• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA:Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecini

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA:Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecini
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie robót budowlanych
dla zadania inwestycyjnego pn.
,,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie"
1.4. Przedmiotem Postępowania jest wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie." (dalej: Zadanie, Inwestycja lub Zamówienie).
1.5. Źródła finansowania Inwestycji: środki własne Zamawiającego oraz środki pozyskane z kredytu inwestycyjnego.
.2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią wszystkie dokumenty udostępnione Wykonawcom w toku Postępowania, które należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające. Wszystkie udostępnione dokumenty stanowią integralną część SWZ.
3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla Inwestycji pn. ,,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie". Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót budowlanych, przeprowadzenia niezbędnych prób końcowych oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych robót zgodnie z pozwoleniem na budowę i przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, z zastrzeżeniem dopuszczenia rozwiązań zamiennych (wariantowych) zawartych w wybranej Ofercie Wykonawcy i na zasadach określonych w SWZ.
1) Lokalizacja i zakres przedsięwzięcia
Obszar objęty zamierzeniem inwestycyjnym znajduje się w granicach administracyjnych miasta Szczecin i portu morskiego, na terenie użytkowanym przez Morską Stocznię Remontową Gryfia" S.A. Projektowane przedsięwzięcie - w części dotyczącej wewnętrznych wód morskich - zlokalizowane zostanie na części działki nr 930 Wm (obręb geodezyjny 3025) w rejonie obecnie posadowionego Doku nr 1, który zostanie wycofany z eksploatacji i obejmuje akwen przeznaczony na infrastrukturę związaną z usytuowaniem doku pływającego, tj.: głębię dokową, pomost technologiczny, dalby kotwiące dok, przebudowanie linii brzegowej oraz akwen przewidziany na manewry statkiem podczas dokowania/wydokowania. Ponadto obszar inwestycji obejmuje teren lądowy stanowiący zaplecze przylegające do przebudowywanego odcinka nabrzeża Gdyńskiego i zachodniej części nabrzeża Gdańskiego (przewidzianego do dalszego remontu i wyposażania statku po wydokowaniu). Powierzchnia morskich wód wewnętrznych przewidziana do trwałego zajęcia wynosi ok. 25 480 m2. Powierzchnia wód przewidziana do czasowego zajęcia (na czas wprowadzania lub wyprowadzania jednostki pływającej oraz ewentualnego dodatkowego postoju po wydokowaniu) wynosi ca 168 000 m2. Jest to akwen żeglugowy Odry Zachodniej dostępny na potrzeby MSR Gryfia S.A., dla statków o długości do 230 m włącznie.
Zakres przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego budowy, przebudowy, rozbiórki, modernizacji podstawowej infrastruktury, związanej z posadowieniem doku pływającego, obejmuje w szczególności wykonanie pomostu technologicznego wraz z dalbami kotwiącymi dok pływający, rozbiórkę dotychczasowego pirsu, głębię dokową i przebudowę nabrzeży oraz wykonanie pomocniczych obiektów wyposażeniowych i modernizację infrastruktury energetycznej i instalacyjnej, usytuowanych w rejonie północnego
odcinka nabrzeża Gdyńskiego i zachodniego odcinka Nabrzeża Gdańskiego Morskiej Stoczni Remontowej ,,Gryfia" S.A na obszarze tzw. Odry Stoczniowej, ujściowego odcinka dolnej Odry.
6
2) Charakterystyczne parametry techniczne planowanego przedsięwzięcia
Projektowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia w zakresie robót hydrotechnicznych, instalacyjnych i energetycznych oraz budowlanych, w obrębie akwenu obejmuje co najmniej:
a) Roboty rozbiórkowe istniejącego pomostu technologicznego związanego z byłym DOK-iem nr 1 i istniejącym podnośnikiem. Jest to konstrukcja o żelbetowej nadbudowie osadzona na palach rurowych lub żelbetowych. Roboty rozbiórkowe przewidują całkowitą jego likwidację;
b) Wykonanie pomostu (pirsu) długości min. 60 m i zmiennej szerokości (np. od 18 m do 20 m) na przedłużeniu nabrzeża Gdańskiego, z torami dla żurawia do obsługi doku i tymczasowym miejscem odstawczym dla demontowanych fragmentów kadłuba i urządzeń statku, jak np. zestawów sterowych, śruby czy wału śrubowego oraz umożliwiającym cumowanie statków przy nabrzeżu Gdańskim. Przewidywane obciążenie zastępcze pomostu 40 kN/m2, przy dodatkowym uwzględnieniu obciążenia żurawiem stoczniowym. Pomost zakłada się posadowić na palach, a jego konstrukcję stanowić powinna żelbetowa nadbudowa. Nawierzchnia pomostu i układu poddźwigowego na rzędnej + 1,5 m n.p.m. Pomost należy wyposażyć - między innymi - w dwa trapy, wieże instalacyjne,
urządzenia cumownicze i odbojowe;
c) Wykonanie głębi dokowej o głębokości min. 17,0 m i gabarytach w dnie min. 250 m x 50 m oraz skarpach o nachyleniu max. 1:3,5;
d) Wykonanie dwóch dalb (wysp) kotwiących dok poprzez jarzma stalowe;
e) Przebudowę istniejącego nabrzeża Gdyńskiego na długości ok. 300 m w zakresie umożliwiającym jego standardową eksploatację przy uwzględnieniu usytuowania głębi dokowej i obciążenia zaplecza obciążeniem zastępczym 40 kN/m2. Zakładana głębokość techniczna przebudowanego nabrzeża 17 m;
f) Przełożenie rokady kabli energetycznych i innych zasilających wyspę Gryfia np. metodą przecisku podziemnego pod dnem rzeki Odra;
g) Remont lub przebudowa nawierzchni nabrzeży i zaplecza stanowiska doku wraz z odwodnieniem;
h) Budowa instalacji (wraz z konstrukcjami towarzyszącymi) zasilających lub odbierających media oraz odbiór ścieków z pokładu doku wg. wytycznych Zamawiającego, w tym system odbierający i oczyszczający ścieki powstające na pokładzie doku (odprowadzający ścieki do wód powierzchniowych) oraz kanalizacja wód deszczowych z odprowadzeniem do wód powierzchniowych.
