• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa fabrycznie nowych lub używanych jachtów motorowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa fabrycznie nowych lub używanych jachtów motorowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR NS-OW.GERTIS-8/22 - Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych lub używanych jachtów motorowych z przeznaczeniem rekreacyjno-turystycznym (czarterowym) oraz szkoleniowym wraz z niezbędnym wyposażeniem żeglugowo-ratunkowym.
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-28-0011/20 - Nowy Sztynort - Osada Wolności

Część 1
Jachty motorowe (2 szt.)

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych lub używanych jachtów motorowych z przeznaczeniem rekreacyjno-turystycznym (czarterowym) oraz szkoleniowym wraz z niezbędnym wyposażeniem żeglugowo-ratunkowym.
Jachty motorowe muszą być w pełni sprawne, bez wad ukrytych, przygotowane do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem,.
Minimalne, wymagane parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia zostały przedstawione w pkt. III.3 Zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, wraz z dostarczanymi jachtami motorowymi, pełną dokumentację niezbędną do rejestracji jednostek pływających oraz ich użytkowania na jeziorach.
Wykonawca oferujący używany jacht motorowy, przed podpisaniem umowy, zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające, iż oferowany jacht, w okresie 7 lat poprzedzających datę jego sprzedaży Zamawiającemu, nie został zakupiony ze środków publicznych krajowych lub wspólnotowych
GWARANCJA JAKOŚCI
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości:
a) w przypadku fabrycznie nowego jachtu motorowego oraz wyposażenia żeglugowo-ratunkowego na okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego jachtu motorowego w stanie wolnym od wad istotnych.
b) w przypadku używanego jachtu motorowego oraz wyposażenia żeglugowo-ratunkowego na okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru danego jachtu motorowego w stanie wolnym od wad istotnych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Zamówienie uważa się za wykonane w całości w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia w stanie wolnym od wad istotnych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Okres gwarancji
co najmniej 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-09-12
Termin składania:2022-09-12
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
węgorzewski
Gmina
Węgorzewo
Miejscowość
Sztynort
Wadium:10 000,00 PLN
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1.2 Termin realizacji umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;
c) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych, niezależnych od Zamawiającego, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
1.3 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
1.4 Inne zmiany:
a) Miejsce dostaw, przy założeniu, iż nowe miejsce dostaw będzie znajdować się na terytorium Polski, a Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zmianie nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną dostawą;
b) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy;
c) W przypadku otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, zamówieniami, których przedmiotem była dostawa co najmniej 2 jachtów motorowych (łącznie w ramach wszystkich wykazywanych zamówień) o długości całkowitej co najmniej 8 metrów i kategorii projektowej co najmniej C.
2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku, Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych zamówień wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego wykazane zamówienia były wykonywane, potwierdzającymi, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie.
3. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
4. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu, określonego w ust. 1 powyżej zostanie odrzucona.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy:
? którzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z członkiem konsorcjum realizującym projekt pn. ,,Nowy Sztynort - Osada Wolności" (tj. z firmami King Cross Shopping Warsaw sp. z o.o., NIP: 1132155295 oraz Nowy Sztynort sp. z o.o., NIP: 8451993616). Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
? którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej rozporządzenie 2022/576, tj. Zamawiający wyklucza udział w postępowaniu:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu;
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego punktu
w tym podwykonawców lub dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia;
? którzy podlegają wykluczeniu na postawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 853)
z postępowania o udzielenie zamówienia, tj. Zamawiający wyklucza:
a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania" Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego ,,Formularz oferty".
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 8 lit. b) i c) oraz pkt. 9 poniżej.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Dodatkowe informacje dotyczące wadium zawarte są w sekcji VI załączonego Zapytania ofertowego (pkt. 5 - 15).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie ofert na formularzach opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
a) Wypełnioną kartę ze specyfikacją techniczną oferowanych jachtów i wyposażenia zgodnie z wzorem zawartym w pkt. 2 Formularza oferty - Specyfikacja techniczna oferowanych jachtów motorowych oraz wyposażenia;
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z wzorem zawartym w Formularzu oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
c) Wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego Wykaz wykonanych zamówień wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego wykazywane dostawy były wykonywane, potwierdzającymi, że zrealizowane dostawy zostały wykonane należycie;
d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz);
e) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć skan stosownego pełnomocnictwa.
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przesłane
w osobnym pliku lub mailu z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu, warunków gwarancji oraz ceny zawartych w ofercie.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-08-12
Data ostatniej zmiany
2022-08-12 08:24:48

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA BRUTTO (Kc)
WAGA PUNKTOWA: 100
SPOSÓB OCENY:
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący:
Kc= cena brutto najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 100
Dodatkowe informacje zawarte są w sekcji X załączonego Zapytania ofertowego.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Nathalie Drobik
tel.: +48 512 194 044
e-mail: zamowienia.gertis@sztynort.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522000-2
Numer dokumentu:2022-11786-120818, NS-OW.GERTIS-8/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.