• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn.: Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy".
1. Inwestycja dotycząca zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy " zostanie wykonana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie załączonych do postępowania programów funkcjonalno-użytkowych (PFU - 2 szt.), w ramach którego przewiduje się, że zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana infrastruktura turystyczna w miejscowościach Rytel i Zapora.
2. Przedmiot zamówienia został określony w załączonych Programach funkcjonalno-użytkowych (PFU - 2 szt.).
3. Zakres inwestycji obejmuje:
1) Miejscowość Rytel, działki nr 475 i 430/1.
a) Parking utwardzony płytami ażurowymi (kolor czerwony, gr. 8 cm, krawędzie parkingu umocnić poprzez ułożenie opornika drogowego 12x25x100 cm). Należy przewidzieć dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
b) Zejście do Wielkiego Kanału Brdy utwardzone kostką brukową betonową wraz z podbudową z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. min. 25 cm i podsypką cementowo-piaskową gr. min. 3 cm (kostka brukowa betonowa "cegiełka" szara gr. 8 cm + krawędzie ciągu umocnione obrzeżem betonowym 100x30x8 cm), parametry techniczne poręczy zgodne z obowiązującymi przepisami.
c) Pomost do wodowania kajaków.
d) Wiata pojedyncza z ławostołami.
e) Piknikowa ławka solarna.
f) Kosz na odpady.
g) Toaleta automatyczna dostosowana do osób niepełnosprawnych (do dokumentacji postępowania załączono przykładową specyfikację wykonania) - w tym doprowadzenie przyłączy wod.-kan. i energetycznego.
h) Stojak na rowery.
i) Barierki ogrodzeniowe/płot.
j) Tablice informacyjne.
k) Prace projektowe.
2) Miejscowość Rytel, działki nr 3112/5 i 512/2.
Część pierwsza ,,Część górna".
a) Przygotowanie terenu.
b) Doprowadzenie wody.
c) Doprowadzenie energii elektrycznej.
d) Altany z ławostoławmi.
e) Taras widokowy.
f) Toalety (2 pojedyncze lub 1 podwójna).
g) Kosze na śmieci.
h) Tablice informacyjne.
i) Stojaki (kłody) na rowery.
j) Płot.
k) Ławostoły i ławki, w tym także ustawione na skarpie z widokiem na rzekę.
l) Dojazd wraz zatoką postojową i parkingiem wraz z montażem sygnalizacji świetlnej.
m) Parking utwardzony płytami ażurowymi. Należy przewidzieć jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
n) Wiata pojedyncza z ławostołami.
o) Prace projektowe.
Część druga ,,Część dolna".
a) Pomost do wodowania kajaków.
b) Wiata z ławostołem.
c) Miejsce z paleniskiem na ognisko.
d) Piknikowa ławka solarna i lampa solarna.
e) Suszarka na kajaki.
f) Osłona kosza na śmieci.
g) Obudowa przenośnej toalety.
h) Kosze na odpady.
i) Tablice informacyjne.
j) Stojak na rowery.
k) Prace projektowe.
3) Miejscowość Zapora, działki nr 3032/5.
a) Ukształtowanie łagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci małej piaszczystej plaży z utwardzonym podjazdem i rozbiórka starego slipu z płyt betonowych.
b) Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty).
c) Wiata na toalety przenośne.
d) Suszarka (stojak) na kajaki.
e) Ławki solarne.
f) Lampy solarne.
g) Prace projektowe.
4. Oznakowanie przy rzece należy wykonać zgodnie z załączonymi do postępowania dokumentami:
1) Szczegółowymi wymaganiami w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe"
2) Systemem znakowania rzek.
5. Wykonawca wykona wszelkie inne prace i roboty budowlane, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający do niniejszego postępowania załączył przedmiar poglądowy. Jednak przedstawiony w przedmiarze poglądowym zakres ilościowy inwestycji jest pomocniczy i może ulec zmianie. Szczegółowe ilości robót określi dopiero opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, którą należy uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań wykonawczych i materiałowych jeśli wynikają one z projektu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy techniczne (rozporządzenia, warunki techniczne, normy itp.).
II. Przedmiot zamówienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmuje dwa etapy:
Etap projektowania:
W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule Zaprojektuj i Wybuduj.
Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, będzie między innymi należeć:
1) sporządzenie map do celów projektowych,
2) wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia pływającego pomostu oraz tarasu widokowego (zakres miejscowość Rytel),
3) wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wod.-kan. i energetycznej,
4) wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianego uformowania brzegu rzeki w formie piaszczystego slipu z utwardzonym podjazdem (zakres miejscowość Zapora),
5) uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,
6) uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego,
7) uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym,
8) w przypadku wykonania pływającego pomostu dla kajakarzy o długości powyżej 25 m (powyżej 20 m wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub szerokości powyżej 3 m oraz głębokości posadowienia w gruncie brzegu powyżej 2,5 m wymagane będzie ponadto uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego. I w dalszej kolejności:
a) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu,
b) przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
c) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do użytkowania.
Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równoważnych lub lepszych niż te wskazane w PFU. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk, natomiast nie są sporządzone aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej.
Uwaga. Wykonawca w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy złoży Zamawiającemu dwa egzemplarze koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodni zakres zadania z Zamawiającym oraz Nadleśnictwem Rytel przed przystąpieniem do opracowania właściwego projektu budowlanego.
Ostateczna decyzja dotycząca uzgodnienia zastosowanych rozwiązań projektowych należy do Zamawiającego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na koszt Wykonawcy. Podstawą do złożenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy jest pozytywna pisemna opinia Zamawiającego.
Etap realizacji robót budowlanych:
W ramach tego etapu na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji wykonawca zrealizuje zadanie pn. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy".
Etap obejmuje:
1) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz z placami składowymi.
2) wyznaczenie i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych na własny koszt.
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową.
4) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.
1. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia, Wykonawca złoży Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji roboczej w celu uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na koszt Wykonawcy,
2) Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie. Projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD),
3) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektów przyłączy wod.-kan. i energetycznego,
4) Inne opracowania wynikające z przepisów prawa:
a) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym, (dokument sporządzony w 2 egzemplarzach i wersja elektroniczna na płycie CD),
b) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego tj. wszelkich opinii i decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, niezbędne do wybudowania i uruchomienia.
W związku z ograniczoną liczbą znaków pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl/pn/czersk" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce ,,Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email:zamowieniapubliczne@czersk.pl lub urzad_miejski@czersk.pl
Adres strony internetowej do komunikacji:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zalecenia: 1. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z zał. nr 2 do ,,Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf3. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 3.1. .zip 3.2. .7Z4. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB,
oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 6. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 6.1. ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności
pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 6.2.pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 6.3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 8. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty. 9. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.10. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu
do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godz. przed terminem składania ofert. 11. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
13.1. akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
13.2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl 15. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 30 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w pkt 30 SWZ
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
platformazakupowa.pl/transakcja/541875" rel="nofollow">https://platformazakupowa.pl/transakcja/541875
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-12-17 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
Termin składania:2021-12-17
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:05
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 1 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 z dopiskiem: wadium - nr postępowania. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 2.2 - 2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.88.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy".
1. Inwestycja dotycząca zadania pn.: Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy " zostanie wykonana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj". Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na podstawie załączonych do postępowania programów funkcjonalno-użytkowych (PFU - 2 szt.), w ramach którego przewiduje się, że zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana infrastruktura turystyczna w miejscowościach Rytel i Zapora.
2. Przedmiot zamówienia został określony w załączonych Programach funkcjonalno-użytkowych (PFU - 2 szt.).
3. Zakres inwestycji obejmuje:
1) Miejscowość Rytel, działki nr 475 i 430/1.
a) Parking utwardzony płytami ażurowymi (kolor czerwony, gr. 8 cm, krawędzie parkingu umocnić poprzez ułożenie opornika drogowego 12x25x100 cm). Należy przewidzieć dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
b) Zejście do Wielkiego Kanału Brdy utwardzone kostką brukową betonową wraz z podbudową z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm gr. min. 25 cm i podsypką cementowo-piaskową gr. min. 3 cm (kostka brukowa betonowa "cegiełka" szara gr. 8 cm + krawędzie ciągu umocnione obrzeżem betonowym 100x30x8 cm), parametry techniczne poręczy zgodne z obowiązującymi przepisami.
c) Pomost do wodowania kajaków.
d) Wiata pojedyncza z ławostołami.
e) Piknikowa ławka solarna.
f) Kosz na odpady.
g) Toaleta automatyczna dostosowana do osób niepełnosprawnych (do dokumentacji postępowania załączono przykładową specyfikację wykonania) - w tym doprowadzenie przyłączy wod.-kan. i energetycznego.
h) Stojak na rowery.
i) Barierki ogrodzeniowe/płot.
j) Tablice informacyjne.
k) Prace projektowe.