Przewiduje się, że prace budowlane będą prowadzone w sposób tradycyjny, przy wykorzystaniu maszyn, urządzeń i innych środków dostępnych Wykonawcy robót. Rodzaj sprzętu, jaki zostanie użyty do budowy uzależniony będzie od Wykonawcy robót.
3) Opis technologii planowanego przedsięwzięcia
W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano przebudowę niezbędnej infrastruktury, która obejmuje następujące Etapy:
a) wykonanie dokumentacji budowy;
7
b) okres rozbiórki istniejących konstrukcji;
c) przełożenie rokady kablowej kabli energetycznych zasilających wyspę Gryfia Górnookrętowa, przy zapewnieniu ciągłości zasilania wyspy,
d) modernizację i budowę nowej infrastruktury niezbędnej do posadowienia doku pływającego.
Projekt obejmuje rozbiórkę istniejącej i budowę nowej /przebudowę istniejącej infrastruktury budowlanej przy wykorzystaniu ciężkiego
sprzętu budowlanego i pływającego oraz wbudowanie elementów stalowych i materiałów betonowych. Zakładana technologia wykonania przedsięwzięcia obejmuje - w pierwszej kolejności - wykonanie robót rozbiórkowych związanych z mechanicznym kruszeniem betonu, wyrywaniem elementów stalowo-betonowych lub żelbetowych, rozkuciem części żelbetowej nadbudowy oraz podczyszczeniem dna akwenu na potrzeby dalszej budowy. Roboty budowlane obejmować będą roboty kafarowe związane z pogrążaniem np. ścianek szczelnych, pali rurowych i kotew iniekcyjnych. Następnie zostanie przeprowadzone wykonanie robót towarzyszących związanych z wypełnieniem rdzeni konstrukcji podwodnych. W końcowym etapie budowy realizowane będą roboty związane z wykonaniem żelbetowej nadbudowy i np. montażem elementów prefabrykowanych. Ponadto wykonane zostaną roboty czerpalne związane z głębią dokową. Niezależnie realizowane będą roboty związane z przystosowaniem zaplecza stanowiska dokowego wraz z infrastrukturą pomocniczą. Całość zakończą roboty montażowe związane z posadowieniem doku i jego podłączeniem do instalacji.
Miejsce i termin składania:9.3. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 31 sierpnia 2022r. do godz. 10:00. Przesłanie hasła do zaszyfrowanych plików Oferty nastąpi do godz. 10:30 dnia wyznaczonego na składania Ofert.
Termin składania:2022-08-31
Miejsce i termin realizacji:4. Planowane terminy realizacji zamówienia.
4.1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 15 m-cy od dnia zawarcia Umowy o Roboty Budowlane.
4.2. Planowany termin rozpoczęcia Robót to październik 2022r.
4.3. Realizacja robót będzie przebiegała zgodnie z uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, przed przystąpieniem do robót, szczegółowym harmonogramem robót, który będzie uwzględniał poniższe kluczowe terminy:
a) Zakończenie robót i przygotowanie do prób końcowych - 14 miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Roboty Budowlane;
b) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji - 1 miesiąc.
Wadium:500.000,00 PLN
Wymagania:2.3. Procedura odbywa się z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego. Zasady
3
procedowania wynikają z SWZ, a w zakresie nieuregulowanym z przepisów Kodeksu cywilnego.
2.4. Szczegółowa dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności projekt budowlany, projekt techniczny, TER oraz Umowa o Roboty Budowlane itp. (Dokumentacja Postępowania) zostanie udostępniona potencjalnym wykonawcom na ich wniosek. Wniosek o dopuszczenie od udziału w postępowaniu i udostępnienie dokumentacji należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ w terminie nie dłuższym niż do dnia 15 lipca 2022r. za pomocą środka komunikacji elektronicznej na adres wskazany w pkt 1.1 SWZ.
2.5. Zamawiający udostępni dokumentację w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie dokumentacji jest równoznaczne z dopuszczeniem do udziału w Postępowaniu.
2.6. Oferta może być złożona tylko przez Wykonawców dopuszczonych do udziału w Postępowaniu. W przypadku, gdy o Zamówienie ubiegają się wykonawcy wspólnie (Konsorcja), wystarczającym jest, aby co najmniej jeden z wykonawców zwrócił się o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu i przekazanie dokumentacji niezbędnej do złożenia Oferty.
2.7. Wszystkie udostępnione Wykonawcom dokumenty są własnością Zamawiającego i mają charakter poufny. Nie mogą być rozpowszechniane podmiotom trzecim bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem ich udostępnienia w całości lub w części wyłącznie celem przygotowania i złożenia Oferty. Każde udostępnienie winno być opatrzone zastrzeżeniem jej poufności i zakazem jej rozpowszechniania.
2.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zwrócenia się przez Wykonawców z wnioskami o wyjaśnienie lub zmianę SWZ, w tym w szczególności warunków udziału w postępowaniu, opisu przedmiotu zamówienia lub warunków realizacji Zamówienia. Wnioski należy
składać w terminie nie dłuższym niż do dnia 29 lipca 2022r. Zamawiający udzieli odpowiedzi nie później niż w terminie do dwóch dni roboczych przed upływem terminu składania Ofert, informując o tym Wykonawców za pomocą przyjętego środka komunikacji z Wykonawcami.
