• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonywanie przeglądów nabrzeży

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonywanie przeglądów nabrzeży w Porcie Gdynia w roku 2023 i w roku 2024
Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów nabrzeży w
Porcie Gdynia w roku 2023 i w roku 2024.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie przeglądów nabrzeży w Porcie Gdynia według ryczałtowych cen jednostkowych obejmujących następujące rodzaje prac:
1) wykonywanie przeglądów podwodnych konstrukcji nabrzeża (wraz
z oczyszczeniem z grubsza badanej powierzchni z muszli i wodorostów umożliwiającym dokonanie inwentaryzacji);
2) wykonywanie przeglądów nadbudowy nabrzeża;
3) wykonywanie przeglądów dna;
4) wykonywanie pomiarów grubości konstrukcji stalowych (ścianek stalowych, pali rurowych);
5) wykonywanie zdjęć i filmów konstrukcji hydrotechnicznych;
6) wykonanie numeracji podwodnych konstrukcji hydrotechnicznych;
7) opracowanie po wykonaniu przeglądu dokumentacji inwentaryzacyjnej i przekazanie jej Zamawiającemu w formie papierowej w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF i w formatach edytowalnych na płytach CD/DVD wraz z dostarczeniem atestu nurkowego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2023-03-31 11:00
Termin składania:2023-03-31
Wymagania:INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium,
jakim jest oferowana cena jednostkowa liczona jako średnia arytmetyczna
ryczałtowych cen jednostkowych brutto przedstawionych w pozycjach
1,2,3 + 0,5 x (średnia arytmetyczna ryczałtowych cen jednostkowych
przedstawionych w pozycjach 4,5,6)_ - waga 100% (100 pkt).
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania
określone w SWZ oraz w wyniku przeprowadzonej oceny otrzyma
największą ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem:
(C)=Cn/Cb x 100 pkt
gdzie:
(C) - liczba punktów w kryterium ceny uzyskanych przez badaną ofertę;
Cn - najniższa średnia arytmetyczna cena spośród badanych ofert;
Cb - średnia arytmetyczna cena oferty badanej liczona zgodnie z poniższym
wzorem:
Cb= (??C_1 )/14+ (??C_2 )/4+ (??C_3 )/6+0,5 x ( (??C_4 )/3+ (??C_5
)/6+ (??C_6 )/1)
gdzie:
?C1 - suma cen jednostkowych przeglądów podwodnych nabrzeży wraz z
oczyszczeniem badanej powierzchni z muszli i wodorostów
umożliwiającym dokonanie inwentaryzacji (ust.1 pkt 1 Formularza
oferty);
?C2 - suma cen jednostkowych przeglądów nadbudowy (ust. 1 pkt. 2
Formularza oferty);
?C3 - suma cen jednostkowych przeglądów dna (ust. 1 pkt. 3 Formularza
oferty);
?C4 - suma cen jednostkowych pomiarów grubości konstrukcji stalowych
(ścianek stalowych, pali rurowych) (ust. 1 pkt. 4 Formularza oferty);
?C5 - suma cen jednostkowych wykonania zdjęć i filmów podwodnych w
wersji papierowej i cyfrowej (ust. 1 pkt. 5 Formularza oferty);
?C6 - suma cen jednostkowych numeracji elementów podwodnych
konstrukcji hydrotechnicznych (żeber, pali) (ust. 1 pkt. 6 Formularza
oferty).
3. Liczba punktów uzyskanych przez ofertę podlega zaokrągleniu w górę do
drugiego miejsca po przecinku.
4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w FORMULARZU OFERTY nie
będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.
w okresie 2 (słownie: dwóch) lat od daty zawarcia Umowy (Ramowej), na
niekorzyść Zamawiającego.
5. Waluta ceny - PLN.
6. Jeżeli niemożliwy jest wybór oferty najkorzystniejszej, ponieważ zostały
złożone oferty o takich samych cenach, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Numer dokumentu:2023/BZP 00132182
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.