanowi cena 60 % oraz okres gwarancji 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Tablet przemysłowy

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: wozów kontenerowych, ciągników

siodłowych, tabletów przemysłowych, radiotelefonów i platform kontenerowych wraz z akcesoriami w ramach

zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu

intermodalnego”. Przedmiotem zamówienia w części 3 jest dostawa 15 sztuk tabletów przemysłowych.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Minimalna gwarancja 36 miesięcy od daty przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego zawartej w protokole odbioru

ilościowego i protokołu odbioru jakościowego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gwarancji, w tym

gwarancji producenta na własny koszt na warunkach określonych we wzorze umowy w okresie gwarancji

zadeklarowanym w formularzu ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji

zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 10

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu pn. „Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

»Sustainable Swinoujscie-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal

transport and intergrating hinterland corridors«”, nr działania 2014-EU-TMC-0641-M.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert stanowi cena 60 % oraz okres gwarancji 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

4 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

5 / 11

Radiotelefon

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

32200000 Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: wozów kontenerowych, ciągników

siodłowych, tabletów przemysłowych, radiotelefonów i platform kontenerowych wraz z akcesoriami w ramach

zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu

intermodalnego”. Przedmiotem zamówienia w części 4 jest dostawa radiotelefonów do zamontowania na stałe

w kabinach pojazdów 10 sztuk i minimum 2 radiotelefony mobilne z mobilnymi stacjami dokującymi (łącznie

12 sztuk). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Minimalna gwarancja 36 miesięcy od daty przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego zawartej w protokole odbioru

ilościowego i protokołu odbioru jakościowego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gwarancji, w tym

gwarancji producenta na własny koszt na warunkach określonych we wzorze umowy w okresie gwarancji

zadeklarowanym w formularzu ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji

zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 10

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu pn. „Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

»Sustainable Swinoujscie-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal

transport and intergrating hinterland corridors«”, nr działania 2014-EU-TMC-0641-M.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert stanowi cena 60 % oraz okres gwarancji 40 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Platforma kontenerowa/szkileletowa

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

5 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

6 / 11

34223000 Przyczepy i naczepy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu: wozów kontenerowych, ciągników

siodłowych, tabletów przemysłowych, radiotelefonów i platform kontenerowych wraz z akcesoriami w ramach

zadania pn. „Przystosowanie infrastruktury Terminala Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu

intermodalnego”. Przedmiotem zamówienia w części 5 jest dostawa 4 sztuk platform kontenerowych/

szkieletowych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy.

Minimalna gwarancja 48 miesięcy od daty przyjęcia sprzętu przez Zamawiającego zawartej w protokole odbioru

ilościowego i protokołu odbioru jakościowego. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania gwarancji, w tym

gwarancji producenta na własny koszt na warunkach określonych we wzorze umowy w okresie gwarancji

zadeklarowanym w formularzu ofertowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji

zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 11

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu pn. „Sweden-Poland Sustainable Sea-Hinterland Services

»Sustainable Swinoujscie-Trelleborg MoS based on upgrading port infrastructure, developing intermodal

transport and intergrating hinterland corridors«”, nr działania 2014-EU-TMC-0641-M.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Kryterium oceny ofert stanowi cena 60 % oraz okres gwarancji 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

6 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

7 / 11

O udzielenie zam. publicznego w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy:

a. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust.

1 pkt 12–23 ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy w zakresie

przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

a. posiadający zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia;

b. posiadający zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia.

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych SIWZ

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na

dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzone w

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami określonymi w

SIWZ. Zam. dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ogól. ośw. o speł. war. udziału w postęp. (kryt. kwalif. – sek.

α w cz. IV ośw. JEDZ).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza w szczególności brak podstaw wykluczenia i

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

— odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia

w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu

ubiegania się o zamówienie publiczne.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86

ust. 3 ustawy przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 art. 24 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający odstępuje od opisania warunków udziału w postępowaniu.

Wobec odstąpienia przez Zamawiającego od opisania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca nie

składa, innych poza JEDZ, dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów wymienionych w pkt 4.5 SIWZ składa dokumenty wg § 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z

dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1282), tj.:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument

wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

7 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

8 / 11

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14 za

przestępstwo wymienione w pkt 13 lit. d) i 21 ustawy;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca, o którym mowa w pkt 4.6 SIWZ składa również dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt

4.5 lit. c) i d).

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.6 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.6 SIWZ zastępuje

się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 4.7 SIWZ stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.5 lit. a

SIWZ i b, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.6 SIWZ, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13

lit. a–c, 14 (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14 za przestępstwo wymienione w pkt 13 lit. d)

i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający, może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie Postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający odstępuje od opisania warunków udziału w postępowaniu.

Wobec odstąpienia przez Zamawiającego od opisania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca nie

składa, innych poza JEDZ, dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów potwierdzających, że oferowane

dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

a) opracowany przez Wykonawcę opis techniczny proponowanego sprzętu i akcesoriów z jednoznacznym

wskazaniem spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ dla danej części zamówienia z

podaniem marki i modelu oferowanego sprzętu;

b) karty katalogowe lub specyfikacje techniczne lub deklaracje producenta lub dystrybutora potwierdzające

parametry proponowanego sprzętu i akcesoriów wskazane w opracowanym przez Wykonawcę opisie

technicznym.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

8 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

9 / 11

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorach umów, stanowiących

załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa Wykonawców określona została w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/02/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 18/04/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 18/02/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Szczecin siedziba Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4.11 SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających

ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wymienione w pkt 4.5 SIWZ lub

odpowiednio 4.6, 4.8, 4.9 SIWZ (składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

9 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

10 / 11

postępowania) składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Wszelka korespondencja

prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu skład. ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej

przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a; 02-676 Warszawa.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu

Do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego

29/12/2020 S253

https://ted.europa.eu/TED

10 / 11

Dz.U./S S253

29/12/2020

638973-2020-PL

11 / 11

wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10

dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega

zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje

skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: nie dotyczy

Miejscowość: nie dotyczy

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/12/2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.