2.9. Wykonawcy składają Ofertę (podstawową) na wykonanie całego Zamówienia, w oparciu o szczegółową dokumentację projektową wraz z innymi dokumentami i informacjami udostępnionymi w trakcie Postępowania. Oferta winna być złożona zgodnie z SWZ i na udostępnionych formularzach.
2.10. Zamawiający dopuszcza, niezależnie od Oferty podstawowej, złożenie przez Wykonawców Oferty Wariantowej zawierającej zmiany w zakresie: posadowienia Nabrzeża Gdańskiego, Nabrzeża Gdyńskiego, pirsu oraz dalb (w zakresie Tomu 4 Projektu). Warunki złożenia Oferty Wariantowej zostały szczegółowo opisane w pkt 8.6 - 8.12 SWZ.
2.11. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim. Wszystkie dokumenty składane w języku obcym, winny być zawierać dodatkowo tłumaczenie na język polski. W razie wątpliwości dotyczących tłumaczenia, Zamawiający może wezwać do przedłożenia tłumaczenia przysięgłego.
2.12. Każda Oferta (podstawowa i wariantowa) będą oceniane niezależnie po potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.
2.13. Wybrana Oferta wraz Dokumentacją Postępowania oraz pozostałymi dokumentami udostępnianymi na dalszym etapie Postępowania będzie stanowiła załącznik do Umowy z Wykonawcą Inwestycji (dalej jako: ,,Umowa o Roboty Budowalne"). Wzór Umowy o Roboty Budowalne zostanie udostępniony Wykonawcom na zasadach określonych w pkt 2.4 -2.5 SWZ.
2.14. Zamawiający może zmienić treść SWZ i pozostałych załączników i pozostałych dokumentów SWZ nie później niż w terminie do dwóch dni roboczych przed upływem terminu składania Ofert, informując o tym Wykonawców za pomocą przyjętego środka komunikacji z Wykonawcami.
2.15. Wykonawca ponosi we własnym zakresie pełne koszty związane z przygotowaniem Oferty (podstawowej lub wariantowej), udziałem w negocjacjach oraz zawarciem Umowy o Roboty Budowlane, a koszty te nie będą zwracane przez Zamawiającego.
2.16. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy przesyłać drogą elektroniczną poprzez przesłanie zaszyfrowanych plików, a następnie uzupełnienie ich poprzez przesłanie hasła pozwalającego na otwarcie pliku - Zamawiający uznaje za wystarczające dla uznania ważności dokumentów przesłanie skanów papierowych wersji dokumentów, przy czym złożenie formularza Oferty oraz oświadczeń wymaga użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu.
2.17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału i brak podstaw do wykluczenia, wyjaśnienia treści złożonej Oferty oraz do poprawienia oczywistych błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych błędów mogących mieć znaczenie dla czynności Postępowania lub skutkujących niezgodnością Oferty z SWZ. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o dokonanej poprawie, która staje się wiążąca, chyba, że Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 3 dni powiadomi za pomocą dopuszczonych środków komunikacji o swoim uzasadnionym sprzeciwie dla dokonania zmiany.
2.18. Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego Postępowania w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. Wykonawcom w takim przypadku nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności nie mogą wnosić o zwrot kosztów przygotowania i złożenia Oferty, wzięcia udziału w Postępowaniu, czy innych podobnych kosztów.
2.19. Postępowanie jest jednoetapowe z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia przez Zamawiającego negocjacji z wybranymi Wykonawcami, przed dokonaniem wyboru Oferty najkorzystniejszej.
2.20. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą Ofertę zgodnie z kryteriami opisanymi w niniejszej SWZ.
2.21. Umowa o Roboty Budowlane zawarta będzie w języku polskim, w formie pisemnej.
5. Warunki udziału w Postępowaniu.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia.
5.2. Zamawiający wykluczy Wykonawców:
a) którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w Postępowaniu;
b) wobec których ogłoszono upadłość lub likwidację;
c) którzy zalegają z uiszczeniem podatków i opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i nie uzyskali odpowiedniego odroczenia według informacji zawartych w załączonych do Oferty dokumentach;
8
d) w odpowiedzi na wezwanie nie złożą wymaganych wyjaśnień lub nie uzupełnią dokumentów lub nie dochowają formy ich złożenia.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na każdym etapie Postępowania, jeśli w jego toku ziści się którakolwiek z wyżej wymienionych przesłanek wykluczenia.
5.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawców na każdym etapie Postępowania przedłożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia.
5.5. Zamawiający ustanawia następujące warunki udziału w Postępowaniu:
5.5.1. w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej:
a) posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartości tej kwoty - w przypadku walut innych niż PLN, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia składania Ofert lub odpowiednio innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;
b) posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 20.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub równowartości tej kwoty - w
przypadku walut innych niż PLN, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową o posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej;
c) wykaże się przychodem ze sprzedaży produkcji budowlanej za ostatni zamknięty rok obrotowy w wysokości netto co najmniej 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) lub równowartości tej kwoty - w przypadku walut innych niż PLN, obliczoną przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z ostatniego dnia roku obrotowego.
5.5.2. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, za spełniających ten warunek Zamawiający uzna tych Wykonawców, którzy wykażą, że:
a) wykonali należycie, w okresie ostatnich 10-ciu lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane jako generalny wykonawca co najmniej:
? jedno zamówienie polegające na realizacji robót hydrotechnicznych związanych z budową lub przebudową nabrzeża lub falochronu (w którego konstrukcji zastosowano stalową ściankę szczelną) o długości co najmniej 100 m oraz
? jedno zamówienie polegające na realizacji robót hydrotechnicznych związanych z budową lub przebudową nabrzeża lub falochronu (w którego konstrukcji zastosowano stalową ściankę szczelną) o głębokości technicznej nie mniejszej niż 8 m.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony także, gdy Wykonawca wykonał jedną inwestycję spełniającą wszystkie wskazane wyżej wymagania.
