• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statku

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statku
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statku m/s Kapitan Poinc zgodnie z przepisami PRS

Numer referencyjny: NZ-ET/II/PN/05/22
II.1.2)Główny kod CPV
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu remontu dla odnowienia klasy statku m/s Kapitan Poinc, zgodnie z przepisami PRS.

Zakres obejmuje prace ogólne remontowe, prace dokowe, prace pokładowe, prace maszynowe, prace elektryczne. Szczegółowy opis wskazano w SWZ i jej załącznikach: https://sar.ezamawiajacy.pl.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu remontu dla odnowienia klasy statku m/s Kapitan Poinc, zgodnie z przepisami PRS.

Zakres obejmuje prace ogólne remontowe, prace dokowe, prace pokładowe, prace maszynowe, prace elektryczne. Szczegółowy opis wskazano w SWZ i jej załącznikach: https://sar.ezamawiajacy.pl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin udzielonej gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sar.ezamawiajacy.pl/
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sar.ezamawiajacy.pl/pn/sar/demand/notice/public/57789/details

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/04/2022
Termin składania:2022-04-28
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 28/04/2022 Czas lokalny: 14:00 Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Gdynia Ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://sar.ezamawiajacy.pl Pozostałe informacje dot. otwarcia ofert zostały opisane w rozdziale SWZ: https://sar.ezamawiajacy.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/ . Wykonawca składa Ofertę poprzez: 1) wypełnienie Formularza oferty oraz opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane (oraz dokum) 2) dodanie oferty w zakładce ,,OFERTY". Dodanie oferty oraz załączników następuje poprzez wybranie polecenia ,,dodaj dokument" i wybranie docelowych plików.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2022
Kontakt:Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
Gdynia
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
81-340
Polska
E-mail: zam.pub@sar.gov.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241000
Numer dokumentu:201529-2022, NZ-ET/II/PN/05/22
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.