• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych (2 sztuki)

Numer referencyjny: 15/ZP/2021
II.1.2)Główny kod CPV
34512000 Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch (2) poduszkowców do działań patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamówienie jest podzielone na dwie części,

każda z części zamówienia obejmuje dostawę jednego (1) poduszkowca. Opis przedmiotu zamówienia jest identyczny dla obu części zamówienia.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektowanych postanowień umowy (zwanych dalej "projektem umowy"), stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji (dla obu części zamówienia mają zastosowanie te same projektowane postanowienia umowy).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych - część nr 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34512000 Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte, Ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy poduszkowca / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §19 ust. 1 projektu umowy / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na kadłub i zamontowane na poduszkowcu wyposażenie / Waga: 15%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zadeklarować krótszy niż wymieniony w pkt II.2.7) termin wykonania zamówienia. Termin podany w pkt II.2.7) jest nieprzekraczalnym terminem maksymalnym.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup i dostawa poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych - część nr 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34512000 Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte, Ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego (1) poduszkowca do działań patrolowo-interwencyjnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w §2 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy poduszkowca / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: kara za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określona w §19 ust. 1 projektu umowy / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji na kadłub i zamontowane na poduszkowcu wyposażenie / Waga: 15%
Cena - Waga: 60%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zadeklarować krótszy niż wymieniony w pkt II.2.7) termin wykonania zamówienia. Termin podany w pkt II.2.7) jest nieprzekraczalnym terminem maksymalnym.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/mosg
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/mosg/public/postepowanie?postepowanie=19364658

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/10/2021
Termin składania:2021-10-12
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 12/10/2021 Czas lokalny: 09:15 Miejsce: Strona internetowa: https://portal.smartpzp.pl/mosg Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 1. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy poduszkowca: Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej w Gdańsku Westerplatte, Ul. Sucharskiego 1, 80-601 Gdańsk.
Wadium:w uwagach
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/01/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021

5. Zamawiający żąda wniesienia wadium, zgodnie z rozdziałem 5 Specyfikacji. Wadium wynosi 100.000,00 dla każdej z części zamówienia.
Kontakt:Morski Oddział Straży Granicznej
ul. Oliwska 35
Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
80-563
Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Jędrzejak
E-mail: zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 585242250
Faks: +48 585242090
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34512000
Numer dokumentu:465363-2021, 15/ZP/2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.