• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie remontu jednostki pływającej "Piorun" w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństw

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie remontu jednostki pływającej "Piorun" w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństw
Standard

Dane kontaktowe

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.: Wykonanie remontu jednostki pływającej „Piorun” w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

1 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19147840800000, ul. ul. Zamknięta 18 , 80-955 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

587 379 565, e-mail pois_mk@portgdansk.pl, faks 587 379 332.
Adres strony internetowej (URL): www.portgdansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.portgdansk.pl

2 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.portgdansk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Oferty należy złożyć albo przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego. W razie wpływu oferty za pośrednictwem poczty – decyduje data, godzina wpływu do Kancelarii Ogólnej Zamawiającego. Adres:
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA, 80-955 Gdańsk ul. Zamknięta 18 (pok. nr 10B - Kancelaria Ogólna)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

3 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu jednostki pływającej „Piorun” w celu odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy Polskiego Rejestru Statków oraz Karty Bezpieczeństwa
Numer referencyjny: NPR/IM/2020/062

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu jednostki PIORUN dla odnowienia klasy i uzyskania Świadectw Klasy PRS oraz Karty Bezpieczeństwa. Zakres prac: 1) Przyjęcie jednostki do remontu oraz zabezpieczenie pod względem BHP i ppoż., 2) Prace dokowo-pokładowe. PIORUN wykonany jest z laminatu. 3) Przegląd, konserwacja i ew. naprawa instalacji p-poż. 4) Przegląd, konserwacja i ew. naprawa pompy pożarowej „Godiva PowerFlow GP17/10” 5) Przegląd, konserwacja i ew. naprawa silników głównych „Volvo Penta” D6-330 6) Przegląd, konserwacja i ew.

4 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

naprawa pędników Volvo Penta 7) Przegląd, konserwacja i ew. naprawa układu zasilania paliwa 8) Przegląd i potencjalne naprawy instalacji elektrycznej, 9) Przegląd, konserwacja i ew. naprawa łoża łodzi 10) Zdanie zamawiającemu jednostki wraz z niezbędnymi certyfikatami. (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagane warunki jego wykonania zamieszczone są w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy zamieszczonym w Załączniku nr 4 do SIWZ.)

II.5) Główny kod CPV: 50241100-7 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

50241000-6

50800000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach:
lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

42

5 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznaczył szczegółowego warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się należytym wykonaniem - co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu remontu jednostki pływającej. Wartość takiego remontu nie może być mniejsza niż 300 000,00 złotych netto (bez VAT), a remontowana jednostka musiała być wyposażona w kadłub z laminatu i silnik spalinowy. Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostały wykonane oraz załączeniem dowodów wskazujących, że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana jest data odbioru usług. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

6 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 - 3 „Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” (zwanego dalej Regulaminem), którego treść zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego (www.portgdansk.pl), wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.: 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument

7 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 7 ust. 3 punkt 1 Regulaminu. 4. Zamawiający informuje, że odstąpi od żądania od Wykonawcy, który złoży ofertę najwyżej ocenioną, dokumentów określonych w pkt 3 w przypadku możliwości pozyskania ich z ogólnodostępnych baz danych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz wykonanych zamówień - co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu remontu jednostki pływającej. Wartość takiego remontu nie może być mniejsza niż 300 000,00 złotych netto (bez VAT), a remontowana jednostka musiała być wyposażona w kadłub z laminatu i silnik spalinowy. Usługi uwzględnione w wykazie muszą być wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego zostały wykonane oraz załączeniem dowodów wskazujących, że zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Za datę wykonania uważana jest data odbioru usług. Wykaz należy złożyć zgodnie z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3A do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej (§ 21 ust. 2 Regulaminu). 2. Ofertę należy przygotować według wzoru Formularza oferty – zamieszczonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Do formularza oferty załączyć należy: a) Formularz cenowy sporządzony wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 2A do SIWZ. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu wymagane na podstawie punktu 2.2.4 i 6.1 SIWZ (wg

8 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 3 do SIWZ). c) W przypadku Wykonawcy polegającego na zdolnościach „innych podmiotów” – zobowiązanie oraz oświadczenie, o których mowa w pkt 5.6 SIWZ. d) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta została podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy a nie osobę / osoby, których uprawnienia do jej podpisania wynika z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. e) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.13 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

9 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

10 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Kryteria

Znaczenie

Cena

100,00

11 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

12 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

13 z 14

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=51237...

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-12-03, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

UWAGA: Postępowanie jest prowadzone na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2020 z dnia 13 lutego 2020 r. Treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.portgdansk.pl. Pojawiające się w treści niniejszego ogłoszenia odniesienia do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

14 z 14 

Dziękujemy za wysłane grafiki.