• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK

Numer referencyjny: ZP-24/2022
II.1.2)Główny kod CPV
63726600 Usługi obsługiwania statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi zapewnienia załogi na jednostce s/v ZODIAK wybranych członków załogi - z podziałem na części.

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w zakreślonym określonym w dokumentach postępowania.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I - Zapewnienie oficera mechanika wachtowego - I zmiana

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63726600 Usługi obsługiwania statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Obejmuje zapewnienie oficera mechanika wachtowego - zmiana I (dla zamówienia podstawowego jak i zamówienia opcjonalnego)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne polega na kontynuowaniu usług określonych dla Części od 1 do 4 w ramach rejsów morskich - szczegóły w dokumentach postępowania.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - Zapewnienie oficera mechanika wachtowego - II zmiana

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63726600 Usługi obsługiwania statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Obejmuje zapewnienie oficera mechanika wachtowego - zmiana II (dla zamówienia podstawowego jak i zamówienia opcjonalnego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne polega na kontynuowaniu usług określonych dla Części od 1 do 4 w ramach rejsów morskich - szczegóły w dokumentach postępowania.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III - Zapewnienie oficera wachtowego - I zmiana

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63726600 Usługi obsługiwania statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Obejmuje zapewnienie oficera wachtowego - zmiana I (dla zamówienia podstawowego jak i zamówienia opcjonalnego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV - Zapewnienie oficera wachtowego - II zmiana

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63726600 Usługi obsługiwania statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
II.2.4)Opis zamówienia:

Obejmuje zapewnienie oficera wachtowego - zmiana II (dla zamówienia podstawowego jak i zamówienia opcjonalnego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 365
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne polega na kontynuowaniu usług określonych dla Części od 1 do 4 w ramach rejsów morskich - szczegóły w dokumentach postępowania.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/grom
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/grom/proceedings

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/07/2022
Termin składania:2022-07-21
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 21/07/2022 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformy zakupowej.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/06/2022
Kontakt:Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa Nr 2305
ul. Marsa 80
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
04-520
Polska
Osoba do kontaktów: Michał Sasinowski
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261895025
Język kontaktu:polski
Kod CPV:63726600
Numer dokumentu:330798-2022, ZP-24/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.