• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonywanie bieżących robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia przez okres trzech lat

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonywanie bieżących robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia przez okres trzech lat
Standard

Dane kontaktowe

Wykonywanie bieżących robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia przez okres trzech lat

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191920577

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rotterdamska 9

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-337

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.grabowski@port.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - porty, przystanie i porty lotnicze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

port morski

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00103948

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-21

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Wykonywanie bieżących robót podczyszczeniowych i zasypowych w Porcie Gdynia przez okres trzech lat

3.2.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżących robót podczyszczeniowych i

zasypowych w Porcie Gdynia przez okres trzech lat od daty podpisania umowy.

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-03-08 10:30

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Podstawy wykluczenia Wykonawców z postępowania, warunki udziału

w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków zostały opisane w Rozdziale VI SWZ.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

2. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie się kierował jedynym kryterium, jakim jest średnia ważona ryczałtowych

jednostkowych cen brutto za realizację robót objętych przedmiotem zamówienia. Dokładny opis kryterium wraz z podaniem

sposobu oceny znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

3. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej,

pokój nr 20.

4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej aukcji elektronicznej.

6. Pełna dokumentacja przetargowa znajduje się stronie internetowej Zamawiającego, w zakładce:

Dziękujemy za wysłane grafiki.