9
Za roboty wykonane uznane będą roboty zakończone i odebrane w ww. okresie.
b) dysponują osobami do kierowania budową i kierowania robotami, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji Inwestycji, spełniającymi następujące wymagania:
? co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Przedstawiciela Wykonawcy - Dyrektora Kontraktu, posiadająca co najmniej 24 miesiące doświadczenie na stanowisku Przedstawiciela Wykonawcy lub równoważnym przy realizacji
inwestycji budowlanych na warunkach kontraktowych FIDIC lub równoważnych, w tym przy realizacji co najmniej 1 zakończonej inwestycji budowlanej obejmującej roboty hydrotechniczne polegające na budowie lub przebudowie nabrzeża lub falochronu (w którego konstrukcji zastosowano stalową ściankę szczelną) o wartości robót netto co najmniej 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych);
? co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w kierowaniu budową, obejmujące co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na realizacji robót hydrotechnicznych związanych z budową lub przebudową nabrzeża lub falochronu (w którego konstrukcji zastosowano stalową ściankę szczelną) o długości co najmniej 100 m i głębokości technicznej 8 m realizowane w systemie generalnego wykonawstwa, przy czym osoba ta pełniła w/w funkcję przez cały okres realizacji lub co najmniej przez okres 24-ech miesięcy,
? co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Robót Elektrycznych, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w kierowaniu robotami elektrycznymi,
? co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Kierownika Robót Wodno-kanalizacyjnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (liczone od dnia otrzymania uprawnień) w kierowaniu robotami wodno-kanalizacyjnymi,
? co najmniej jedna osoba przewidziana na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń, posiadająca wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie przy rozliczaniu robót budowlanych na inwestycjach
10
budowlanych realizowanych na warunkach kontraktowych FIDIC lub równoważnych.
c) Zamawiający nie dopuszcza łączenia powyższych stanowisk.
5.6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania Ofert przez Wykonawców występujących wspólnie (Konsorcja), o ile Wykonawcy wyznaczą jednego z nich jako pełnomocnika, umocowanego do reprezentowania Konsorcjum podczas Postępowania. Pełnomocnictwo należy przedłożyć wraz z Ofertą. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą łączyć swój potencjał celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Każdy z Wykonawców musi jednak odrębnie wykazać brak przesłanek do wykluczenia go z Postępowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania wglądu do umowy konsorcjum łączącej Wykonawców zarówno na etapie Postępowania, jak i po zawarciu Umowy o Roboty Budowalne (dotyczy tylko Wykonawców, których Oferta został uznana za najkorzystniejszą i z którymi zawarto Umowę o Roboty Budowlane).
Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną Ofertę podstawową i (ewentualnie) wariantową, pod rygorem odrzucenia ich Oferty oraz ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego w ramach prowadzonego Postępowania.
Wykonawcy składający wspólnie jedną Ofertę zobowiązani są do wspólnego zawarcia Umowy o Roboty Budowlane, wyznaczenia Lidera upoważnionego do działania w imieniu Konsorcjum podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w tym prowadzenia rozliczeń oraz odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za realizację
Zamówienia.
5.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości polegania przez Wykonawców na zdolnościach technicznych oraz na zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, z wyjątkiem udostępnienia personelu o jakim mowa w pkt 5.5.2. lit. b) powyżej, z zastrzeżeniem obowiązku skierowania tych osób do realizacji Zamówienia w ramach realizacji Umowy o Roboty Budowlane.
5.8. Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
a) kopia aktualnego, ale wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wyznaczoną na składanie Ofert odpisu z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej potwierdzającego, że Wykonawca nie znajduje się w likwidacji, upadłości lub którego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd oraz nie zawarł układu z wierzycielami lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
b) kopia zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności,
11
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wyznaczoną na
składanie Ofert,
c) kopia zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne (z ostatniego pełnego miesiąca, w którym składka była wymagana) lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą wyznaczoną na składanie Ofert,
d) kopia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją zamówienia, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 5.5.1. lit. a,
e) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o wysokości posiadanych środków lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania Ofert, zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 5.5.1 lit. b,
f) kopia bilansu wraz z rachunkiem wyników (zysków i strat) za rok 2021, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu - inny dokument potwierdzający uzyskany w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przychód ze sprzedaży budowlanej (informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem), zgodnie z warunkiem określonym w pkt. 5.5.1. lit. c,
g) wykaz robót budowlanych sporządzony zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 5.5.2.lit. a wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie robót.
h) wykaz osób sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 5.5.2.lit. b.
5.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a) informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 5.8 lit.a) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
b) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 5.8 lit. b) i c) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
12
potwierdzającego, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
5.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.9, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich wymaganych przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.11. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w Postepowaniu lub braku podstaw do wykluczenia zostanie wykluczony z Postępowania, a jego Oferta odrzucona. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość wezwania Wykonawców do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń składanych na potwierdzenie warunków udziału w Postępowaniu na zasadach określonych w SWZ.
6. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących Postępowania.
6.1. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego - za pośrednictwem korespondencji elektronicznej - z wnioskiem o wyjaśnienie wątpliwych lub niezrozumiałych dla niego postanowień Dokumentacji Postępowania, bądź wnioskować o dokonanie w niej zmian, w tym w szczególności we Wzorze Umowy o Roboty Budowlane.
6.2. Wnioski Wykonawców o wyjaśnienie lub zmianę Dokumentacji Postępowania będą przyjmowane do dnia 29 lipca 2022r.
6.3. Wykonawca zadaje pytanie poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną do Zamawiającego pod adres wskazany w pkt 1.1 SWZ.
6.4. Odpowiedzi na wnioski zostaną udzielone w formie informacji przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego przesłanej wszystkim uczestnikom Postępowania, bez wskazania źródła zapytania najpóźniej na dwa dni przed terminem wyznaczonym na składanie Ofert.
