• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup barki konserwator BA-MSR-5

Standard

Dane kontaktowe

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. z siedzibą w Szczecinie

zaprasza do składania ofert na zakup

barki konserwator BA-MSR-5

CENA WYWOŁAWCZA BARKI:

Barka konserwator BA-MSR-5 (SW-07231-774) 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) netto + należny podatek VAT.

Przedmiot postępowania 

Przedmiot postępowania stanowi prawo własności barki konserwator BA-MSR-5 (SW-07231-774) zwane dalej „Przedmiotem Postępowania”

Opis techniczny:

Barka konserwator zbiornikowa BA-MSR-5

Długość: 16,00 m

Szerokość: 5,50 m

Wys. boczna: 2,00 m 

Dokument rejestracji statku: 1983 r.

Karta bezpieczeństwa ważna do: 28.10.2023 r. 

2.      Właścicielem przedmiotu postępowania jest Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA

Przedmiot Postępowania obciążony jest zastawem rejestrowym, który zostanie zwolniony przed dniem zawarcia umowy sprzedaży Przedmiotu Postępowania. W związku z tym Przedmiot Postępowania zostanie sprzedany w stanie wolnym od obciążeń, osób i rzeczy. 

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji są:

- Adrian Cerkowniak, tel. 786 815 966 w sprawie procedowania postępowania, 

- Jarosław Bilski tel. 605 073 338 w kwestiach technicznych dotyczących przedmiotu postępowania.

Przedmiot postępowania zostanie udostępniony celem przeprowadzenia oględzin dla osób zainteresowanych w dniach 09.02.2023 – 07.03.2023, w godz. od 10:00 do 13:00.

Oględziny w Szczecinie przy ulicy Brdowskiej 12.

Forma przeprowadzenia postępowania

Postępowanie zostanie przeprowadzone w jednoetapowym postępowaniu w formie zaproszenia do składania ofert. 

Termin i miejsce składania i otwarcia Ofert

Oferty należy składać w formie elektronicznej (mailowo) na adres: przetargi@msrgryfia.pl bądź pisemnej w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, w Sekretariacie Zarządu pokój nr 212 w budynku G-118 (Wyspa Górno-Okrętowa), do dnia 08.03.2023 r. do godziny 11:00.

W przypadku przesyłania Oferty za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich datą złożenia Oferty będzie dzień i godzina jej wpływu do Stoczni.

Przedstawienie złożonych Ofert odbędzie się w siedzibie Stoczni, tj. w Szczecinie przy ul. Brdowskiej 12, (Wyspa Górno-Okrętowa), w dniu 08.03.2023 r. o godzinie 12:00.

Oceny złożonych ofert dokona Stała Komisja Przetargowa.

Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna  zawierać:

imię, nazwisko, nazwę (firmę) i adres (siedzibę) oraz dane kontaktowe oferenta;

datę sporządzenia Oferty;

cenę netto (cena powinna być jednoznacznie określona kwotowo w złotych, bez podawania przedziału wartości, nie może być obarczona żadnymi uwarunkowaniami);

oświadczenie o związaniu Ofertą przez okres minimum 30 dni od dnia otwarcia Oferty;

w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia postępowania, a na wypadek wyboru złożonej przez tę osobę oferty również w zakresie niezbędnym dla zawarcia umowy zbycia praw do Przedmiotu postępowania wraz z kopią dowodu osobistego lub paszportu tej osoby;

wskazanie numeru REGON, KRS, lub NIP oferenta.

Oferta złożona w siedzibie stoczni musi być złożona w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią bez jej otwarcia oraz uniemożliwiający otwarcie i zamknięcie koperty bez pozostawienia śladów po otwarciu. Na kopercie należy umieścić adnotację o treści: „Oferta w sprawie nabycia prawa własności barki konserwator BA-MSR-5. Nie otwierać przed godz. 12:00, 08.03.2023”.

Stocznia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu nie będzie przysługiwało oferentom żadne roszczenie wobec Stoczni, a w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.

Stocznia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, odstąpienia od jego prowadzenia, powtórzenia w części lub w całości, wstrzymania lub zakończenia postępowania, zmiany miejsca i terminu jego przeprowadzenia, w każdym przypadku bez konieczności podawania przyczyny, o czym poinformuje znanych sobie oferentów oraz na swoich stronach internetowych. Z tego tytułu oferentom nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Stoczni.

Stocznia zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do swobodnego wyboru Oferty oraz do niedokonania wyboru żadnej Oferty bez podania przyczyny i z tego tytułu oferentom nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Stoczni, w szczególności roszczenie o zawarcie umowy lub roszczenie odszkodowawcze.

Złożenie najkorzystniejszej Oferty nie jest równoznaczne z wyborem tej Oferty przez Stocznię i nie daje podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony oferentów.

Zawarcie umowy

Stocznia, w terminie 7 dni od dnia wysłania informacji o zakończeniu postępowania, poinformuje oferenta, którego oferta została wybrana przez Stocznię, o dacie zawarcia umowy, oraz miejsca, w którym umowa zostanie zawarta.

Zapłata pełnej ceny nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy na rachunek bankowy Stoczni o numerze 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364 prowadzony w PEKAO SA O/Szczecin

Wydanie Przedmiotu postępowania przez Stocznię nastąpi w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy przenoszącej  prawo własności Przedmiotu postępowania. Koszt transportu Przedmiotu postępowania z siedziby Stoczni do siedziby miejsca wybranego przez oferenta obciążał będzie tego oferenta. Wszelkie koszty związane z demontażem i  załadunkiem Przedmiotu postępowania ponosi oferent (kupujący).


O firmie

Morska Stocznia Remontowa GRYFIA S.A.

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.