• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup elementów oraz wyposażenia szaf sterowniczych do budowy modelowych turbin

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup elementów oraz wyposażenia szaf sterowniczych do budowy modelowych turbin
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup elementów oraz wyposażenia szaf sterowniczych do budowy modelowych turbin Kaplana, Semi-Kaplana i Archimedesa
Powstaje w kontekście projektu
RPLB.01.01.00-08-0032/19 - Badania nad innowacyjnymi w skali świata turbozespołami o działaniu niweczącym zaburzenia w układzie przepływowym i wydłużonym czasie działania MEW.

Część 1
Zakup elemen. i wyposaż. szaf sterow. do modelowych turbin

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów oraz wyposażenia szaf sterowniczych do budowy modelowych turbin Kaplana, Semi-Kaplana i Archimedesa zgodnie z poniższą specyfikacją:
1. Jednofazowy przemiennik częstotliwości 2,2kW/230V 50Hz - 3 szt.
2. Jednofazowy przemiennik częstotliwości 1,5kW/230V 50Hz - 3 szt.
3. Jednofazowy przemiennik częstotliwości 1,1kW/230V 50Hz - 3 szt.
4. Wentylator 250x250mm 190m3/230V - 6 szt.
5. Kratka wentylacyjna 250x250mm - 6 szt.
6. Szafa: dach i podłoga 600x500mm - 6 kpl.
7. Szafa: drzwi pełne + panel tylny 1800x600mm - 6 kpl.
8. Szafa: płyta montażowa + wsporniki 1800x600mm - 6 kpl.
9. Cokół szafy 600x500x100mm - 6 kpl.
10. Szafa: dach i podłoga 1000x500mm - 3 kpl.
11. Szafa: drzwi pełne + panel tylny 1800x1000mm - 3 kpl.
12. Szafa: płyta montażowa + wsporniki 1800x1000mm - 3 kpl.
13. Cokół szafy 1000x500x100mm - 3 kpl.
UWAGA:
1. Oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty opakowania i transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (PBiEEW WODEL. Ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól).
2. Zamawiający wymaga, aby minimalny termin płatności za fakturę wynosił 30 dni od daty wystawienia faktury.
3. Maksymalny czas realizacji dostawy przedmiotu zamówienia do 3 dni od podpisania umowy.
4. Ocena ofert, które nie zostały odrzucone w ramach poszczególnych kryteriów, zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej ilości punktów zgodnie z zasadami opisanymi powyżej w kolumnie Metoda oceny kryterium. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która po zsumowaniu ostatecznej ilości punktów przyznanych w ramach wszystkich ocenianych kryteriów, uzyska ich najwyższą ilość.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-04

TERMIN SKŁADANIA ofert do dnia 04 stycznia 2023 do godz. 23:59
Oferty wraz z oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych (zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia) należy złożyć:
- w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego pod adresem:
PBiEEW WODEL Sp. z o.o., marsz. Józefa Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól, z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta dot. Projektu nr RPLB.01.01.00-08-0032/19",
lub
- elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail:
a.kociecka@wodel.pl
Termin składania:2023-01-04
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubuskie
Powiat
nowosolski
Gmina
Nowa Sól
Miejscowość
Nowa Sól
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy:
a) przedłużenie terminu realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
Postanowienia ogólne:
o Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
o W przypadku ofert złożonych w walucie obcej do przeliczenia oferty na PLN przyjęty zostanie średni kurs NBP danej waluty obowiązujący w dniu dokonania oceny ofert przez Komisję konkursową.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
o Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
o Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz ryzyko jej nie wybrania lub konieczności jej wykonania (w przypadku wyboru jego oferty).
o Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
o W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków handlowych.
o Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi min. 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis

Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane - termin wpływu oferty to odpowiednio: dzień wpływu do siedziby Zamawiającego (Sekretariat) lub dzień i godzina wpływu na serwer pocztowy Zamawiającego.
Ważne:
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do wystawienia oferty.
Oferta musi zawierać następujące elementy:
- dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP);
- datę przygotowania i termin ważności oferty (zgodny z wymaganym minimalnym okresem związania ofertą wskazanym w ogłoszeniu);
- opis przedmiotu oferty;
- cenę całkowitą netto całego zamówienia oraz cenę netto poszczególnych elementów zamówienia;
- datę/okres realizacji przedmiotu oferty (zgodny z wymaganym maksymalnym czasem realizacji dostawy wskazanym w ogłoszeniu);
- warunki płatności/rozliczenia (zgodne z wymaganym minimalnym terminem płatności faktur wskazanym w ogłoszeniu);
- okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia;
- dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail);
- oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (na załączonym wzorze);
- podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
a) oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
b) treść oferty jest niezgodna z przedmiotem zamówienia;
c) oferta jest niekompletna lub nie zawiera wszystkich wymaganych załączników;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
e) oferta podpisana została przez osobę, która nie jest upoważniona do wystawienia oferty.
Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wątpliwości związanych z treścią niniejszego Zapytania ofertowego oraz sposobem przygotowania i złożenia ofert. Treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie.
Nie uzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-27
Data ostatniej zmiany
2022-12-27 14:12:23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto całego zamówienia - 100%
(Cmin/Cn)x100%
gdzie:
Cmin - najniższa cena netto spośród ofert nieodrzuconych (w PLN)
Cn - cena netto ocenianej oferty (w PLN)
Uwaga: 1% = 1 pkt
Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto całego zamówienia umieszczonej w ofercie.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Agnieszka Kocięcka
tel.: 500120231
e-mail: a.kociecka@wodel.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:31000000-6, 31200000-8, 31210000-1, 31213000-2, 31213300-5, 31600000-2, 31680000-6
Numer dokumentu:2022-31510-140443
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.