• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup elementów do budowy modelu Prototypu Wysoko efektywnej turbino prądnicy pływające

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup elementów do budowy modelu Prototypu Wysoko efektywnej turbino prądnicy pływające
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup elementów do budowy modelu Prototypu Wysoko efektywnej turbino prądnicy pływającej elektrowni wodnej napędnej nurtem na potrzeby realizacji Projektu B+R pt.:"POIR.01.02.00-00-0268/17 - "Wysoko efektywna Turbino-Prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem" w szczególności : a) kotwica główna wraz z podwodnym łańcuchem nośnym udźwig do 8 ton , długość łańcucha 50 m, b) pływająca, metalowa oznakowana boja nośna łańcucha kotwicy wraz zaczepem cumowniczym do przycumowania pływającej wysokosprawnej turbino prądnicy do którego będzie cumowana pływający prototyp turbino prądnica , c) izolowany bezpieczny kabel podwodny zbrojony łańcuchem dla eksportu do 10 kW energii z pływającej turbino prądnicy na brzeg rzeki w w wpólnym zbrojonym peszlu wraz z 4 kablami komunikacyjnymi dla sterowania automatyką turbino prądnicy o długości 200 m, d) 3 Boje sygnalizacyjne wraz z kotwicami do cumowania w nurcie do głębokości 8 m ostrzegające niebezpieczeństwie w nurcie zgodne z przepisami o że
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.02.00-00-0268/17 - "Wysoko efektywna Turbino-Prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem"

Część 1
Zakup elementów do budowy modelu Prototypu

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Zakup elementów do budowy modelu Prototypu Wysoko efektywnej turbino prądnicy pływającej elektrowni wodnej napędnej nurtem na potrzeby realizacji Projektu B+R pt.:"POIR.01.02.00-00-0268/17 - "Wysoko efektywna Turbino-Prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem" w szczególności : a) kotwica główna wraz z podwodnym łańcuchem nośnym udźwig do 8 ton , długość łańcucha 50 m, b) pływająca, metalowa oznakowana boja nośna łańcucha kotwicy wraz zaczepem cumowniczym do przycumowania pływającej wysokosprawnej turbino prądnicy do którego będzie cumowana pływający prototyp turbino prądnica , c) izolowany bezpieczny kabel podwodny zbrojony łańcuchem dla eksportu do 10 kW energii z pływającej turbino prądnicy na brzeg rzeki w w wpólnym zbrojonym peszlu wraz z 4 kablami komunikacyjnymi dla sterowania automatyką turbino prądnicy o długości 200 m, d) 3 Boje sygnalizacyjne wraz z kotwicami do cumowania w nurcie do głębokości 8 m ostrzegające niebezpieczeństwie w nurcie zgodne z przepisami o żegludze śródlądowej.
Okres gwarancji
6 miesięcy
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-04-30
Termin składania:2022-04-30
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-04

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2022-04-30
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
DOSTAWA przedmiotu zamównienia
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te podyktowane
są okolicznościami, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizacje niniejszego zamówienia m.in. w
przypadku gdy:
- zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego (w tym obowiązujących norm);
- w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy.
- w sytuacji zmiany stawki podatku od towarów na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia;
- wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia, którego nie
można było zapobiec.
Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie
"Przedmiot zamówienia" i "Dodatkowe warunki". Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta
jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na warunkach nieznacznie odbiegających od
określonych w zapytaniu ofertowym w przypadku, gdy wszystkie otrzymane oferty w jednakowy sposób
odbiegają od zamieszczonej w zapytaniu specyfikacji, a zmiany te są mało istotne i nie wpływają na
prawidłowy przebieg prac badawczych w projekcie, tj.: występuje niepełna zgodność oferowanej do
wynajmu nieruchomosci z opisem przedmiotu zamówienia;
występuje niepełna zgodność warunków udziału w postępowaniu z warunkami, zamieszczonymi w
zapytaniu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania
uzasadnienia, zmiany podanych parametrów nieruchomości w stosunku do określonej w zapytaniu, a także
do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Oferent powinien posiadać doświadczenie w produkcji profesjonalnego sprzętu technicznego dla żeglugi śródlądowej.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Oferent powinen posiadać odpowiednie zwlecze techniczne dla produkcji oraz dokonania naprawy lub serwisu przedmiotu umowy.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta nie może zagrażać realizacji kontraktu z zamawiającym.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Oferent wraz z formularzem oferty dostarczy podpisane oświadczenia stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Oferent powinien posiadać referencje w wytwarzaniu sprzętu pływającego na wodach śródlądowych.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-04-23
Data ostatniej zmiany
2022-04-23 00:22:27

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta za kryterium ,,cena netto przedmiotu zamówienia" może otrzymać maksymalnie 100 pkt. kryterium cenowe uważa się za spełnione wraz ze spełnieniem pozostałych kryteriów dopuszczających oraz złożeniu formularza prawidłowej oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami
Kontakt:Osoby do kontaktu
Artur Olszewski
tel.: 601368421
e-mail: artur.olszewski.iot@gmail.com
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34931000-2
Numer dokumentu:2022-10724-105487
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.