7. Wadium.
7.1. Wykonawcy składający Oferty będą zobowiązani wnieść na rzecz Zamawiającego, przed wyznaczonym terminem złożenia Ofert, wadium w wysokości 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
7.2. Wadium w Postępowaniu powinno być wniesione w formie pieniężnej lub w formie bezwarunkowej nieodwołalnej oraz płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, złożonej Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby (z dopiskiem WADIUM oraz tytułem
13
Postępowania) albo w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu).
7.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi w swej treści zawierać przypadki w jakich Zamawiający będzie uprawniony do jego zatrzymania, a zawarte w pkt 7.7 poniżej.
7.4. Wadium musi pozostawać ważne przez cały okres związania Ofertą wynoszący 40 dni. Przedłużenie terminu związania Ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania Ofertą.
7.5. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej, należy odpowiednią kwotę wpłacić przelewem na niżej wskazane
nieoprocentowane konto w banku Zamawiającego:
- bank: PEKAO S.A.
- nr rachunku bankowego: 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364
- określenie Beneficjenta: Morska Stocznia Remontowa ,,Gryfia" S.A. w Szczecinie, ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, NIP 851-010-14-19,
- tytuł przelewu: Wadium w Postępowaniu, pt.: ,,Modernizacja infrastruktury na potrzeby posadowienia nowego doku pływającego przy nabrzeżu Gdyńskim w Szczecinie.".
7.6. Oferty bez wniesionego wadium albo wniesionego w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone.
7.7. Zamawiający pozostaje uprawniony do zatrzymania wadium (w tym wystąpienia do gwaranta z żądaniem wypłaty) i przejęcia go na własność, gdy:
a) Wykonawca wycofa swoją Ofertę (podstawową lub wariantową) w okresie jej ważności lub
b) Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie uniemożliwi dokonanie wybory jego Oferty, w tym w szczególności nie udzieli wyjaśnień lub nie złoży wymaganych dokumentów na wezwanie Zamawiającego lub sprzeciwi się poprawieniu oczywistych błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych błędów mogących mieć znaczenie dla czynności Postępowania lub skutkujących niezgodnością Oferty z SWZ.
c) Wykonawca, którego Oferta została wybrana, w wyznaczonym terminie nie podpisze Umowy o Roboty Budowlane na warunkach złożonej i uznanej za najkorzystniejszą Oferty lub
d) Umowa o Roboty Budowlane nie zostanie podpisana z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub
e) Wykonawca, z którym zostanie podpisana Umowa o Roboty Budowalne, nie przedłoży prawidłowej gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie Umowy o Roboty Budowlane, w terminie określonym w tej Umowie.
7.8. Zwrot wadium wniesionego w formie pieniężnej nastąpi w wysokości nominalnej. Oferent, z którym zostanie podpisana Umowa o Roboty Budowlane otrzyma zwrot wadium w ciągu 30 dni od daty podpisania tej Umowy, o ile w terminie przewidzianym w Umowie, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, na warunkach określonych w podpisanej Umowy o Roboty Budowlane na kwotę wynoszącą 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.
14
Terminy obowiązywania Gwarancji określa Umowa o Roboty Budowalne. Pozostali Wykonawcy, otrzymają zwrot wadium w terminie 30 dni od zamknięcia Postępowania. W przypadku unieważnienia Postępowania, Oferenci otrzymają zwrot wadium w ciągu 30 dni od daty unieważnienia postępowania.
8. Przygotowanie Oferty.
8.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej, z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu.
8.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia Oferty na formularzach załączonych do SWZ i zawierających niezbędne dokumenty i oświadczenia, na które składają się:
a) wypełniony i podpisany Formularz Oferty;
b) dowód wniesienia wadium;
c) wycenioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych przygotowaną zgodnie ze wzorem, który zostanie przekazany Oferentom zaproszonym do złożenia Ofert,
d) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz płatności w rozbiciu na poszczególne miesiące realizacji zamówienia,
e) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5.8-5.10 SWZ.
8.3. W przypadku złożenia Oferty wariantowej do Oferty należy załączyć dodatkowo:
a) jednoznaczny i wyczerpujący opis techniczny rozwiązania wariantowego (zamiennego) wraz z częścią rysunkową podpisany przez projektanta branżowego posiadającego stosowne uprawnienia budowlane,
b) oświadczenie Nadzoru Autorskiego Zadania o wstępnej zgodzie na wprowadzenie zmian według propozycji Wykonawcy;
c) wycenioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych dla Oferty wariantowej opracowana przez Wykonawcę na podstawę udostępnionego TER podstawowego zmodyfikowanego poprzez zmianę opisu pozycji, które ulegną zmianie i przedstawienie ceny w formie ryczałtu dla rozwiązania alternatywnego,
d) wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy robót oraz płatności w rozbiciu na poszczególne miesiące realizacji zamówienia dla Oferty Wariantowej.
8.4. Cena ofertowa wpisana w Formularzu Oferty przez Wykonawcę (Oferta podstawowa):
a) winna odzwierciedlać rozwiązania projektowe i zakres robót, które są zawarte w dokumentacji Postępowania: Projektach budowlanych i wykonawczych (technicznych) oraz pozostałych materiałach Postępowania, w skład których będą wchodzić również odpowiedzi na ewentualne zapytania Wykonawców i wszystkie uzupełnienia materiałów Postępowania, wydane Wykonawcom w trakcie Postępowania,
15
b) winna być ceną wynikającą z wycenionej Tabeli Elementów Rozliczeniowych według wzoru sporządzonego przez Zamawiającego i udostępnionego Wykonawcom;
c) winna być podana w wartości netto: bez podatku od towarów i usług VAT, stawka i wartości podatku VAT, wartości brutto: z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT;
d) winna być wyrażona w złotych polskich.
