• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i dostawa fabrycznie nowej łodzi motorowej, nurkowo-ratowniczej wraz z podwodnym dronem oraz fabrycznie nowego sprzętu nurkowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i dostawa fabrycznie nowej łodzi motorowej, nurkowo-ratowniczej wraz z podwodnym dronem oraz fabrycznie nowego sprzętu nurkowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NR NS-OW.NS-7/21 - Zakup i dostawa fabrycznie nowej łodzi motorowej, nurkowo-ratowniczej (1 szt.) wraz z podwodnym dronem (1 szt.) oraz fabrycznie nowego sprzętu nurkowego (8 kpl.).
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.02-28-0011/20 - Nowy Sztynort - Osada Wolności

Część 1
ŁÓDŹ NURKOWO - RATOWNICZA [1 SZT.] WRAZ Z DRONEM [1 SZT.]

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej łodzi motorowej, nurkowo-ratowniczej (1 szt.) wraz z podwodnym dronem (1 szt.). Łódź motorowa wykorzystywana będzie do obsługi szkoleń nurkowych oraz dzięki wyposażeniu w podwodnego drona będzie stanowić zaplecze do badań naukowych oraz akcji ratunkowych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianej łodzi motorowej, nurkowo-ratowniczej (1 szt.) wraz z podwodnym dronem (1 szt.) została zawarta w sekcji III, punkt 3 załączonego Zapytania ofertowego [tabela] - CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ŁÓDŹ MOTOROWA, NURKOWO - RATOWNICZA [1 szt.] WRAZ Z PODWODNYM DRONEM [1 szt.]
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczaną łodzią motorową oraz dronem podwodnym: instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia, certyfikat CE oraz pełną dokumentację niezbędną do rejestracji łodzi zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej oraz do jej użytkowania na jeziorach.
GWARANCJA JAKOŚCI
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości:
a) na łódź motorową, nurkowo - ratowniczą oraz na silnik na okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru łodzi motorowej w stanie wolnym od wad istotnych;
b) na dron podwodny na okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru drona w stanie wolnym od wad istotnych;
Okres gwarancji
co najmniej 12 miesięcy

Część 2
SPRZĘT NURKOWY [8 KPL.]

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu nurkowego (8 kpl.). W skład 8 kompletów sprzętu nurkowego wchodzi: 16 szt. masek nurkowych, 16 szt. fajek do nurkowania, 16 par płetw, 16 szt. skafandrów neopreonowych, 8 szt. kamizelek ratunkowo - wyrównawczych / jacketów, 8 szt. automatów oddechowych, 8 szt. butli nurkowych, 8 szt. komputerów nurkowych, 1 szt. sprężarki oraz sprzęt dodatkowy. Sprzęt nurkowy wykorzystywany będzie do szkoleń i kursów nurkowych organizowanych zarówno dla osób początkujących jak i dla osób zdobywających kolejne stopnie nurkowe.
Szczegółowa specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu nurkowego została zawarta w sekcji III, punkt 3 załączonego Zapytania ofertowego [tabela] - CZĘŚĆ 2 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPRZĘT NURKOWY [8 kpl.]
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z dostarczanym sprzętem nurkowym instrukcję obsługi każdego elementu przedmiotu zamówienia oraz certyfikaty CE.
GWARANCJA JAKOŚCI
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na sprzęt nurkowy na okres co najmniej 12 miesięcy, na warunkach określonych w § 11 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. Okres gwarancji jakości liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru w stanie wolnym od wad istotnych.
Okres gwarancji
co najmniej 12 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-01-03
Termin składania:2022-01-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
węgorzewski
Gmina
Węgorzewo
Miejscowość
Sztynort

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy łodzi motorowej, nurkowo - ratowniczej wraz z podwodnym dronem w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy z Wykonawcą;

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
węgorzewski
Gmina
Węgorzewo
Miejscowość
Sztynort

