• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie uszczelnienia zamków skrzyń Nabrzeży

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie uszczelnienia zamków skrzyń Nabrzeży
Standard

Dane kontaktowe

Data dodania: 2022-08-11
Kategoria: przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Wykonanie uszczelnienia zamków skrzyń Nabrzeży
Organizator: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A
Adres: Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, powiat Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax: (+48) 58 737 91 00 Fax: (+48) 58 737 93 08
Strona WWW: http://www.portgdansk.pl
Opis: Wykonanie uszczelnienia zamków skrzyń Nabrzeży: Wewnętrznego i Zamykającego w Porcie Północnym w Gdańsku
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, polegających na wykonaniu uszczelnienia zamków prefabrykowanych żelbetowych skrzyń Nabrzeży Wewnętrznego i Zamykającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.
Miejsce i termin składania: TERMIN SKŁADANIA wniosków lub ofert: 2022-08-26 11:00
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Gdańsku przy Ul. Zamkniętej 18, w pokoju nr: 10B - Kancelaria ogólna, w terminie do: 26.08.2022 r. godz. 11:00 albo przesłać na adres Zamawiającego określony w pkt. 11.2. SIWZ. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty - decyduje data, godz. wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego.
Termin składania: 2022-08-26
Otwarcie: Oferty zostaną otwarte na publicznej sesji otwarcia ofert w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku przy Ul. Zamknięta 18, w sali nr: 9A w dniu: 26.08.2022 r. godz. 11:15.
Miejsce i termin realizacji: Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 62 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania: INFORMACJE DODATKOWE
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie: przetargu nieograniczonego zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy" wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. (obowiązującym od 2 marca 2020 r.), zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce przetargi.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się: do 62 tygodni od dnia zawarcia umowy.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zostały określone w pkt 5 SIWZ.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia Wykonawców został określony w pkt 5 i 6 SIWZ.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
8. Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty kierując się wyłącznie ceną brutto oferty, która stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
Uwagi: Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może w każdym czasie do upływu terminu związania ofertą samodzielnie przedłużyć ten termin.
Numer dokumentu: 2022/BZP 00301705, NPR/IH/2022/031
Źródło: GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki specyfikacja


O firmie

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Bezpieczny port w biznesie

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.