• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup barki oczyszczalni wód zaolejonych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup barki oczyszczalni wód zaolejonych
Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

zaprasza do składania ofert na zakup

barki oczyszczalni wód zaolejonych

CENA WYWOŁAWCZA BARKI:

Barka konserwator BA-MSR-5 (SW-07231-774) 56 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt

sześć tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT.

Przedmiot postępowania

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności barki konserwator BA-MSR-5 (SW07231-774) zwane dalej „Przedmiotem Postępowania”

1. Opis techniczny:

Barka konserwator zbiornikowa BA-MSR-5

Długość: 16,00 m

Szerokość: 5,50 m

Wys. boczna: 2,00 m

Dokument rejestracji statku: 1983 r.

Karta bezpieczeństwa ważna do: 28.10.2023 r.

2. Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

Przedmiot Postępowania obciążony jest zastawem rejestrowym, który zostanie

zwolniony przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Postępowania. W

związku z tym Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie wolnym od

obciążeń, osób i rzeczy.

3. Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak, tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania,

- Jarosław Bilski tel. 605 073 338 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu

postępowania.

4. Przedmiot postępowania zostanie udostępniony celem przeprowadzenia oględzin dla

osób zainteresowanych w dniach 01.09.2022 – 23.09.2022, w godz. od 10:00 do 13:00.

5. Oględziny w Szczecinie przy ulicy Brdowskiej 12.

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

Forma przeprowadzenia postępowania

6. Postępowanie zostanie przeprowadzone w jednoetapowym postępowaniu w formie

zaproszenia do składania ofert.

Termin i miejsce składania i otwarcia Ofert

7. Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres:

przetargi@msrgryfia.pl bądź pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul.

Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa GórnoOkrętowa), do dnia 26.09.2022 r. do godziny 11:00.

8. W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą

złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Stoczni.

9. Przedstawienie złożonych Ofert odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy

ul. Brdowskiej 12, (Wyspa Górno-Okrętowa), w dniu 26.09.2022 r. o godzinie 12:00.

10. Oceny złożonych ofert dokona Stała Komisja Przetargowa.

Sposób przygotowania oferty

11. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oraz dane kontaktowe oferenta;

2) datę sporządzenia Oferty;

3) cenę netto (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez

podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi

uwarunkowaniami);

4) oświadczenie o związaniu Ofertą przez okres minimum 30 dni od dnia otwarcia

Oferty;

5) w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w

zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a na wypadek wyboru

złożonej przez tę osobę oferty również w zakresie niezbędnym dla zawarcia

umowy zbycia praw do Przedmiotu postępowania wraz z kopią dowodu osobistego

lub paszportu tej osoby;

6) wskazanie numeru REGON, KRS, lub NIP oferenta.

12. Oferta złożona w siedzibie stoczni musi być złożona w zaklejonej kopercie w sposób

uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, tel. +48 91 424 28 38, fax +48 91 424 27 33

KRS: 0000009273 - Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy: 83.419.540,00 zł, opłacony w całości. NIP: 851-010-14-19. REGON: 810877271.

otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie

należy umieścić adnotację o treści: „Oferta w sprawie nabycia prawa własności barki

konserwator BA-MSR-5. Nie otwierać przed godz. 12:00, 26.09.2022”.

13. Stocznia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez

podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach

internetowych. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec

Stoczni, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie

odszkodowawcze.

14. Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, odstąpienia od jego

prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania lub zakończenia

postępowania, zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, w każdym przypadku

bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów

oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwało

żadne roszczenie wobec Stoczni.

15. Stocznia zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do swobodnego wyboru Oferty

oraz do niedokonania wyboru żadnej Oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu

oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Stoczni, w szczególności

roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.

16. Złożenie najkorzystniejszej Oferty nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez

Stocznię i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów.

Zawarcie umowy

17. Stocznia, w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji o zakończeniu postępowania

przetargowego, poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana przez Stocznię, o

dacie zawarcia umowy, oraz miejsca, w którym umowa zostanie zawarta.

18. Zapłata pełnej ceny nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy na rachunek bankowy

Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA

O/Szczecin

19. Wydanie Przedmiotu postępowania przez Stocznię nastąpi w ciągu 30 dni od dnia

zawarcia umowy przenoszącej prawo własności Przedmiotu postępowania. Koszt

transportu Przedmiotu postępowania z siedziby Stoczni do siedziby miejsca wybranego

przez oferenta obciążał będzie tego oferenta. Wszelkie koszty związane z demontażem i

załadunkiem Przedmiotu postępowania ponosi oferent (kupujący).

Dziękujemy za wysłane grafiki.