8.5. Wykonawca wycenia Tabelę Elementów Rozliczeniowych (Oferta podstawowa) w oparciu o dokumentację Postępowania, w tym Projekty budowlane i wykonawcze oraz pozostałe materiały udostępnione w toku Postępowania. Tabela powinna być wypełniona ściśle według wzoru, nie dopuszcza się wprowadzania jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 8.9 SWZ. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w każdej pozycji TER wszystkie niezbędne środki, czynności, materiały i urządzenia do jej wykonania. Wycenione przez Wykonawcę elementy rozliczeniowe mają charakter jednostkowych
cen o charakterze ryczałtowym stosowanych przez cały okres realizacji przedmiotowego zamówienia. Jednocześnie zapisów TER lub jej ewentualnych braków nie należy interpretować jako ograniczających zakres zobowiązań umownych Wykonawcy w zakresie wykonania wszystkich prac objętych Opisem przedmiotu zamówienia i Umową o Roboty Budowlane, zaś Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki w zestawieniach zakresu robót podanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
8.6. Zamawiający dopuszcza, niezależnie od Oferty podstawowej, złożenie przez Wykonawców Oferty Wariantowej zawierającej zmiany w zakresie: posadowienia Nabrzeża Gdańskiego, Nabrzeża Gdyńskiego, pirsu oraz dalb (w zakresie tomu 4 Projektu). Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę Wariantową, w której przedstawi rozwiązania zamienne nie wykraczające poza w/w zakres i spełniające poniższe wymagania.
8.7. Zmiany zawarte w Ofercie wariantowej nie mogą mieć wpływu na konieczność zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (nie mogą być istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu zgodnie z art. 36a ustawy 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane), Projektu zagospodarowania terenu, Projektu architektoniczno-budowlanego i muszą uzyskać zatwierdzenie Nadzoru Autorskiego Zadania. Koszt opracowania rozwiązania zamiennego (rewizje odpowiednich tomów projektu wykonawczego i technicznego) oraz uzgodnienia z Nadzorem Autorskim Zadania ponosi Wykonawca.
8.8. Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju, długości, rozstawu i nachylenia pali pirsu i dalb (poza 2 palami prowadzącymi, do których zacumowany będzie dok). W zakresie konstrukcji nabrzeży Zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju i długości ścianek szczelnych, pali pionowych oraz mikropali kotwiących. Zamawiający dopuszcza także zmianę rzędnej dna kanałów technologicznych w taki sposób, aby wysokość kanałów technologicznych wewnątrz mierzona pomiędzy dnem kanału a górną krawędzią przykrycia kanału wynosiła minimum 1,2 m (z uwzględnieniem przepisów dotyczących branży sanitarnej i branży elektrycznej).
16
8.9. W przypadku przedkładania oferty wariantowej Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wariantowy TER, w którym pozycje które proponuje zmienić będą odpowiednio dostosowane a koszt ich wykonania będzie przedstawiony jako ryczałt. Ponadto do Oferty Wykonawca zobowiązany jest przedstawić opis techniczny proponowanych zmian wraz z częścią rysunkową podpisaną przez Projektanta z uprawnieniami oraz oświadczenie Nadzoru Autorskiego Zadania o wstępnej zgodzie na wprowadzenie proponowanych zmian.
8.10. Oferta wariantowa musi spełniać wymagania, w tym w szczególności dotyczące obciążeń zawarte w Projekcie Budowlanym.
8.11. Złożenie więcej niż jednej Oferty wariantowej lub Oferty nie spełniającej wymagań SWZ, będzie skutkowało pozostawieniem jej bez rozpoznania, tak jakby Oferta taka nie została złożona.
8.12. W przypadku wyboru oferty wariantowej zaproponowanej przez Wykonawcę, ponosi on odpowiedzialność za zaproponowane
rozwiązanie zamienne, jego opracowanie, uzgodnienie z Nadzorem Autorskim Zadania i wykonanie. Jeżeli wykonanie Zadania zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem wariantowym stanie się niemożliwe (np. z powodu uzasadnionej odmowy zatwierdzenia rozwiązania przez Nadzór Autorski Zadania, niedostępnością materiałów itp.), Wykonawca zobowiązany będzie wykonać Zadania w wariancie podstawowym bez prawa do zmiany wynagrodzenia.
8.13. Jako integralną część kosztów robót należy ująć zwłaszcza, lecz nie tylko (dotyczy Oferty podstawowej oraz wariantowej):
a) koszty materiału, robocizny, sprzętu i transportu: materiałów, urządzeń i osób, koszty zakupu materiałów i urządzeń, koszty wynajęcia i pracy sprzętu, wszelkie koszty manipulacyjne, koszty podróży i zakwaterowania osób związanych z realizacją robót, podatków i opłat urzędowych, ubezpieczenia budowy, osób i mienia,
b) koszty organizacji zaplecza, w tym zaplecza dla Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami opisanymi w Postępowaniu oraz terenu budowy, ubezpieczenia, gwarancji należytego wykonanie Umowy o Roboty Budowlane,
c) koszty składu materiałów, dróg montażowych, wyposażenia terenu budowy i zaplecza w media, tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, zabezpieczenia drzew i zieleni, koszt wszelkich prac dodatkowych odpowiadających przepisom obowiązujących norm polskich oraz prace dodatkowe niniejszej specyfikacji,
d) koszty pompowania i zrzutu wody gruntowej i opadowej dla przedmiotowej Inwestycji od daty przejęcia terenu budowy przez Generalnego Wykonawcę,
e) koszty badań ferromagnetycznych oraz wydobycia i usunięcia odpadów,
f) koszty przeprowadzenia przeglądu saperskiego i nadzoru saperskiego w trakcie prowadzenia prac,
g) koszt wszelkich robót, które były do przewidzenia na etapie przygotowania Oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z Prawa Budowlanego, Polskich Norm i sztuki budowlanej, spełnienia warunków określonych w decyzjach administracyjnych załączonych do dokumentów niniejszego postępowania). Koszty te nie będą wchodziły w zakres
17
ewentualnych robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Oferenta,
h) koszt utylizacji odpadów w miejscach do tego przeznaczonych wraz z uzyskaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
i) koszt systematycznego usuwania wszelkich śmieci i odpadów związanych z prowadzonymi robotami,
j) koszt związany z prowadzeniem robót w systemie Generalnego Wykonawcy,
k) koszt zatrudnienia co najmniej kadry wskazanej w Ofercie i utrzymanie jej zatrudnienia przez cały okres realizacji Umowy (zmiana poszczególnych osób w kadrze Wykonawcy możliwa jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, wymaga uzasadnienia i wykazania, że osoby zastępujące dane osoby z kadry spełniają wymagania w stopniu co najmniej równoważnym wymaganiom określonym w SWZ,
l) koszty obsługi gwarancyjnej w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.