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy sprzętu nurkowego w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w części 6.5.2 pkt. 20 lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
1.2 Termin realizacji umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
a) W przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia nadzwyczajnego i zewnętrznego, na którego wystąpienie i trwanie Zamawiający lub Wykonawca nie mają wpływu oraz któremu nie byli w stanie zapobiec pomimo dołożenia należytej staranności. W takim przypadku termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas wystąpienia przypadku siły wyższej oraz usuwania jego skutków;
b) W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca lub Zamawiający nie mogli przewidzieć na etapie publikacji Zapytania ofertowego lub składania oferty i nie jest przez nich zawiniona. Termin realizacji Umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca nie odpowiadają;
c) Zawieszenia dostaw przez Zamawiającego z powodów wystąpienia przyczyn technicznych lub organizacyjnych, niezależnych od Zamawiającego, okresowo uniemożliwiających kontynuowanie wykonywania przedmiotu umowy, o czas zawieszenia. O zawieszeniu Zamawiający powiadomi Wykonawcę wskazując przyczynę zawieszenia.
1.3 Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni, tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu dostaw objętego Umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.
1.4 Inne zmiany:
a) W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu złożenia oferty przez Wykonawcę, która będzie wnosiła nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy;
b) W przypadku otrzymania decyzji Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. W przypadku CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia oferty mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Za spełnienie przedmiotowego warunku, Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie, zamówieniem, którego przedmiotem była dostawa co najmniej 1 łodzi motorowej o kadłubie (tubach) wykonanym
z hypalonu, poliestru PVC lub polietylenu oraz o kategorii projektowej co najmniej C.
2. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszych warunków, Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz wykonanych zamówień z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz wykonanych zamówień wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego wykazane zamówienia były wykonywane, potwierdzającymi, że zrealizowane zamówienia zostały wykonane należycie.
3. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. powyżej, będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
4. Oferta Wykonawcy, który nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 1 powyżej zostanie odrzucona.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, którzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z członkiem konsorcjum realizującym projekt ,,Nowy Sztynort - Osada Wolności" (tj. z firmami King Cross Shopping Warsaw sp. z o.o., NIP: 1132155295 oraz Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "GERTIS", NIP: 8451810018).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania" Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego ,,Formularz oferty".
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
WADIUM
1. Wykonawca składający ofertę na CZĘŚĆ 1 przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
2. Dopuszcza się wniesienie jednego, wspólnego wadium dla obu części zamówienia w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 9 lit. b) i c) oraz pkt. 10 poniżej.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku PKO BP o numerze: 81 1020 4900 0000 8202 3196 9554 najpóźniej do terminu wyznaczonego na składanie ofert. W tytule przelewu należy wpisać numer postępowania, tj. ,,Zapytanie ofertowe nr NS-OW.NS-7/21 - część 1 / 2 " za które wnoszone jest wadium. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego (ich zaksięgowania). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 powyżej, należy dołączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do reprezentacji, lub w postaci kopii, tj. przekazanie dokumentu wadium w postaci skanu kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentacji.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja (poręczenie) powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
b) kwotę gwarancji/poręczenia;
c) nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w punkcie 13 poniżej;
d) termin ważności gwarancji/poręczenia np. w formule: ,,od dnia - do dnia". Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
e) w treści gwarancji lub poręczenia powinien znaleźć się numer przedmiotowego postępowania (Zapytania ofertowego).
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcy wniosku o zwrot wadium, zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10 powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą.
Więcej informacji nt. wadium znajduje się w części VI. Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie ofert na formularzach opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
a) Wypełnioną kartę ze specyfikacją techniczną dla części, dla której składana jest oferta, zgodnie z wzorem zawartym w pkt. 2 Formularza oferty - Specyfikacja techniczna oferowanej łodzi motorowej, nurkowo - ratowniczej wraz z podwodnym dronem oraz w pkt. 3 Formularza oferty - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu nurkowego;
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z wzorem zawartym w Formularzu oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
c) Wykaz zrealizowanych zamówień zgodny z wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego Wykaz wykonanych zamówień wraz z listami referencyjnymi lub innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego wykazywane dostawy były wykonywane, potwierdzającymi, że zrealizowane dostawy zostały wykonane należycie [dotyczy CZĘŚCI 1 przedmiotu zamówienia];
d) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz);
e) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć skan stosownego pełnomocnictwa.
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przesłane w osobnym pliku lub mailu z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu, warunków gwarancji oraz ceny zawartych w ofercie.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, którzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z członkiem konsorcjum realizującym projekt ,,Nowy Sztynort - Osada Wolności" (tj. z firmami King Cross Shopping Warsaw sp. z o.o., NIP: 1132155295 oraz Marek Makowski Biuro Turystyki Aktywnej "GERTIS", NIP: 8451810018).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, lub członkami organów tych podmiotów, a Wykonawcą lub członkami organów Wykonawcy, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wykazania braku istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć oświadczenie własne zawarte w części ,,Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania" Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego ,,Formularz oferty".
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
WADIUM
1. Wykonawca składający ofertę na CZĘŚĆ 2 przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
2. Dopuszcza się wniesienie jednego, wspólnego wadium dla obu części zamówienia w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 9 lit. b) i c) oraz pkt. 10 poniżej.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku PKO BP o numerze: 81 1020 4900 0000 8202 3196 9554 najpóźniej do terminu wyznaczonego na składanie ofert. W tytule przelewu należy wpisać numer postępowania, tj. ,,Zapytanie ofertowe nr NS-OW.NS-7/21 - część 1 / 2 " za które wnoszone jest wadium. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego (ich zaksięgowania). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 4 powyżej, należy dołączyć do oferty w postaci oryginału dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane do reprezentacji, lub w postaci kopii, tj. przekazanie dokumentu wadium w postaci skanu kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane do reprezentacji.
8. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta lub poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja (poręczenie) powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib;
b) kwotę gwarancji/poręczenia;
c) nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w punkcie 13 poniżej;
d) termin ważności gwarancji/poręczenia np. w formule: ,,od dnia - do dnia". Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą;
e) w treści gwarancji lub poręczenia powinien znaleźć się numer przedmiotowego postępowania (Zapytania ofertowego).
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
a) upływu terminu związania ofertą;
b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Wykonawcy wniosku o zwrot wadium, zwraca wadium Wykonawcy:
a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
11. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 10 powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą.
Więcej informacji nt. wadium znajduje się w części VI. Zapytania ofertowego.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Formularz oferty.
2. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie ofert na formularzach opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje i oświadczenia.
3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w innym języku powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
a) Wypełnioną kartę ze specyfikacją techniczną dla części, dla której składana jest oferta, zgodnie z wzorem zawartym w pkt. 2 Formularza oferty - Specyfikacja techniczna oferowanej łodzi motorowej, nurkowo - ratowniczej wraz z podwodnym dronem oraz w pkt. 3 Formularza oferty - Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu nurkowego;
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne z wzorem zawartym w Formularzu oferty - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
c) Dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz);
d) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć skan stosownego pełnomocnictwa.
5. Oferta i załączniki muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
7. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie są jawne. Oferty są udostępniane na pisemny wniosek Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
8. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę przesłane w osobnym pliku lub mailu z oznakowaniem ,,tajemnica przedsiębiorstwa" oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
9. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu, warunków gwarancji oraz ceny zawartych w ofercie.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
12. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-12-01
Data ostatniej zmiany
2021-12-01

