• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: WYKONANIE SONDAŻY GEOLOGICZNYCH W CELU WSKAZANIA KONCETRACJI ZABYTKÓW DLA INWESTYCJI „BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO W PORCIE RYBACKIM W PUCKU”

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: WYKONANIE SONDAŻY GEOLOGICZNYCH W CELU WSKAZANIA KONCETRACJI ZABYTKÓW DLA INWESTYCJI „BUDOWA FALOCHRONU OSŁONOWEGO W PORCIE RYBACKIM W PUCKU”
Standard

Dane kontaktowe

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Dyrektor Urzędu Morskiego Gdyni

ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, Polska

tel. +48 58 355 33 33

adres e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem

o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane

z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:

Platforma Marketplanet, https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej: Platformą).

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej: „ustawy Pzp”.

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty

z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Wykonanie sondaży geologicznych w celu wskazania

koncentracji zabytków dla inwestycji „Budowa falochronu osłonowego w porcie

rybackim w Pucku”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Opisie przedmiotu

zamówienia, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71351220-1 Geologiczne usługi doradcze

71351910-5 Usługi geologiczne

71351914-3 Usługi archeologiczne

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311 – 315

ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, nie wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących

czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia.

8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie

przez Wykonawców o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa

w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę

kluczowych zadań.

11. Zamawiający nie zastrzega wymogów związanych z realizacją zamówienia, o których

mowa w art. 96 ustawy Pzp. 

3

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów

elektronicznych.

VI. Termin wykonania zamówienia 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

stanowią załącznik nr 4 do niniejszej SWZ.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania

i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej

Marketplanet znajdującej się pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl (zwanej dalej:

Platformą) oraz poczty elektronicznej: zam_pub@umgdy.gov.pl.

2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:

a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na

subdomenie umgdy.ezamawiajacy.pl; https://umgdy.ezamawiajacy.pl, lub

https://oneplace.marketplanet.pl,

b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do

strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości

zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto

wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło,

następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie

„zarejestruj się”,

c) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym

Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację

w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz

z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości

przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod

numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu,

d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia

oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy

Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich

wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek

należy przesłać za pośrednictwem Platformy przez opcję „Zadaj pytanie lub przy użyciu

zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika

lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym

należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu

wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika

klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez

komunikat systemowy "Pytanie wysłane".

4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie

treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu

składania ofert.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej,

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

4

przedłużenia terminu ofert.

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku

o wyjaśnienie treści SWZ.

7. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje

o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem

Platformy.

8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych

z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się

z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 (22) 257

22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail:

oneplace@marketplanet.pl

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów

oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa

Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), zwanego dalej:

”Rozporządzeniem”.

10. Przekazywanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności,

autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany

i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią

wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.

11. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej określa

nniezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512

kb/s;

2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram,

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x

10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej

w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4) włączona obsługa JavaScript;

5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

12. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej określa

niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego oraz podpisu profilem

zaufanym:

a) rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox

w wersji wpieranej przez producenta,

b) aby złożyć podpis profilem zaufanym pod ofertą elektroniczną, należy spełnić

powyższe wymagania techniczne oraz posiadać aktywny profil zaufany,

c) uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również

zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej,

pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz

obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy

eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga:

wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,

d) należy zainstalować dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host,

który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie

eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host

należy przeładować bieżącą stronę czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,

e) przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy

podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera, 

5

f) przy złożeniu podpisu podpisem osobistym (e-Dowód), aby móc korzystać

z elektronicznych funkcji e-Dowodu, należy posiadać wszystkie powyższe komponenty

oraz dodatkowo wymagane jest oprogramowanie do obsługi e-dowodu „E-dowód

menadżer”. Oprogramowanie dostępne jest do pobrania na stronie:

https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania.

13. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska, znajdą Państwa na

stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizszekroki.

14. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej określa

dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf,

xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,

wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,

css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

15. Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 9 powyżej, określa

informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez

Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –

format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po

odszyfrowaniu po upływie terminu otwarcia ofert.

16. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim

źródłem czasu.

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze

oświadczenie Zamawiającego.

18. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

 Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami w sprawie przedmiotowego

postępowania Panią Agnieszkę Witkowską, e-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

X. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, czyli od dnia upływu terminu składania

ofert do dnia 02.12.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,

w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu

związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzoną

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

2. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do

którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu

Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). 

6

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz

z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust.

2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego

udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez

uzasadnienia, będzie traktowane jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez

Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą

informacji.

4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do

SWZ. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie

zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

5. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi

załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego

przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje

wymagane w Formularzu Ofertowym.

6. Do oferty należy dołączyć:

6.1 Formularz cenowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ;

6.2 W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana

do jego reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego,

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego

właściwego rejestru;

6.3 Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6.1. -

pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa

zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku spółek działających w systemie

common law, członka rady dyrektorów spółki, a także umowa spółki cywilnej lub

uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do

reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;

6.4 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert

składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia;

6.5 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

6.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu, o którym mowa w pkt 6.5 - składa każdy

z Wykonawców.

6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, który zakres prac wykonają

poszczególni współkonsorcjanci (załącznik nr 9 do SWZ);

6.8 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, które potwierdza, że stosunek

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych

Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres

udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie

podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega

w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

7

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których

wskazane zdolności dotyczą (załącznik nr 8 do SWZ).

7. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt

6.2, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz

danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

9. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się

także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio

w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania

z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania

z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14

lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje

kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie

może być poświadczone przez upełnomocnionego.

10. Dokumenty składane na wezwanie:

1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej

oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia,

następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania,

miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane

z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie

i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty te były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór

wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę

jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór

wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ);

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych

w oświadczeniu, o którym mowa wart. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa

w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 10 do SWZ),

XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w ramach niniejszego postępowania

o udzielenie zamówienia.

 

8

XIII. Sposób oraz termin składania ofert

1. Ofertę w postaci elektronicznej należy złożyć do dnia 03.11.2021 r. do godz. 10:00,

poprzez Platformę pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl w zakładce

„OFERTY” w następujący sposób poprzez:

a) wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ),

b) dodanie w zakładce „OFERTY" dokumentów (załączników) określonych w niniejszej

SWZ - podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osoby umocowane. Czynności te realizowane są

poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma

zostać wczytany,

c) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację,

d) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649),

e) złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż ofertę",

f) potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta

złożona poprawnie” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „OFERTY”,

g) o terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji

na Platformie,

h) po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił

niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie „Usuń",

i) Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej, dlatego też Oferty nie są

widoczne do momentu odszyfrowania ich przez Zamawiającego. Ich treść jest

dostępna w raporcie oferty generowanym z zakładki „OFERTY”.

2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu

w zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj

ofertę”.

3. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe.

4. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie

określający wolę ich utajnienia.

5. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty

„Stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika

następuje poprzez polecenie „Dodaj".

6. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w postaci

elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

8. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ.

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

XIV. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2021 r. o godzinie 10:30.

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

9

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej

prowadzonego postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz

siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach

zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także cenach lub kosztach

zawartych w ofertach.

6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

XV. Podstawy wykluczenia obligatoryjne

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 108 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawcę:

1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258

Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania

stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia,

o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego,

lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu

karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–

277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn

zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;

1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

10

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5 jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że

Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od

siebie;

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego

Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia.

XVI. Podstawy wykluczenia fakultatywne

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykluczenia trybie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

XVII. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 112

ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu

w zakresie:

1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie

wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie;

1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

to wynika z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

warunków w tym zakresie;

1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych

warunków w tym zakresie;

1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że wykonał

w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) co najmniej 2 (dwie) usługi związane z wykonaniem badań geologicznych

(geotechnicznych) w obszarach morskich,

2) co najmniej 1 (jedną) usługę wykonania sondaży geologicznych (lub badań

geotechnicznych) prowadzonych pod nadzorem archeologa.

Informacje uzupełniające:

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej

w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez

Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww.

przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. 

11

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli skieruje do realizacji

zamówienia publicznego co najmniej 1 (jedną) osobę posiadającą wykształcenie

wyższe w zakresie archeologii oraz doświadczenie w realizacji co najmniej jednego

zakończonego badania stanowiska archeologicznego z epoki kamienia przez okres

minimum 1 miesiąca.