8.14. Następujące prace oraz uwarunkowania, które nie będą dodatkowo odpłatne, powinny być skalkulowane w cenie ofertowej:
a) zapewnienie regularnego sprzątania terenu budowy oraz terenów bezpośrednio do niej przyległych (w tym dróg dojazdowych) podczas wykonywania prac budowlanych,
b) udział Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego - udział w nich jest obowiązkowy,
c) zorganizowanie dróg dojazdowych, przygotowania placów i dróg montażowych,
d) odpowiedzialność za wszelkie urządzenia i rusztowania zabezpieczające, uchwyty, zamknięcia i przykrycia,
e) wykonanie projektu organizacji robót dotyczącego prowadzenia robót, magazynowania materiałów, transportu wewnętrznego, organizacji robót, usuwania śmieci i pozostałości materiałów (zarówno z miejsca pracy jak i z terenu budowy),
f) opracowanie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) i Planu Bezpieczeństwa Żeglugi (PBŻ).
g) zabezpieczenie na cały czas trwania robót środków zapewniających bezpieczeństwo odpowiadające przepisom BHP, włącznie z ewentualnym oświetleniem dla zabezpieczenia ruchu drogowego i ruchu pieszych na obszarze budowy, oraz dla ochrony budowy. O ewentualne niezbędne pozwolenia władz Wykonawca powinien postarać się odpowiednio wcześniej,
h) zobowiązanie Wykonawcy do przestrzegania przepisów wydanych przez lokalne władze (Policja, Straż pożarna, zakład gazowniczy, przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji, zakład energetyczny, zarząd dróg itd.). Zadanie należy realizować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 z późniejszymi zmianami),
i) wykonanie i utrzymywanie w należytej sprawności technicznej przyłączy mediów, w tym elektroenergetycznego, wodnego oraz kanalizacyjnego,
18
j) opłaty za ochronę terenu budowy - jeżeli Wykonawca zakłada dodatkową ochronę,
k) umożliwienie przeprowadzenia dostawy, montażu i rozruchu przez Zamawiającego doku na wykonywanym przedmiocie zadania inwestycyjnego,
l) wykonanie dokumentacji powykonawczej, wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji.
8.15. Zamawiający może w każdym czasie - aż do podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą - zażądać aktualnych dokumentów Wykonawców w celu oceny, czy dokumenty te potwierdzają brak przesłanek wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (dotyczy to w szczególności warunków ekonomicznych) na dzień wezwania.
8.16. Zobowiązanie ofertowe winno zachować swoją ważność przez okres 40 (czterdziestu) dni od daty wyznaczonej jako termin składania Ofert. Zamawiający może wystąpić do Wykonawców o przedłużenia ważności Oferty na określony, dodatkowy okres. Przedłużenie ważności Oferty musi odbyć się z jednoczesnym przedłużeniem wadium.
8.17. Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane oraz dołączyć wymagane załączniki.
8.18. Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów, otrzymanych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przedłożenia Oferty wariantowej, o której mowa w pkt 8.6 - 8.12 SWZ.
8.19. Całość Oferty powinna być złożona w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym), za pomocą przyjętego środka komunikacji z Wykonawcami.
8.20. Upoważnienie osób podpisujących Ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do Oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione (w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu lub kopii elektronicznej poświadczonej za zgodność z oryginałem elektronicznie przez notariusza).
8.21. Przed złożeniem Oferty należy uzyskać wyczerpujące informacje na temat rodzaju i zakresu prac. Ewentualne niejasności należy wyjaśnić przed złożeniem Oferty. Późniejsze roszczenia wynikające z nieznajomości sytuacji na miejscu budowy nie będą brane pod uwagę.
8.22. Dokumenty stanowiące Ofertę winny być podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
8.23. Wszystkie strony Oferty powinny być ponumerowane.
8.24. Ofertę wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi SWZ należy przygotować w formacie PDF.
19
9. Składanie Ofert.
9.1. Oferty muszą być dostarczone za pomocą przyjętego środka komunikacji z Wykonawcami w formie i terminie wyraźnie wskazanym w SWZ do złożenia Oferty.
9.2. Dokumenty składane wraz z Ofertą są przesyłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie zaszyfrowanych plików z materiałami składającymi się na Ofertę, a następnie uzupełnienie ich poprzez przesłanie hasła pozwalającego na otwarcie pliku - Zamawiający uznaje za wystarczające przesłanie skanów papierowych wersji dokumentów, przy czym złożenie Oferty oraz wymaganych oświadczeń wymaga użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego certyfikatu.
9.4. Wykonawca składając Ofertę zobowiązuje się w razie wyboru jego Oferty i podpisania Umowy o Roboty Budowlane do skierowania do wykonania zamówienia personelu wskazanego w Ofercie oraz do wykonania zamówienie na warunkach określonych w wybranej Ofercie.
