• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego w ramach inwestycji pn.:

,,Skwerek rybacki na Bulwarze Nadmorskim w Helu".

Operacja jest dofinansowywana w ramach priorytetu 4 ,,Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze" (PO RiM) na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność.
II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zważywszy na przygotowania do realizacji inwestycji pn. ,,Skwerek rybacki na Bulwarze Nadmorskim w Helu", polegającej, m.in. na posadowieniu nadbudówki kutra rybackiego na terenie Bulwaru Nadmorskiego w Helu, zwracamy się z prośbą o wycenę i złożenie oferty na realizację prac objętych następującym zakresem:

czyszczenie oraz szpachlowanie powierzchni sterówki wykonanej z aluminium;
nałożenie farby zabezpieczającej wg zaleceń producenta;
wycięcie zbędnych niebezpiecznych elementów zewnętrznych nadbudówki szt. 15;
usunięcie starej instalacji elektrycznej oraz pozostałości po instalacjach wodnych i centralnego ogrzewania wewnątrz sterówki;
usunięcie starej wykładziny podłogowej oraz ułożenie podłogi modrzewiowej z użyciem sikafleksu;
ułożenie na pokładzie przed sterówką modrzewiowej podłogi na legarach;
wykonanie barierek ze stali nierdzewnej; (zgodnie z załącznikiem element nr 3);
wykonanie schodów z stali nierdzewnej ( konstrukcja ) stopnice drewniane - modrzew;
demontaż wkładu komina oraz wykonanie balustrady w miejscu zdemontowanego elementu
na wzór istniejącej; (zgodnie z załącznikiem element nr 2);
demontaż oraz ponowny montaż elementu hydraulicznego koła sterowego (zgodnie
z załącznikiem element nr 1);
wykonanie schodów do pomieszczenia pod sterówką ze stali nierdzewnej;
wycięcie ścianki pod sterówką;
tapicerowanie siedzeń wewnątrz sterówki ( ława fotel);
demontaż toalety;
olejowanie powierzchni drewnianych;
uzupełnienie boazerii w sterówce i pod sterówką płytami pozostałymi z demontażu oraz uzupełnienie opasek wewnętrznych okiennych drewnianych z wykorzystaniem istniejących elementów.
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.bip.ekohel.pl .
W celu przygotowania oferty załączamy zwymiarowane rysunki sterówki. Wskazane jest także, przed złożeniem oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z zamawiającym, dokonanie wizji lokalnej sterówki. Osobą kontaktową w tej sprawie jest pan Dariusz Andryskowski, tel. 784 509 714.
Miejsce i termin składania:Oferty należy opatrzyć podpisem elektronicznym oraz przesłać na adres email Zamawiającego, tj. ekohel@ekohel.pl , w terminie do dnia 05.08.2022 r., do godz. 10:00 z dopiskiem: Oferta na wykonanie projektu pn.: ,,Wykonanie renowacji nadbudówki kutra rybackiego" zgodnie z dokumentacją wykonawczą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania oraz uwagami Zamawiającego.
Termin składania:2022-08-05
Miejsce i termin realizacji:V. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga zakończenia realizacji zamówienia 31.12.2022 roku.
Wymagania:III. Opis sposobu obliczania ceny:

Zamawiający oceniając ofertę weźmie pod uwagę kwotę za wykonanie renowacji - każdy oferent podaje kwotę za wykonanie renowacji, która będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana przy pomocy następującego wzoru:

Cena wykonania zamówienia - 100% obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:

C = (C min : C bad) x 100 pkt

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów za cenę ofertową;
C min - oznacza najniższą cenę ofertową spośród badanych ofert;
C bad - oznacza cenę oferty badanej.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolności techniczne oraz osobowe w celu realizacji prac objętych zapytaniem ofertowym.
VI. Termin i warunki płatności:

Zamawiający dokona zapłaty za zamówienie:
- w wysokości 100% oferty po zakończeniu realizacji robót odebranych protokołem odbioru końcowego;
- warunkiem dokonania zapłaty jest skutecznie dostarczona oraz poprawnie wystawiona faktura.
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

IX. Podstawy odrzucenia ofert:

treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
oferta złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym
za wyjątkiem nie otrzymania żadnej oferty w dwóch następujących postępowaniach bądź wszystkie oferty podlegają odrzuceniu;
oferta złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
XI. Pozostałe informacje:

w celu zachowania konkurencyjnego wyboru wykonawców, zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo, z zastrzeżeniem dotyczącym nie otrzymania żadnej ważnej oferty.
w przypadku nie otrzymania co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na dowolnym jego etapie bez podania przyczyny oraz możliwości niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
Kontakt:X. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Sebastian Pszeniczny, tel. 791060604, e-mail: s.pszeniczny@ekohel.pl .
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:12/EKO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.