• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie remontu silnika na jednostce pływającej Bielik IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej

Numer referencyjny: ZP/10/1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
51145000 Usługi instalowania silników do statków morskich
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie remontu silnika 3406 2WB wraz z wymianą amortyzatorów na jednostce pływającej BIELIK IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej zgodnie z zapisami SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie remontu silnika 3406 2WB wraz z wymianą amortyzatorów na jednostce pływającej BIELIK IV należącej do Żeglugi Świnoujskiej zgodnie z zapisami SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zegluga.swi.pl/informacja-publiczna/przetargi
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2021
Termin składania:2021-09-27
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 27/09/2021 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: miniPortal oraz siedziba Żeglugi Świnoujskiej pok. 3
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
Kontakt:Żegluga Świnoujska
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Wybrzeże Władysława IV,12
Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Tadeusz Koralewski
E-mail: t.koralewski@zegluga.swi.pl
Tel.: +48 913214267
Faks: +48 913279979
Język kontaktu:polski
Kod CPV:51145000
Numer dokumentu:431045-2021, ZP/10/1/2021
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.