• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup ecokatamaranu żaglowego oceanicznego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup ecokatamaranu żaglowego oceanicznego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup ecokatamaranu żaglowego oceanicznego

Numer referencyjny: DS1/01/2023
II.1.2)Główny kod CPV
34520000 Łodzie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup ecocatamaranu żaglowego oceanicznego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621 Elbląski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg 82-300, Ul. Bulwar Zygmunta Augusta 12

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup ecocatamaranu żaglowego oceanicznego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Dostawy / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 70%
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/03/2023
Koniec: 28/02/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Postępowanie jest realizowane ze środkow Unii Europejskiej, w ramach Programu "Rozwój przedsiębiorczości i Innowacji", Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, schemat NORW.19.01.02 Innowacje w obszarze wód śródlądowych i morskich - Blue Growth, pt.: "MOBILNA ECO-KITE SZKOŁA POD ŻAGLAMI"

II.2.14)Informacje dodatkowe

Początkowy termin realizacji zamówienia został podany orientacyjnie, gdyż w przypadku określenia zakresu terminu realizacji zamówienia należy podać datę początkową i końcową
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722644
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/03/2023
Termin składania:2023-03-10
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 10/03/2023 Czas lokalny: 11:00 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/transakcja/722644 Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elbląg 82-300, Ul. Bulwar Zygmunta Augusta 12
Wadium:160 tys. zł
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/06/2023
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2023
Kontakt:DELTA SPORT PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 142188367
ul. Stefana Żeromskiego 53 lokal 5
Białobrzegi
Kod NUTS: PL921 Radomski
26-800
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Markiewicz
E-mail: deltaagro@onet.pl
Tel.: +48 517595989
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34520000
Numer dokumentu:083567-2023, DS1/01/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.