• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026
Standard

Dane kontaktowe

Wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00110973

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli

hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowej co 3/5 lat kontroli stanu

technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych w Porcie Gdańsk w latach 2023-2026.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-03-10 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień

przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym

Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ

Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień

przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonym

Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.),

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do 31.12.2026r.

W określonym powyżej terminie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie wszystkich czynności i

obowiązków określonych w umowie i z niej wynikających

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SWIZ

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie wykonawcy maja dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganiu niewykluczeniu został określony w pkt. 5 i 6 SWIZ

7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00110973/01 z dnia 2023-02-27

2023-02-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

- Kancelaria ogólna,

w terminie do: 10.03.2023r. do godz. 11:00

8 . Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku

przy ul. Zamknięta 18,

w sali nr: 9A

w dniu: 10.03.2023 r. o godz. 11:15

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.
O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.