• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonanie w latach 2023-2027 kontroli okresowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk oraz założenie cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych w systemie c-KOB.

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie w latach 2023-2027 kontroli okresowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk oraz założenie cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych w systemie c-KOB.
Standard

Dane kontaktowe

NPR/IL/2023/006: Wykonanie w latach 2023-2027 kontroli okresowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk oraz założenie cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych w systemie c-KOB.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191478408

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Zamknięta 18

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk 1.4.3.) Kod pocztowy: 80-955 1.4.4.) Województwo: pomorskie 1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.portgdansk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00112145 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-02-27

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

NPR/IL/2023/006: Wykonanie w latach 2023-2027 kontroli okresowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk oraz założenie cyfrowych Książek Obiektów Budowlanych w systemie c-KOB.

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: W zakres przedmiotu umowy wchodzi wykonanie następujących prac: a) kontrole pięcioletnie,

b) kontrole roczne,

c) kontrole dwukrotne w ciągu roku dla budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2,

d) kontrole doraźne, bezpiecznego użytkowania obiektu w koniecznych sytuacjach, obiektów budowlanych ZMPG S.A., zlokalizowanych na terenie Portu Gdańsk.

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2023-03-21 11:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu niegraniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu niegraniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w niżej wymienionych terminach:

 2023-02-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00112145/01 z dnia 2023-02-27

 a) w roku 2023 – okresowa kontrola pięcioletnia;

b) w latach 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 – okresowa kontrola roczna;

c) do 31 maja i do 30 listopada – w latach 2023 - 2027 – okresowa kontrola budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2, ujętych w załączniku nr 1 do SIWZ;

d) w koniecznych sytuacjach, według bieżących potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego – doraźna kontrola w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektu.

e) Założenie cyfrowych książek obiektów budowlanych w systemie c-KOB należy wykonać w terminie od 1.01.2024 r do 31.12.2024 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców został określony w pkt 5 i 6 SIWZ.

7. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną brutto oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18, Kancelaria Ogólna, w terminie do 21.03.2023 r. godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt 11.2. SIWZ. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego. Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy ul. Zamknięta 18 w Sali nr 9A w dniu: 21.03.2023 r. o godz. 11:15.

9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.

 2023-02-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - - Usługi

O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.