• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie
Standard

Dane kontaktowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu nr: NPR/IH/2021/009

p.n. Umowa ramowa na wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie udostępnionych prac hydrograficznych

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

ul. Zamknięta 18

80-955 Gdańsk

adres strony internetowej Zamawiającego: www.portgdansk.pl

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony

zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części Ogłoszenia o Zamówieniu Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej

Zamawiającego w zakładce przetargi: http://przetargi.portgdansk.pl/

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia: www.portgdansk.pl zakładka Przetargi

4. Przedmiotem zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie identyfikacji nawigacyjnych przeszkód podwodnych wraz z ich wydobyciem i utylizacją, zlokalizowanych na akwenach Portu Gdańsk i Portu Północnego na podstawie udostępnionych prac hydrograficznych.

4.2. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową z jednym Wykonawcą wybranym na podstawie kryterium ceny, o którym mowa w pkt 10 Ogłoszenia.

4.3. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę na podstawie zleceń wystawianych przez Zamawiającego w dostosowaniu do bieżących potrzeb. Zlecenia będą udzielone zgodnie z procedurą określoną w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

4.4. Łączna kwota wynagrodzenia za wykonanie zakresów poszczególnych zleceń jakie Zamawiający zamierza udzielić w ramach realizacji umowy wynosi 400 000,00 PLN brutto.

4.5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji zamówienia posiadać ważne zezwolenie na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 612, ze zm.) ze wskazanym miejscem wykonywania prac obejmującym akweny Portu Gdańsk i Portu Północnego. Wykazanie posiadania ww. zezwolenia jest warunkiem zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem

     NIP: 583-24-61-866

Konto: Bank PKO BP S.A.

Nr: 58 1020 1811 0000 0602 0094 5857

KRS: 0000040398

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy / wpłacony: 2 109 250,00 PLN

Zarząd Spółki:

Łukasz Greinke - Prezes Zarządu Sławomir Michalewski - Wiceprezes Zarządu Kamil Tarczewski - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk

tel.: +48 58 737 91 00

fax: +48 58 737 94 85

e-mail: info@portgdansk.pl, www.portgdansk.pl

–2–

kopię ww. zezwolenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy i utrzymywać jego ważność przez cały okres jej realizacji.

4.6. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania przez cały okres realizacji zamówienia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Armatora jednostek pływających, które wykorzystywane będą przez Wykonawcę do realizacji umowy. Suma gwarancyjna winna być nie mniejsza niż 500 000,00 PLN na każdą jednostkę, na jeden i na wszystkie wypadki w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi spełniać wymagania określone w Załączniku nr 2 do Projektu umowy.

4.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej jako: OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych oraz o możliwości złożenia oferty wariantowej

5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania Zamówienia

- 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, którzy:

7.1. Posiadają kompetencje lub uprawnienia do określonej działalności zawodowej.

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w postępowaniu (oświadczenie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.3. Posiadają zdolność techniczną lub zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi następujące dokumenty:

7.3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu ww. warunku udziału w

postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem

zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ. 7.3.2. Wykaz wykonanych zamówień:

Co najmniej trzech usług w postaci prac podwodnych polegających na wykonaniu przeglądów nurkowych na wodach morskich, w tym przynajmniej jednego na głębokości min. 16 metrów.

Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem przedmiotu i zakresu zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz podmiotu na rzecz którego zostały wykonane oraz załączeniem dowodów wskazujących, że zostały wykonane w sposób należyty. Za datę wykonania uważana będzie data odbioru.

Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.

 

–3–

7.3.3. Wykaz potwierdzający dysponowaniem następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia:

− Kierownik prac podwodnych (min. 1 osoba) posiadający wymagane

uprawnienia zawodowe, tj. ważny dyplom kierownika prac podwodnych min. III klasy (uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach), o którym mowa w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 612, ze zm.);

− Minimum dwóch nurków posiadających wymagane uprawnienia zawodowe, tj. ważny dyplom nurka min. III klasy (uprawniający do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach), o którym mowa w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 612, ze zm.).

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia zawodowe wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania ww. zawodów nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie do przepisów ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 612, ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220, ze zm.).

Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.

Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3B do SIWZ.

7.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 - 3 Regulaminu. W celu wykazania nie podlegania wykluczeniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

7.4.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia(oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ).

7.4.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

–4–

7.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

7.4.4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 7 ust. 3 punkt 1 Regulaminu.

- Zamawiający informuje, że odstąpi od żądania od Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, dokumentów określonych w pkt 5.4.4 SIWZ w przypadku możliwości pozyskania ich z ogólnodostępnych baz danych.

7.5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, określone powyżej wymagania zobowiązani są spełnić następująco:

7.5.1. Wykonawcy muszą łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu

określone w punktach 5.1; 5.2; 5.3 SIWZ.

7.5.2. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wykazać

nie podleganie wykluczeniu ze względu na wymagania określone w punkcie

5.4. SIWZ.

7.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, na zasadach określonych w § 6 Regulaminu.

7.6.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowalne lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

7.6.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą:

• Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, spełniające wymagania określone w § 11 ust. 1 Regulaminu.

7.6.3. Zamawiający, w przypadku Wykonawcy którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia określone w pkt. 5.4 SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia:

• Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia innych podmiotów zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3C do SIWZ.

7.6.4. Następnie, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona dokumentów, o których mowa w pkt 5.4.2 – 5.4.4. SIWZ dotyczących innych podmiotów.

 

–5–

7.7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Regulaminie oraz SIWZ i zostanie dokonana według formuły wykazał/ nie wykazał.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

8.1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz

wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie przygotowane zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do SIWZ

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć odrębne oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 5.5 SIWZ.

Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie oraz oświadczenie, o których mowa w pkt 5.6.2 – 5.6.3 SIWZ.

8.2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 5 SIWZ zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, złożyć Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z zasadami oceny ofert określonych w punkcie 13 SIWZ. Zamawiający w wezwaniu określi termin na złożenie dokumentów, nie krótszy niż 5 dni.

9. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

10. Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna.

w terminie do: 02.07.2021 r. godz. 11:00

albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2 SIWZ.

W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.

Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 9B

w dniu: 02.07.2021 r. godz. 11:15

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

 

–6–

13. Miejsce publikacji Regulaminu

Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi: http://przetargi.portgdansk.pl/

Dziękujemy za wysłane grafiki.