 Informacje uzupełniające:

 Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi.

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania wykluczyć Wykonawcę.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku

do którego występuje którakolwiek z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy

Pzp.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt.

1, 2 i 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art.

110 ust. 2 pkt. 1 – 3 ustawy Pzp.

Informacje uzupełniające:

1) Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny

wpływ na realizacje zamówienia.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,

o których mowa w Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1.4 a) powyżej zostaną uznane za spełnione

jeżeli Wykonawcy spełnią warunek łącznie.

3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej pomiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków prawnych.

4) Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie

w przypadku kiedy:

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia (Wykonawca może wykorzystać w tym celu formularz

zobowiązania zawarty w załączniku nr 8 do SWZ);

b) Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności

techniczne lub zawodowe pozwalają̨

 na wykazanie przez Wykonawcę̨

 spełniania

warunków udziału w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą̨

 wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp

(w zakresie analogicznym jak dla Wykonawcy);

c) w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, Wykonawcy mogą̨

 polegać́ na zdolnościach innych podmiotów, jeśli

podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są̨

 wymagane.

5. Podwykonawcy:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub

podwykonawcom.

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm

podwykonawców. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawia

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub oświadczenie lub

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 108 

12

ust. 1 pkt 1–4 i art. 109 ustawy Pzp.

3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane

lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych,

o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

4) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja

z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,

wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania

o udzielenie zamówienia.

5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane

lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego

przedstawia oświadczenie o którym mowa w Rozdział XI ust. 4 niniejszej SWZ. Jeżeli

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6) Zapisy ppkt 5) stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

7) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XVIII. Podmiotowe środki dowodowe

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie ze wzorem

stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy składania oświadczenia:

2.1 W postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem procedury krajowej, oferty oraz

oświadczenia Wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez nich

warunków udziału w postępowaniu będą składane pod rygorem nieważności w formie

elektronicznej (czyli opatrzone podpisem kwalifikowanym) lub postaci elektronicznej

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wynika to z art. 63 ust. 2

ustawy Pzp.

2.2 Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny,

którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci

elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane

identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie

środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej,

przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.

2.3 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

podpis osobisty to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014

r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego Dyrektywę 1999/93/WE,

weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie

o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się

13

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie

podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 8 do SWZ), potwierdzające brak

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału

w postepowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5. Dokumenty lub oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach

lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 273 ustawy Pzp

oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio

Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub

oświadczenia, o której mowa w pkt 5 powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego,

zaufanego lub osobistego podpisu elektronicznego.

7. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia

Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.. w sprawie podmiotowych

środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ); oraz rozporządzenia Prezesa

Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych

oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego lub konkursie (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 2452).

8. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, ze złożone uprzednio podmiotowe

środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać

Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

XIX. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu ofertowym łącznej ceny

ofertowej brutto (wzór formularza stanowi załącznik 1 do SWZ), obejmującej cały zakres

przedmiotu zamówienia określony w SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia

(załącznik nr 3 do SWZ).

2. Cena oferty musi być zgodna z Formularzem cenowym, który stanowi załącznik nr 2 do

SWZ, sporządzonym przez Wykonawcę w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia oraz

musi zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Kwoty podane w Formularzu oferty i w wycenionym Formularzu cenowym muszą być:

podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia

– poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określony został we

wzorze umowy.

5. Cena musi być określona w polskich złotych, w sposób jednoznaczny i wyrażona

w cyfrach. Nie będą rozpatrywane oferty zawierające propozycje cen określone

w sposób widełkowy (od kwoty „X” do kwoty „Y”) lub zawierające ogólne sformułowania

np. „wynagrodzenie do uzgodnienia itp.”

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

14

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować

zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez

kwoty podatku.

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny

ofert

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą ilość punktów

w kryterium:

1) „Cena ofertowa brutto” - (C),

2) „Doświadczenia archeologa” - (DA).

2. Punkty w powyższym kryterium będą przyznawane na następujących zasadach:

Kryterium

 Waga

[%]

Max

Liczba

punktów Sposób oceny wg

Cena

ofertowa

brutto

(C)

60% 60

Punkty zostaną przyznane wg wzoru:

Cena najtańszej oferty

C = ------------------------------------ x 60 pkt.

