• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonanie znaków żeglugowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie 4 sztuk znaków żeglugowych na Mierzei Wiślanej
Zapytanie ofertowe
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę/dostawę/ robotę budowlaną*:
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie 4 sztuk znaków N3 na Mierzei Wiślanej
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie 4 sztuk znaków N3 na Mierzei Wiślanej polegające na wykonaniu i dostarczeniu znaków na miejsce, zamocowaniu ich na nogach kratowych w gruncie, wykonaniu fundamentu konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków (wykonywane z betonu ,,na mokro" lub z betonu zbrojonego).
Znaki należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych.
Znak N3 złożono ze znaków żeglugowych: znak A.2, znak B.llb, znak A.20, znak A.14, znak A.17 - jak na załączonym rysunku ,,Znak N3.png"
Zamówienie obejmuje wykonanie znaku N3 o wymiarach 2 m x 3 m w ilości 4 sztuk. Znaki wykonać na dwóch nogach kratowych płaskich.
Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. Konstrukcje wsporcze znaków należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005.
Konstrukcje wsporcze do znaków należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie oraz eksploatację znaku. Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu (Mierzeja Wiślana) oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.
Konstrukcja uchwytu powinna być wykonana z materiału odpornego na korozję. Krawędzie - podwójnie zagięte na całym obwodzie tarczy. Lakierowanie znaku - proszkowe w kolorze szarym RAL 7037.
Wykonanie - blacha ocynkowana ogniowo o grubości min. 1,5 mm dla tarczy tablicy o powierzchni powyżej 1 m2, płaszczyzna usztywniona.
Znak powinien spełniać wymagania wytrzymałości na obciążenie siłą naporu wiatru, na obciążenie skupione oraz odkształcenia chwilowe i skrętne oraz stałe.
Folia odblaskowa typu 2, trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić dla znaków z folią typu 2-10 lat. Materiały użyte na lico znaku oraz połączenia znaku z tarczą, a także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku.
Znak musi być oznakowany znakiem CE - zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami).
Wszystkie materiały użyte do produkcji znaku muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12899-1.
Do produkcji lic znaków należy używać wyłącznie folii odblaskowej z certyfikatem CE.
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację znaku, celem ominięcia kolizji z instalacjami podziemnymi.
Miejsce i termin składania:5. Forma złożenia oferty:
Ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2023 r do godz 1400 w formie:
- elektronicznej na adres e-mail: jaroslaw.lenczewski@umgdy.gov.plagnieszka.wlazlo@umgdy.gov.pl *
- faxem na numer.........................,*
- pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
/w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na................- nie otwierać przed dniem........godz.
Termin składania:2023-03-03
Otwarcie:a. prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 08/03/2023 r
Miejsce i termin realizacji:a) termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:b) warunki płatności (wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, termin płatności, płatności częściowe): ryczałtowe po odbiorze prac, płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
c) okres gwarancji - Wykonawca konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku min. 10 lat. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej, trwałość połączeń oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy znaków, w tym fundamenty.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż wartość zamówienia,
b) zaakceptowanie projektu umowy stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia
(jeżeli nie formułowane są warunki udziału w postępowaniu należy wpisać nie dotyczy)
4. Kryterium/ia wyboru ofert oraz waga: a) cena-100%
6. Do oferty należy załączyć:
a. dokumenty potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. polisę 0C*,
b. zaakceptowany projekt umowy
7. Wykonawca, którego oferta zastanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć:
a. kserokopię wypisu z KRS lub CEIDG
8. Do Zapytania Ofertowego załączono (np. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, formularz cenowy, projekt umowy itp.)
a) formularz oferty,
b) projekt umowy,
c) rysunki: plan sytuacyjny, znaki N3-lokalizacja, znak N3.
9. Dodatkowe informacje
b. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot będzie niezgodny z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).
niepotrzebne skreślić
Numer dokumentu:WT.374.3.2023.AW
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.