10. Otwarcie i ocena ofert.
10.1. Zamawiający powoła Komisję konkursową do zbadania i oceny Ofert.
10.2. Komisja konkursowa otworzy Oferty bez obecności Wykonawców oraz dokona ich oceny tj. sprawdzi, czy zawierają one wszelkie wymagane dokumenty złożone w wymaganej formie, w tym zweryfikuje skuteczność złożenia wadium.
10.3. W przypadku stwierdza, że Oferty zawierają braki, błędy lub wymagają wyjaśnienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawców z wnioskiem o uzupełnienie lub wyjaśnienie dokumentów lub oświadczeń, wyjaśnienie treści złożonej Oferty lub poinformuje o poprawieniu oczywistych błędów pisarskich, rachunkowych lub innych polegających na niezgodności z SWZ.
10.4. Wyjaśnienia lub uzupełnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści Oferty.
10.5. Zamawiający odrzuci Ofertę:
a) złożoną przez Wykonawcę niedopuszczonego do Postępowania;
b) nie zawierającą Oferty podstawowej wykonania Zamówienia;
c) złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu lub
d) zawierającą rażąco niską cenę (w rozumieniu przyjętym przez ustawę Prawo zamówień publicznych), w tym w szczególności cenę niższą o więcej niż 30% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert oraz budżetu Zamawiającego, lub
e) w której Wykonawca - w Tabeli Elementów Rozliczeniowych - wskaże ceny jednostkowe oderwane od realiów rynkowych (w szczególności jeśli ceny te są wyższe o więcej niż 30% od średniej ceny wszystkich złożonych ofert lub aktualnych cen publikowanych w Sekocenbud) lub
20
f) Wykonawcy, który sprzeciwił się poprawieniu oczywistych błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych błędów mogących mieć znaczenie dla czynności postępowania.
g) niekompletną lub niezgodną z wymogami SWZ oraz złożoną po
terminie składania Ofert lub
h) niezabezpieczoną wadium, złożonym w wymaganej formie i wysokości oraz na warunkach określonych SWZ.
11. Procedura wyboru.
11.1. Po zakończeniu badania Ofert, w tym porównania cen ofertowych i wiarygodności wyceny robót, Komisja sporządzi ranking Ofert niepodlegających odrzuceniu i przedstawi rekomendacje wyboru Oferty najkorzystniejszej.
11.2. Ranking Ofert będzie wspólny do Ofert podstawowych i wariantowych.
11.3. Przy wyborze Oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: C - cena netto Oferty za wykonanie robót budowlanych - waga 100%.
11.4. Sposób przyznawania punktów w ramach kryterium, o którym mowa w pkt 11.3 powyżej:
Ocena ofert i przyznanie punktów będzie dokonane w oparciu o następujący wzór: C = 100 x (CMIN /CX),
Gdzie:
C - liczba punktów w kryterium ,,cena netto Oferty za wykonanie robót budowlanych"
CMIN - najniższa cena pośród złożonych ofert przez Wykonawców spełniających warunki udziału,
CX - cena netto oferty badanej (stanowiąca sumę wypełnionej przez Wykonawcę Tabeli Elementów Rozliczeniowych).
11.5. Zamawiający uzna za najwyżej ocenioną Ofertę, której
przyznana zostanie najwyższa liczba punktów obliczonych w sposób przedstawiony powyżej.
11.6. Zamawiający przed wyborem Oferty najkorzystniejszej może przeprowadzić negocjacje z wybranymi Wykonawcami.
11.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia jakiejkolwiek Oferty, jak również do unieważnienia Postępowania w dowolnym czasie przed podpisaniem Umowy o Roboty Budowalne, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Wykonawcy czy Wykonawców, których to dotyczy, i bez jakiegokolwiek obowiązku poinformowania takiegoż Wykonawcy lub Wykonawców o przyczynach takiego działania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej z tytułu uczestnictwa Wykonawców w Postępowaniu, a Wykonawcy uczestniczą w nim na własny koszt i ryzyko, niezależnie od wyniku prowadzonego Postępowania.
11.8. O wynikach Postepowania, w tym w szczególności o wyborze Oferty najkorzystniejszej (podstawowej lub wariantowej), Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców.
21
12. Zawarcie Umowy.
12.1. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania Umowy na warunkach określonych we ,,Wzorze Umowy o Roboty Budowalne" w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.2. Do czasu podpisania Umowy wybrany Wykonawca może zaciągać zobowiązania związane z przedmiotem zamówienia lub rozpoczynać realizację prac wyłącznie na własny koszt i ryzyko.
13. Zamknięcie Postępowania.
13.1. Zamkniecie Postępowania nastąpi:
a) po zawarciu Umowy o Roboty Budowlane z wybranym Oferentem albo
b) gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy o Roboty Budowlane z żadnym z wybranych Oferentów i nastąpi unieważnienie Postępowania.
13.2. Postępowanie może być również zamknięte bez wybrania którejkolwiek z Ofert, co nie uprawnia Oferentów do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. Oferenci zostaną zawiadomieni o sposobie zakończenia Postępowania w ciągu 14 dni od zamknięciu Postępowania.
Uwagi:1.2. Inżynierem Kontraktu przy realizacji Inwestycji działającym z upoważnienia Zamawiającego jest:
P.U.I. EKO-INWEST S.A. w Szczecinie,
ul. Jerzego Zimowskiego 20, 71-281 Szczecin,
NIP 852-000-18-14.
strona www: www.eko-inwest.com.pl
e-mail: biuro@eko-inwest.com.pl
1.3. Nadzór Autorski nad realizacją Inwestycji sprawuje:
Wuprohyd Sp. z o.o. z Gdyni,
ul. Kopernika 7B, 81-456 Gdynia
NIP: 586-01-03-498
strona www: www.wuprohyd.pl/
e-mail: biuro@wuprohyd.pl
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.