• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

PRZETARG NA: Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy
w Gdańsku przy nabrzeżu Straganiarska-Wartka.
Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja przegłębień dna rzeki Motławy. Na podstawie planu batymetrycznego określono, że należy zlikwidować przegłębienia w ilości 1.175 metrów sześciennych. Do likwidacji przegłębień należy użyć 1.762 metry sześcienne materiału zasypowego (przyjęto wskaźnik zwiększający ilość materiału zasypowego w stosunku do ilości przegłębień w wysokości 1,5).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części IV SWZ, tj. Dokumentacja Techniczna, którą stanowią:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
3) Plan prac zasypowych.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6ebe9187-5391-11ee-9aa3-96d3b4440790
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
1. Przy użyciu Platformy e-Zamówienia - która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. - w pełnym zakresie, tj. przesyłanie:
a) ofert,
b) oświadczeń, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP,
c) podmiotowych środków dowodowych, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3,
d) pełnomocnictw,
d) przedmiotowych środków dowodowych,
e) innych oświadczeń lub dokumentów.
2. Dopuszcza się korzystanie z poczty elektronicznej, w przypadku komunikowania się, odpowiednio:
a) Zamawiającego z Wykonawcą - na adres e-mail Wykonawcy ujawniony podczas komunikowania się z Zamawiającym,
b) Wykonawcy z Zamawiającym - na adres e-mail: przetargi@sportgansk.pl,
z wyłączeniem dotyczącym przesyłania ofert, które odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Maksymalny rozmiar wszystkich przesyłanych plików za pośrednictwem:
a) Platformy e-Zamówienia: maksymalny rozmiar wszystkich jednorazowo przesyłanych plików za pomocą: ,,Formularzy do komunikacji" to 150 MB, za pomocą ,,Oferty/wnioski" to 250 MB.
b) poczty elektronicznej: na adres e-mail: przetargi@sportgansk.pl, to 100
MB.
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Zamawiający
dopuszcza użycie skompresowanych plików w formacie .rar.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w zdaniu poprzedzającym, można także przekazać jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych powyżej.
4. Ofertę, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP, składa się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej
opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, przekazuje się, odpowiednio:
1) gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument,
2) gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone
elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym, w sposób opisany w § III pkt. 1.6.1 części I SWZ.
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, oraz
pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym.
7. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe wystawione przez Wykonawcę, Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia,
podmiot udostępniający zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, oraz pełnomocnictwo zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym, w sposób opisany w
§ III pkt. 1.6.2 części I SWZ.
8. Sporządzenie oferty i przekazanie oferty oraz dokumentów składanych z ofertą, a także rekomendacje i uwagi co do sporządzenia i przekazania oferty Zamawiający opisał § VI części I SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk, Ul. Traugutta 29
tel.: +48 58 524-34-73, +48501-596-316, e-mail: biuro@sportgdansk.pl
www.sportgdansk.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gdański Ośrodek Sportu jest:
Pan Daniel Grzybowski, e-mail: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl,
tel.: +48 501-091-004
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego:
,,Wykonanie robót polegających na likwidacji przegłębień dna rzeki Motławy w Gdańsku przy nabrzeżu Straganiarska-Wartka." - numer referencyjny: ZP1.272.12.2023, prowadzonym w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 2 PZP,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-10-03 12:00
Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia
Termin składania:2023-10-03
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-10-03 12:15
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1.272.12.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest likwidacja przegłębień dna rzeki Motławy. Na podstawie planu batymetrycznego określono, że należy zlikwidować przegłębienia w ilości 1.175 metrów sześciennych. Do likwidacji przegłębień należy użyć 1.762 metry sześcienne materiału zasypowego (przyjęto wskaźnik zwiększający ilość materiału zasypowego w stosunku do ilości przegłębień w wysokości 1,5).
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w części IV SWZ, tj. Dokumentacja Techniczna, którą stanowią:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).
3) Plan prac zasypowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych prowadzonych w kraju, w którym maj siedzibę.
Uwaga:
Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Odnośnie warunku zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej, odpowiednio:
1) w zakresie doświadczenia
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co dwie roboty budowlane z których każda obejmowała usuwanie przegłębień dna przy użyciu min. 800 metrów sześciennych
materiału zasypowego.
2) w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli udokumentuje, że dysponuje min. jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania wykonaniem robót w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń, oraz posiada doświadczenie polegające na kierowaniu
wykonaniem co najmniej dwóch robót polegających na usuwaniu przegłębień dna przy użyciu min. 800 metrów sześciennych materiału zasypowego.
3) w zakresie potencjału technicznego
Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego, jeżeli dysponuje:
a) min. jedną pogłębiarką chwytakową, bądź podsiębierną, na pontonie stabilizowanym szczudłami, wyposażoną w system pozycjonowania łyżki/chwytaka,
b) min jedną szalandą/barką dolnopokładową, bądź zestawem szalanda/barka wraz z holownikiem, o ładowności min. 300 ton.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 - 6 PZP,
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odnośnie warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą składa dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych.
(odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Odnośnie warunku zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, Wykonawca składa: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
(Zamawiający rekomenduje. aby Wykonawca posłużył się formularzem określonym zał. nr 2 do SWZ).
3. Odnośnie warunku zdolności zawodowej w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca składa: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
(Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca posłużył się formularzem określonym zał. nr 3 do SWZ).
4. Odnośnie warunku zdolności technicznej w zakresie potencjału technicznego, Wykonawca składa: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
(Zamawiający rekomenduje. aby Wykonawca posłużył się formularzem określonym zał. nr 4 do SWZ).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Oświadczenie o akceptacji Wzoru Umowy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium w wysokości 5.000,00 PLN, Wykonawca wnosi w jednej lub kilku
następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 359 z późn. zm.).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W Formularzu Oferty należy wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, składa się wraz z ofertą.
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, tj. oświadczenie wstępnie potwierdzające:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
w zakresie określonym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie osoby składającej w/w oświadczenie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Przesłanki zmiany umowy Zamawiający określił we Wzorze Umowy, który stanowi zał. nr 6 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 85
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonania
4.3.6.) Waga: 15
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2023-11-01
Kod CPV:45240000-1
Numer dokumentu:2023/BZP 00399554, ZP1.272.12.2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.