• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup holu elastycznego pływającego na lodołamacze

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup holu elastycznego pływającego na lodołamacze
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup holu elastycznego pływającego na lodołamacze
Zamawiający,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: ,,Zakup holu elastycznego pływającego na lodołamacze".
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie obejmuje dostawę fabrycznie nowych lin dla jednostek pływających stacjonujących w Bazie Flotylli Lodołamaczy w miejscowości Gdańsk - Przegalina. Liny powinny mieć obustronnie zaplecione końcówki w postaci oka w osłonie poliestrowej. Do każdej długości liny należy dodatkowo doliczyć długość oka, czyli razem z nim powinna mieć określoną długość podaną w załączniku.
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej- zwanej dalej ,,Platformą"- pod adresem:
http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy, do dnia 08.07.2022 r. do godz. 12:00.
Termin składania:2022-07-08
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 20 dni od dnia podpisania zlecenia.
Wymagania:Zarząd Zlewni w Tczewie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejsze] niż 130 000 PLN netto
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) Wykonawca posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia.
b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
7. Wzór zlecenia stanowi załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: 24 miesiące
10. Warunki rękojmi: 6 miesięcy 10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie wraz z należnym podatkiem VAT;
- cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen;
- cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) przez okres realizacji (wykonania) zamówienia;
- w Formularzu ofertowym należy podać cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia;
wartość określona w Formularzu ofertowym winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku;
- podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową, wyrażoną w złotych i musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia;
- w przypadku nie wypełnienia w Formularzu oferty ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT za całość zamówienia albo kwoty brutto należnej, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z Zapytaniem ofertowym;
- w przypadku rozbieżności zapisu liczbowego i zapisu słownego ceny całkowitej brutto Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość zapisu liczbowego.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Należy wypełnić: formularz oferty, formularz cenowy, formularz RODO
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem: przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń, dokumentów. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Ofert oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować- załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
o Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron;
o oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców;
o każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę;
o w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania właściwych wykonawców do złożenia dokumentów/ wyjaśnień;
o Zamawiający zawiera zlecenie na podstawie istotnych postanowień zlecenia załączonego do niniejszego zapytania ofertowego - wzór zlecenia (zał. nr 5)
o o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem Platformy.
Uwagi:15. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59A 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: iod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wydokowanie i umycie części podwodnej lodołamacza LC 1200 Puma", nr postępowania GD.ROZ.2811.157.2022.ZZ.4, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
16. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu:
Pan Tomasz Skowroński, tel. 601 612 690, e-mail: tomasz.skowronski@wody.gov.pl (proszę w temacie maila podawać numer sprawy ,,GD.ROZ.2811.154.2022.ZZ.4")
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.154.2022.ZZ.4
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl
Dziękujemy za wysłane grafiki.