• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim km 319,00- 320,715” - Etap I

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim km 319,00- 320,715” - Etap I
Standard

Dane kontaktowe

Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim km 319,00- 320,715” - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MORSKI W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Stefana Batorego 4

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-207

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ums.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ

administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Bezpieczeństwo żeglugi i ochrona środowiska morskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielowariantowej koncepcji dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim km 319,00-

320,715” - Etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fb7955e-e178-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00189201/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-01 13:49

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076109/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie wielowariantowej koncepcji zadania pn. „Przebudowa zabezpieczeń brzegu w Ustroniu Morskim km

319,00-320,715” - Etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189201/01 z dnia 2022-06-01

2022-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ums.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami - adres strony internetowej: https://ums.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający określa niezbędne

wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów

operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet

Explorer minimalnie wersja 10.0,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.

2) zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,

b) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji1.8.0_65 lub nowszej,

koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej

szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie

adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie.

Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

c) zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu

elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir

SDK oraz aplikacji Szafir Host należy

przeładować bieżącą stronę,

d) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

3) zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,

doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,

gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc,

4) zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez wykonawcę na Platformie

Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna

jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert,

5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego

serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazał Zamawiającemu z

uwzględnieniem zapisów art. 13 ust. 4 oraz art. 14 ust. 5 RODO.

2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia znajdującego

się w elektronicznym formularzu ofertowym.

3. Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zamawiający informuje,

że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie, pl. Stefana

Batorego 4, 70-207 Szczecin, zwany dalej Administratorem.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:IOD@ums.gov.pl lub

numerem telefonu: 91-44 03 309 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3) Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz działanie przez administratora w

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189201/01 z dnia 2022-06-01

2022-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

interesie publicznym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub umowy, w tym:

podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi prawnej, itp.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania

o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22

RODO.

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8) Administrator informuje, że przepisy ustawy Pzp ograniczają prawo do skorzystania:

a) ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym

z PZP;

b) z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 4. Składając oferty/oświadczenia/dokumenty poprzez Platformę elektroniczną - Odbiorcą

Pani/Pana danych osobowych będzie również spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.

Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:

017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy elektronicznej, na której Zamawiający prowadzi postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://ums.ezamawiajacy.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PO-II.2610.20.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji techniczno-kosztowej dla zadania pn.: „Przebudowa zabezpieczeń

brzegu w Ustroniu Morskim km 319,00-320,715” w minimum 3 wariantach wraz z analizą wielokryterialną.

Wykonanie koncepcji jest pierwszym z etapów wykonania zabezpieczenia przedmiotowego odcinka przed postępującą

erozją brzegu morskiego. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia określono w ‘’Opisie przedmiotu

zamówienia’’ stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 170 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189201/01 z dnia 2022-06-01

2022-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają następujące warunki

dotyczące:

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej

200.000,00 zł (słownie: dwieście złotych);

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie wykonał co najmniej 2 (dwa) opracowania podobne do przedmiotu zamówienia tj. usługi polegające na

opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej, związanej z inwestycjami w zakresie budownictwa hydrotechnicznego o

wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda i przedstawi dokumenty potwierdzające, że prace te zostały wykonane

należycie, zgodnie z zasadami sztuki i ukończone w terminie;

Oferty wspólne: W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, co oznacza, że

każdy z wykonawców może legitymować się realizacją jednej roboty budowlanej o zakresie i wartości opisanej w warunku.

b) będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą przewidzianą na stanowisko Projektanta posiadającego uprawnienia do

projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierii hydrotechnicznej lub równoważne.

Osoba ta musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu dokumentacji projektowej przy co najmniej 2 (dwóch) projektach

zakończonych prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, dotyczące morskich budowli hydrotechnicznych w myśl

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każdy.

Za morską budowlę hydrotechniczną Zamawiający uzna obiekt w rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie

budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86, poz. 579).

Oferty wspólne: W przypadku oferty wspólnej pełnomocnik Wykonawców składających ofertę wspólną składa jeden wykaz

osób w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Warunek postawiony przez

Zamawiającego zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą

spełniać go łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 SWZ, chyba, że w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta,

5) oświadczenia Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) o aktualności informacji zawartych w

oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189201/01 z dnia 2022-06-01

2022-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

2) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

3) wykazu usług stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ,

4) wykazu osób stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania na postawie art. 125 ust 1 ustawy pzp, według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ(1);

(1) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia w postępowaniu na dzień składania ofert,

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy

pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ(2);

(2) Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu

udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji danego zamówienia oraz oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw

wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca realizując

zamówienie powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ;

(zobowiązanie należy złożyć, o ile wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających

zasoby).

5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają

poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;

(oświadczenie należy złożyć, w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.

Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia składają dokumenty w następujący sposób:

1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – każdy z wykonawców;

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu–każdy z wykonawców w zakresie w jakim wykazuje

spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

3) oświadczenia w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 1 pkt. 5 – każdy z wykonawców;

4) wykaz usług – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

5) wykaz osób – pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną;

6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdy z wykonawców;

7) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania –

każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00189201/01 z dnia 2022-06-01

2022-06-01 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załączniki nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ums.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-14

Dziękujemy za wysłane grafiki.