• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie usługi przeglądu technicznego obiektu pływającego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie usługi przeglądu technicznego obiektu pływającego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przegląd techniczny łodzi roboczej o przeznaczeniu utrzymania szlaków żeglugowych w ZZ Augustów
ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.: Przegląd techniczny łodzi roboczej o przeznaczeniu utrzymania szlaków żeglugowych w ZZ Augustów.
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeglądu technicznego obiektu pływającego - łodzi roboczej o przeznaczeniu utrzymania szlaków żeglugowych w ZZ Augustów o parametrach:
- rodzaj statku: motorowy
- rok i miejsce budowy statku: 2005, Kielno k/ Gdynia
- nazwa statku: PISA
- przeznaczenie statku: łódź robocza do utrzymania szlaków żeglugowych
- materiał główny, z którego zbudowano statel. kadłub stop aluminium
- rodzaj napędu: motorowy
- ilość mechanicznych urządzeń napędowych: 2
- łączna moc: 83,6 kW
- wymiary: długość całkowita 8,90 m, szerokość całkowita: 4,30 m, wysokość do najwyższej nierozbieralnej części 2,89 m, największe dopuszczalne zanurzenie 0,70 m
- nośność 1,5 t
- liczba pasażerów: 12
Miejsce i termin składania:Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem http:// www.przetargi.wody.gov.pl/
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane w formacie PDF dokumenty o których mowa w pkt. 11 niniejszego zapytania należy przesłać za pośrednictwem platformy do dnia 06.08.2021r. do godz. 10:00
Termin składania:2021-08-06
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: do 31.08.2021 r.
- miejsce wykonania usługi: Zamd Zlewni w Augustowie Ul. 29 listopada 5. 16-300 Augustów
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, ^eywolenia):-................................................;
7. Wzór umowy - do niniejszego Zapytania ofertowego: niewymagany
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): ...............................................
9. Warunki gwarancji: ?...............................................
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Podstawą obliczenia ceny ofertowej będzie wycena własna wykonawcy oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja dokonana na podstawie dokumentacji. W cenie ofertowej wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji postępowania, jak również w dokumentacji nie ujęte, a niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia ( w tym koszty dojazdu do siedziby ZZ w Augustowie). W ofercie należy podać cenę netto, brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT za wykonanie usługi. Tak ustalona wartość będzie podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę http://www.przetargi.wody.gov.pl/
b) Kompletna oferta musi zawierać:
- Formularz ofertowy - zał. nr 1,
Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej powoduje, iż oferta jest nieważna z przyczyn formalnych i podlega odrzuceniu.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: z wykonawcami nie będą prowadzone negocjacje.
Korzystanie z platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z platformy znajduje się pod adresem http://przetargi.wody.gov.pl/ w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Celem Złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki opisane powyżej. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,kalkulacja ofertowa" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych wykonawców.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania ofert)"..........
Uwagi:16. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP możliwy jest pod adresem email: tod@wody.gov.pl lub listownie na adres wskazany powyżej z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na Przegląd techniczny łodzi roboczej o przeznaczeniu utrzymania szlaków żeglugowych w ZZ Augustów nr sprawy BI.ZPT.1.2811.1.2021.SK prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO - po wyborze oferty najkorzystniejszej - w celu wykonania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie pr^eka^uje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodni wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować %mianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz "*e moŻe naruszać integralności protokołu orazjego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania z? 1 środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazjie względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Sebastian Kowalczyk - tel. 87 643 28 86
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:BI.ZPT.1.2811.1.2021.SK
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.p


Dziękujemy za wysłane grafiki.