• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wynajem łodzi ratownictwa medycznego

Standard

Dane kontaktowe

Opis:wynajem łodzi ratownictwa medycznego dla potrzeb
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem łodzi ratownictwa medycznego wraz ze sternikiem posiadającym uprawnienia wymagane do kierowania tego typu "statkiem wodnym" dla Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku.
Szczegółowy opis. parametry techniczne i funkcjonalne, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, parametrach wymaganych stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania:4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Sekretariat Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku, Ul. Jezierskiego 21,38 - 500 Sanok Termin złożenia oferty: do dnia 22.04.2022 r. do godz. 11:00.
Termin składania:2022-04-22
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 22.04.2022 r. o godz. 12:00 w Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku, Ul. Jezierskiego 21, 38 - 500 Sanok
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: termin realizacji zamówienia: od 15.06.2022r. do 15.09.2022r.
3. Miejsce wykonania zamówienia: siedziba Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ w Sanoku, Ul. Jezierskiego 21 - 38 - 500 Sanok .
Wymagania:5. Warunki płatności: do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT.
6. Inne szczególne warunki: Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena (waga kryterium - 100% cena) . Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów :
a) Cena musi być określona w złotych polskich. W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jakie ma pokryć Zamawiający pod rygorem niemożności domagania się ich od Zamawiającego.
Oferta proponująca cenę najniższą otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty proponujące ceny wyższe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
Cena będzie podliczana według następującego wzoru:
Cena badana
9. Termin związania oferta (ważność oferty) wynosi: 30 dni od dnia otwarcia ofert
10. Sposób złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej i złożyć w Sekretariacie Bies/czad/kie Pogotowie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Jezierskiego 21.
Minimalna treść oferty:
Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, przy czym w razie składania oferty na własnym wzorcu należy w niej uwzględnić, co najmniej:
Identyfikacja:
1. nazwa wykonawcy.......................................................................
2. adres siedziby..............................................................................,
3.NIP...............................................................................................
4. KRS/EDG..................................................................................
5. nr r-ku bankowego..........................................................................
6. tel./fax.............................................................................................,
7. osoba upoważniona do kontaktów.....................................................
Cena:
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto.....................zł (słownie złotych................................................)
/jeśli przewidziano - Podatek VAT........................................................................zł
(słownie złotych.......................................................................................)
Cenę brutto.....................zł (słownie złotych.................................................)
Oświadczenia dodatkowe:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia od 15.06.2022r. do I6.09.2022r.
3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
4.Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
5. Oferujemy niezmienności cen przez okres obowiązywania umowy.
6.Potwierdzam iż przedmiot zamówienia posiada wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem tj. łódź ratownictwa medycznego / na dowód czego
załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, zezwolenia, dopuszczeń, itp.(lub stosowne oświadczenie jeśli nie dotyczy).
Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)
Kontakt:8. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
w sprawach merytorycznych Janusz Bukład, tel. 502 234 517 w sprawach formalnych(proceduralnych) - Krystian Skoczyński.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:BPR/ZAP/47/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.