2) Miejscowość Rytel, działki nr 3112/5 i 512/2.
Część pierwsza ,,Część górna".
a) Przygotowanie terenu.
b) Doprowadzenie wody.
c) Doprowadzenie energii elektrycznej.
d) Altany z ławostoławmi.
e) Taras widokowy.
f) Toalety (2 pojedyncze lub 1 podwójna).
g) Kosze na śmieci.
h) Tablice informacyjne.
i) Stojaki (kłody) na rowery.
j) Płot.
k) Ławostoły i ławki, w tym także ustawione na skarpie z widokiem na rzekę.
l) Dojazd wraz zatoką postojową i parkingiem wraz z montażem sygnalizacji świetlnej.
m) Parking utwardzony płytami ażurowymi. Należy przewidzieć jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
n) Wiata pojedyncza z ławostołami.
o) Prace projektowe.
Część druga ,,Część dolna".
a) Pomost do wodowania kajaków.
b) Wiata z ławostołem.
c) Miejsce z paleniskiem na ognisko.
d) Piknikowa ławka solarna i lampa solarna.
e) Suszarka na kajaki.
f) Osłona kosza na śmieci.
g) Obudowa przenośnej toalety.
h) Kosze na odpady.
i) Tablice informacyjne.
j) Stojak na rowery.
k) Prace projektowe.
3) Miejscowość Zapora, działki nr 3032/5.
a) Ukształtowanie łagodnego brzegu (slipu) rzeki Brdy w postaci małej piaszczystej plaży z utwardzonym podjazdem i rozbiórka starego slipu z płyt betonowych.
b) Nowe miejsce na ognisko (w tym wiaty).
c) Wiata na toalety przenośne.
d) Suszarka (stojak) na kajaki.
e) Ławki solarne.
f) Lampy solarne.
g) Prace projektowe.
4. Oznakowanie przy rzece należy wykonać zgodnie z załączonymi do postępowania dokumentami:
1) Szczegółowymi wymaganiami w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z oznakowaniem wodnym i znakami informacyjnymi w ramach przedsięwzięcia strategicznego ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe"
2) Systemem znakowania rzek.
5. Wykonawca wykona wszelkie inne prace i roboty budowlane, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowej i zgodnej ze sztuką budowlaną realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający do niniejszego postępowania załączył przedmiar poglądowy. Jednak przedstawiony w przedmiarze poglądowym zakres ilościowy inwestycji jest pomocniczy i może ulec zmianie. Szczegółowe ilości robót określi dopiero opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, którą należy uzgodnić i uzyskać akceptację Zamawiającego.
7. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych rozwiązań wykonawczych i materiałowych jeśli wynikają one z projektu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy techniczne (rozporządzenia, warunki techniczne, normy itp.).
II. Przedmiot zamówienia w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" obejmuje dwa etapy:
Etap projektowania:
W ramach tego etapu Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych w formule Zaprojektuj i Wybuduj.
Do wykonującego dokumentację i projekty budowlane na podstawie niniejszych Programów Funkcjonalno - Użytkowych, będzie między innymi należeć:
1) sporządzenie map do celów projektowych,
2) wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianej budowy i posadowienia pływającego pomostu oraz tarasu widokowego (zakres miejscowość Rytel),
3) wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia się do sieci wod.-kan. i energetycznej,
4) wykonanie badań geotechnicznych gruntu w miejscu przewidzianego uformowania brzegu rzeki w formie piaszczystego slipu z utwardzonym podjazdem (zakres miejscowość Zapora),
5) uzyskanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji,
6) uzgodnienie projektu wykonawczego ze stronami postępowania administracyjnego,
7) uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym,
8) w przypadku wykonania pływającego pomostu dla kajakarzy o długości powyżej 25 m (powyżej 20 m wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) lub szerokości powyżej 3 m oraz głębokości posadowienia w gruncie brzegu powyżej 2,5 m wymagane będzie ponadto uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i budowlanego. I w dalszej kolejności:
a) wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego i zatwierdzonego projektu,
b) przeprowadzenie wymaganych prób i badań,
c) przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do użytkowania.
Program Funkcjonalno-Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach równoważnych lub lepszych niż te wskazane w PFU. Na terenie planowanej inwestycji obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czersk, natomiast nie są sporządzone aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Należy sprawdzić aktualność przepisów przywołanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym ze stanem faktycznym na dzień wykonywania dokumentacji projektowej.