Cena badanej oferty

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po

przecinku.

Doświadczenie

archeologa

(DA)

40% 40

Zasady:

Lp. Doświadczenie

Ilość badań

Liczba punktów,

które otrzyma

Wykonawca

1. 1 0 pkt

2. 2 20 pkt

3. 3 i więcej 40 pkt

Pod pojęciem „Doświadczenie archeologa”

należy rozumieć doświadczenie osoby

wyznaczonej do realizacji przedmiotowego

zamówienia, która sprawowała funkcję archeologa

na zakończonych badaniach stanowisk

archeologicznych z epoki kamienia przez okres

minimum 1 miesiąca każda.

RAZEM 100% 100 ────────────────────

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego

wzoru:

L = C + DA, gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

DA – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie archeologa”. 

15

4. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie, na podstawie

ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru

opisanego w tabeli powyżej.

5. Ocena punktowa w kryterium „Doświadczenie archeologa” dokonana zostanie na

podstawie wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym doświadczenia

archeologa, tj.: 1 badanie lub 2 badania lub 3 i więcej badań. Wskazanej przez

Wykonawcę ilości badań zostanie przypisana odpowiednia liczba punktów wynikająca

z tabeli powyżej.

6. Punkty zostaną przyznane ofertom niepodlegającym odrzuceniu.

7. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie

wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i zostanie

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował podanymi kryteriami wyboru.

10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio

złożonych przez nich ofertach.

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie

wskazanym przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym

w SWZ.

13. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór

jego oferty.

14. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 13, oferta podlega odrzuceniu,

a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego

oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia

postępowania.

XXI. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono

tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które

stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze

złożonej oferty. 

16

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców

albo unieważnić postępowanie.

7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie,

o miejscu i terminie zawarcia umowy.

2) Wykonawca przed zawarciem umowy:

a) przedłoży potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego umowy;

b) poda dane osób umocowanych do podpisania umowy;

c) przedłoży kopię polisy OC w zakresie prowadzonej działalności wraz

z dowodami opłacenia wymagalnych składek;

d) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile

umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie

wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru

wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.

450 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia

z należności za częściowo wykonane świadczenia.

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

a. 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru

końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,

b. 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres

gwarancji/rękojmi (wskazać dłuższy), liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek

bankowy zamawiającego numer rachunku 81 1010 1140 0065 7813 9120 0000 tytuł

przelewu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nr ………………………….. „

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone

w postaci oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu

podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

17

9. Szczegółowe zasady wnoszenia zabezpieczenia określa załącznik nr 5 do niniejszej SWZ –

Wzór umowy.

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

XXIV. Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku

powadzonego postępowania

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie Dyrektor Urzędu Morskiego

z siedzibą w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się

kontaktować poprzez e-mail na adres: iod@umgdy.gov.pl lub listownie na adres

Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

3) Do IOD w Urzędzie należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania

Państwa danych przez Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw

w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia

przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

4) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO1

) oraz wykonywaniem przez

administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy

publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie:

− ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

i administracji morskiej,

− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

5) Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony

i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów

prawa, którym Dyrektor Państwa wniosek przekazał.

1

 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L

119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO”

18

6) Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty

uprawnione do obsługi doręczeń

2

 oraz podmioty, z którymi Dyrektor zawarł umowę na

świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów

informatycznych.

7) Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy,

w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym

i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

8) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,

a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach

sprawowania władzy publicznej;

− prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

− prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ww. ustawodawstwem jest

obligatoryjne, brak podania danych uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy.

XXV. Załączniki do SWZ

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:

Lp. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika

1 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

2 Załącznik nr 2 Formularz cenowy

3 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia

4 Załącznik nr 4 Projekt umowy

5 Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

6 Załącznik nr 6 Wykaz usług

7 Załącznik nr 7 Wykaz osób

8 Załącznik nr 8

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia

9 Załącznik nr 9

Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi

wykonają poszczególni wykonawcy (dot. wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

10 Załącznik nr 10 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji

2

 Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP

w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów

elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)

Dziękujemy za wysłane grafiki.