• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie robót budowlanych hydrotechnicznych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie robót budowlanych hydrotechnicznych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na
wykonanie robót wynikających z zaleceń wskazanych w protokołach przeglądu nieruchomości
w zakresie branży hydrotechnicznej przy nabrzeżach należących do Zarządu Portu Morskiego
Kołobrzeg Sp. z o.o.
1. Opis przedmiotu zamówienia
A) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót wynikających z zaleceń z przeglądów
budowlanych hydrotechnicznych:
1. Nabrzeże Pilotowe
- odnowienie powłok malarskich (przykrycia / klapy instalacyjne)
- usunięcie drewnianej palisady przy ściance szczelnej (w części podwodnej)
- naprawa mocowania kleszcza (w części podwodnej)
2. Nabrzeże Węglowe
- oznakowanie różnicy rzędnej na koronie nabrzeża;
3. Nabrzeże Słupskie
- oznakowanie różnicy rzędnej na koronie nabrzeża;
4. Nabrzeże Łodziowe
- usunięcie pozostałości po budowie (w części podwodnej)
5. Nabrzeże Wschodnie
- odnowienie powłok malarskich pokryw stalowych
6. Nabrzeże Postojowe
- odnowienie powłok malarskich (polery cumownicze, drabinki wyłazowe)
Sporządził: Piotr Czapłygin tel. kontaktowy 605350757
B) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wydobycie przeszkód nawigacyjnych wskazanych w
atestach nurkowych nabrzeży wraz z wydaniem atestów czystości dna:
1. Nabrzeże Pilotowe - 7 przeszkód (C31, C33, C34, C35, C36, C37, C38)
2. Nabrzeże Węglowe - 10 przeszkód (C9, CIO, CI 1, C12, C13, C18, C20, C21, C24, C28)
3. Nabrzeże Zbożowe - 1 przeszkoda ( C8 )
4. Nabrzeże Słupskie - 6 przeszkód (C2, C3, C4, C5, C6, C7)
5. Pomost Rybacki - 1 przeszkoda ( C61 )
6. Nabrzeże Szkutnicze - 1 przeszkoda (C72)
7. Nabrzeże Jachtowe - 1 przeszkoda (C73)
8. Ścianka szczelna z oczepem - 1 przeszkoda (C70)
9. Nabrzeże Szkolne - 1 przeszkoda (C69)
10. Nabrzeże Łodziowe - 1 przeszkoda (C71)
11. Nabrzeże Tężniowe - 1 przeszkoda (C63)
* Szczegółowy opis przeszkód nawigacyjnych znajduje się w załączonych do postępowania
atestach nurkowych, planach batymetrycznych oraz raporcie przeglądu dna.
Miejsce i termin składania:Oferty należy złożyć w terminie do dnia 07.09.2021 r. do godz. 12;00:
1) pocztą tradycyjną lub kurierską - na adres siedziby Zamawiającego przy Ul. Portowa 41,
78-100 Kołobrzeg, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe - prace hydro"
lub
) osobiście - do skrzynki na korespondencję umieszczonej w Portierni Zamawiającego przy
ul. Portowej 41 w Kołobrzegu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Zapytanie ofertowe -
prace hydro" lub
3) za pomocą poczty elektronicznej - na adres sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, w tytule maila
wpisując ,,Zapytanie ofertowe - prace hydro".
Termin składania:2021-09-07
Otwarcie:14. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.09.2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki. Z uwagi na stan epidemii Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
Miejsce i termin realizacji:7. Termin wykonania zamówienia: do dnia 02.11.2021 r.
Wymagania:2. Wykonawca (podmiot wykonujący prace podwodne) musi posiadać certyfikat
potwierdzający spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji
(norma PN-N 18001:2004 lub OHSAS lub równoważna).
Certyfikat należy załączyć do Formularza ofertowego (oryginał lub kopię
poświadczoną ,,za zgodność z oryginałem").
Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia muszą posiadać wymagane
właściwymi przepisami uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia,
w szczególności osoby wykonujące prace podwodne muszą posiadać wymagane
uprawnienia zawodowe i odpowiedni stan zdrowia, a na żądanie Zamawiającego
Wykonawca niezwłocznie przedstawi kserokopie uprawnień.
Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany zgodnie z zawartą umową oraz
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i polskimi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
3. Oferta powinna zawierać wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia
zgodnie z wyżej opisanym zakresem wraz z zestawieniem cenowym (wzór Formularza
ofertowego z zestawieniem cenowym stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
4. Wykonawca powinien, na własny koszt, dokonać wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem
zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Zamawiającego Panem
Piotrem Czapłygin, tel. 605 350 757.
5. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do
składania ofert. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przez
Zamawiającego, pozostałe oferty nadal wiążą Wykonawców do upływu terminu związania
ofertą.
6. Kryteria oceny ofert: najkorzystniejsza cena, 100% cena.
8. Sposób przygotowania oferty:
Oferty, tj. prawidłowo wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę Formularz ofertowy
wraz z zestawieniem cenowym zawierający oferowaną ryczałtową cenę za przedmiot
zamówienia, należy założyć na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania. Do oferty
winien być załączony certyfikat, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Jeśli osoba/ osoby podpisująca ofertę działa
na podstawie pełnomocnictwa, powinno ono w swej treści zawierać uprawnienie do
podpisania oferty. Oryginał lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność
z oryginałem przez mocodawcę (skan oryginału w przypadku ofert składanych drogą
elektroniczną) należy załączyć do oferty. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty wynika
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć odpis
z rejestru potwierdzający zasady reprezentacji. Oferty podpisane przez osoby do tego
nieumocowane, zostaną odrzucone. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli:
1) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
2) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym,
3) oferta nie została złożona na Formularzu ofertowym albo została złożona w sposób
niezgodny z Zapytaniem ofertowym.
10. Zamawiający rozpatrzy wyłącznie oferty zgodne z treścią Zapytania ofertowego.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać
wszystkim wymaganiom przedstawionym w Zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza
wg kryterium, o którym mowa w pkt 6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
11. Miejsce, sposób i termin składania ofert
Ofertę składaną drogą elektroniczną (skan
oryginału w formacie PDF) należy przesłać zaszyfrowaną hasłem (np. przy pomocy
programu 7-zip/ Dodaj do archiwum/ZIP/Ustaw hasło). Po upływie terminu składania ofert
(godz. 12;00), do wyznaczonej godziny otwarcia ofert (14.00), odrębnym mailem należy
przesłać hasło do otwarcia oferty. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
12. Zamawiający, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie,
powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o dokonanym wyborze lub o zamknięciu
Zapytania ofertowego bez dokonania wyboru. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
umieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku wyboru Państwa
oferty Zamawiający, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie,
powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy.
13. Zamawiający może zakończyć Zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru. Zamawiający
zastrzega możliwość odwołania lub zmiany warunków niniejszego Zapytania ofertowego
przed terminem składania ofert.
Numer dokumentu:EP.VIII.5212.4.2021
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.