• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie usługi w zakresie przeglądu, naprawy i atestacji tratw ratunkowych na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu, naprawy z wymianą niesprawnych elementów wyposażenia i badania do 30 szt. 65 osobowych pneumatycznych tratw ratunkowych DSB LR 86R, DSB LR 97R, RFD Ferryman (single raft) zgodnie z wymogami Administracji Morskiej na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej zwane dalej "przedmiotem zamówienia".
2. CPV - 345152200-2
3. Kod jednostek CN 8901 10 90.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b570649-a79d-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz www.zegluga.swi.pl/informacja-publiczna/przetargi; Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji post. nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie.
Komunikacja w post., z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną - formularzy do komunik. dostępnych w zakładce ,,Formularze".
Możliwość korzystania w post. z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" -do zad. pytań dot. treści dokumentów zam. -posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
Zamawiający dopuszcza komunikację - poczty elektr: p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl - nie dotyczy składania ofert.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Sposób sporządz. dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami w rozp. Prezesa RM z 30.12. 2020 w spr. sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozp. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020r. w spr. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w roz. ustawy z dnia 16 .04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, - w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
12. Maks. rozmiar plików przesył. za pośred. ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymag. tech. dot. sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze wsparcia technicznego - telefonu 22 458 77 99 lub poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
1) Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej, tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. - o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
2) Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.
3) Zamawiający nie udostępnia interaktywnego formularza ofertowego na Platformie i w związku z tym należy zignorować komunikat pojawiający się przy składaniu oferty w tym zakresie. Ofertę należy złożyć na wzorze formularza oferty, stanowiącym Załącznik nr 3 do swz.
5. Podmiotowe środki dowodowe, składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający kieruje do oferentów będących osobami fizycznymi następującą informację:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście - Żegluga Świnoujska
z siedziba przy Ul. Wyb. Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/03/2023 prowadzonym
w trybie przetargu podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-02-16 08:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Termin składania:2023-02-16
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 09:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/03/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przeglądu, naprawy z wymianą niesprawnych elementów wyposażenia i badania do 30 szt. 65 osobowych pneumatycznych tratw ratunkowych DSB LR 86R, DSB LR 97R, RFD Ferryman (single raft) zgodnie z wymogami Administracji Morskiej na jednostkach pływających należących do Żeglugi Świnoujskiej zwane dalej "przedmiotem zamówienia".
2. CPV - 345152200-2
3. Kod jednostek CN 8901 10 90.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34515200-2 - Tratwy niezatapialne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
a) 60 % - cena;
b) 40 % - termin realizacji jednostkowej usługi;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza ofertą jest ta, w której punkty za Co będą najwyższe, jeżeli i w tym przypadku zostaną złożone zostaną złożone oferty w tej samej kwocie zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych z tym jednak zastrzeżeniem, że oferty te nie mogą być wyższe niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
3) SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:
Sp = Co +Trju
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,Cena"
Trju - ilość otrzymanych punków w kryterium ,,Termin realizacji jednostkowej usługi"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji jednostkowej usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej: - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek tym zakresie jeżeli przedłoży dokument potwierdzający posiadanie uznania Administracji Morskiej na atestację środków ratunkowych, obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
b. zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 120.000,00 zł.,
W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c. zdolności finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
120.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
e. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
KONSORCJUM - ww. dokument składa każdy z członków;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej: w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę uprawnienia, Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uznania Administracji Morskiej na atestację środków ratunkowych, obowiązującej przez cały okres trwania realizacji umowy,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
5) zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto min. 120.000,00 zł.,
W przypadku, gdy wartość usługi wyrażona została w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na podstawie kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
6) zdolności finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż:
120.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
a. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
a) 60 % - cena;
b) 40 % - termin realizacji jednostkowej usługi;
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza ofertą jest ta, w której punkty za Co będą najwyższe, jeżeli i w tym przypadku zostaną złożone zostaną złożone oferty w tej samej kwocie zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych z tym jednak zastrzeżeniem, że oferty te nie mogą być wyższe niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
3) SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:
Sp = Co +Trju
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,Cena"
Trju - ilość otrzymanych punków w kryterium ,,Termin realizacji jednostkowej usługi"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji jednostkowej usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:34515200-2
Numer dokumentu:2023/BZP 00086718, ZP/03/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.