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA BRUTTO (Kc)
WAGA PUNKTOWA: 80
SPOSÓB OCENY:
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący: Kc= cena brutto
najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 80
Dodatkowe informacje w sekcji X, pkt 1 załączonego Zapytania.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
WYDŁUŻONY OKRES GWARANCJI JAKOŚCI NA KADŁUB ŁODZI [Kg]
WAGA PUNKTOWA: 20
SPOSÓB OCENY: za każde dodatkowe 12-mcy ponad minimalny, wymagany okres gwarancji jakości,
Zamawiający będzie przyznawał 5 pkt.
Dodatkowe informacje w sekcji X, pkt 1 załączonego Zapytania.

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA BRUTTO (Kc)
WAGA PUNKTOWA: 100
SPOSÓB OCENY:
Wartość punktowa w niniejszym kryterium obliczana będzie w sposób następujący: Kc= cena brutto
najtańszej spośród złożonych ofert / cena brutto badanej oferty x 100
Dodatkowe informacje w sekcji X, pkt 1 załączonego Zapytania.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Nathalie Drobik
tel.: +48 512 194 044
e-mail: zamowienia.ns@sztynort.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34521000-5, 34521400-9, 34522000-2, 37412000-9, 37412000-9, 37412200-1, 37412210-4, 37412220-7, 37412240-3, 37412250-6
Numer dokumentu:2021-14212-82072, NS-OW.NS-7/21
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.