• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wymiana łat wodowskazowych na zbiornikach wodnych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wymiana łat wodowskazowych na zbiornikach wodnych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zarząd Zlewni w Kaliszu
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000 PLN netto, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Wymiana łat wodowskazowych na zbiornikach wodnych -ZZ Kalisz"
cześć 1 - Wymiana łaty na zbiorniku wodnym Gołuchów - NW PLESZEW
część 2 - Wymiana łat na zbiornikach wodnych Szałe i Murowaniec - NW KALISZ
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 - do Zapytania Ofertowego
Miejsce i termin składania:Ofertę należy przesłać do dnia 29.09.2021 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej. Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Termin składania:2021-09-29
Otwarcie:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2021 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy.
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopada 2021 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- Wykonawca musi wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedna usługę polegającą na wykonaniu lub montażu łaty wodowskazowej na obiektach hydrotechnicznych o wartości brutto : 5 000,00 zł - Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 2
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ,,Zapytania ofertowego".
Cena wskazana w Formularzu oferty ( załącznik nr 3 ) musi być tożsama z ceną wskazaną w wierszu ,,Wartość brutto" Kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie Załącznika nr 4 do niniejszego ,,Zapytania ofertowego".
- Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
- Wykonawca podając ceny w ofercie powinien uwzględnić wszystkie czynności składające się na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia wskazanego w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Formularzu ofertowym.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca powinien przesłać za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/ (dalej Platforma). Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
2) Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza wymagane pliki.
3) Szczegółowy opis złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy, dostępna na Platformie.
4) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Jeśli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów, wymaga się złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty.
6) Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 60 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Oferta oraz dokumenty z nią związane powinny być sporządzone wyłącznie w języku polskim.
3) Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę na każdą część.
4) Zamawiający zawiadomi biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty.
5) Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wcześniejszej wizji lokalnej w terenie oraz zapoznanie się z warunkami realizacji zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848, ul. Żelazna 59 A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: riod@wodv.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Wymiana łat wodowskazowych na zbiornikach wodnych - ZZ Kalisz", nr postępowania PO.ZPU.2.2811.24.2021, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Magdalena Bartczak - kierownik NW Pleszew
e-mail: magdalena.bartczak@wody.gov.pl, tel. 62/ 600-60-44 Anna Sobczak - kierownik NW Kalisz e-mail: anna.sobczak@wody.gov.pl, tel. 62/ 600-60-40 Marcin Minnicki - kierownik Działu Utrzymania ZZ Kalisz e-mail: marcin.minnicki@wody.gov.pl, tel. 62/ 600-60-18
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:PO.ZPU.2.2811.24.2021
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl
Załącznikizałącznik

Dziękujemy za wysłane grafiki.