Uwaga. Wykonawca w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy złoży Zamawiającemu dwa egzemplarze koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodni zakres zadania z Zamawiającym oraz Nadleśnictwem Rytel przed przystąpieniem do opracowania właściwego projektu budowlanego.
Ostateczna decyzja dotycząca uzgodnienia zastosowanych rozwiązań projektowych należy do Zamawiającego. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na koszt Wykonawcy. Podstawą do złożenia dokumentacji projektowej w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy jest pozytywna pisemna opinia Zamawiającego.
Etap realizacji robót budowlanych:
W ramach tego etapu na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji wykonawca zrealizuje zadanie pn. Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenów turystycznych w Gminie Czersk w ramach przedsięwzięcia pn. ,,Pomorskie szlaki kajakowe - szlakiem Zbrzycy i Brdy".
Etap obejmuje:
1) zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy wraz z placami składowymi.
2) wyznaczenie i bieżące utrzymanie dróg dojazdowych na własny koszt.
3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacja projektową.
4) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót.
1. Zakres prac projektowych obejmuje:
1) Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu. Przed złożeniem dokumentacji projektowej do odpowiednich instytucji w celu jej uzgodnienia, Wykonawca złoży Zamawiającemu 2 egzemplarze koncepcji w wersji roboczej w celu uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego zostaną naniesione przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki i na koszt Wykonawcy,
2) Wykonanie projektu budowlanego opracowanego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609). Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w terenie. Projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie CD),
3) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektów przyłączy wod.-kan. i energetycznego,
4) Inne opracowania wynikające z przepisów prawa:
a) badania gruntowo - wodne na terenie inwestycyjnym, (dokument sporządzony w 2 egzemplarzach i wersja elektroniczna na płycie CD),
b) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego tj. wszelkich opinii i decyzji, w tym zgód na dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy, niezbędne do wybudowania i uruchomienia.
W związku z ograniczoną liczbą znaków pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212100-7 - Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45262421-8 - Przybrzeżne roboty cumownicze

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71222200-2 - Usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71540000-5 - Usługi zarządzania budową
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60% oraz okres gwarancji - 40%, zgodnie z pkt 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: na etapie projektowania (wykonanie dokumentacji projektowej):
1.1. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę projektanta dokumentacji projektowej branży budowlanej - koordynatora zespołu projektowego, legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
1.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę projektanta dokumentacji projektowej branży sanitarnej, legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
1.3. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę projektanta dokumentacji projektowej branży elektrycznej i elektroenergetycznej legitymującego się posiadaniem uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
na etapie realizacji robót budowlanych:
1.4. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy branży budowlanej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
1.5. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
1.6. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
2. Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że osoba/osoby będzie/będą posiadała/-ły wymagane kwalifikacje.
3. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.-Dz. U. z 2020 r. poz. 220.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 1. Wraz z ofertą wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1.1. oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
1.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ.
1.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
1.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu
wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Oferta powinna być: 2.1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 2.2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, 2.3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
2.1. pieniądzu,
2.2. gwarancjach bankowych,
2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 1 należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 z dopiskiem: wadium - nr postępowania. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 2.2 - 2.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy -zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Przewidywany zakres zmian.
1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
1.1.1. wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy,
1.1.2. przedłużającego się terminu uzyskania uzgodnień i pozwoleń osób trzecich w ramach projektowania,
1.1.3. przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
1.1.4. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
1.1.5. konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,
1.1.6. wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
1.1.7. wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu, lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
1.1.8. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
1.1.9. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów),
1.1.10. wystąpienia warunków atmosferycznych, terenowych lub wodnych utrudniających wykonanie umowy, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie, w szczególności długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego,
1.1.11. wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
1.1.12. wystąpienia ,,siły wyższej", wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem
w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako ,,siła wyższa" wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
1.1.13. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
1.1.14. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
1.1.15. konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.
1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1.3. Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.
W związku z ograniczoną liczbą znaków pełen rodzaj i zakres zmian umowy znajduje się w pkt23 SWZ oraz paragrafie 18 PPU - zał. nr 7 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: cena - 60% oraz okres gwarancji - 40%, zgodnie z pkt 21 SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2022-01-15
Kod CPV:45000000-7, 45111200-0, 45112720-8, 45212100-7, 45240000-1, 45262421-8, 71000000-8, 71222200-2, 71240000-2, 71322000-1
Numer dokumentu:2021/BZP 00283212, WZ.271.88.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.