• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statków

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statków
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wykonanie remontu dla odnowienia klasy statków: m/s Bryza i m/s Cyklon, typu SAR 1500 zgodnie z przepisami PRS
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klasowego statków obejmującego: prace ogólne, prace dokowe, prace zw.
z silnikami napędowymi LB I PB oraz siłowania - prace pozostałe
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sar.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://sar.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://sar.ezamawiajacy.pl/.. 3. W
przypadku awarii platformy zakupowej lub przerwy technicznej platformy zakupowej dopuszcza się, aby komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, za wyjątkiem składania ofert, odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
zam.pub@sar.gov.pl
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy zakupowej:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zamawiającego:
https://sar.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): wskazano w swz
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): wskazano w swz
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://sar.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2022-06-07 13:00
Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiającego https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Termin składania:2022-06-07
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2022-06-07 13:00
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: NZ-ET/I/TP/07/22
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klasowego statków obejmującego: prace ogólne, prace dokowe, prace zw.
z silnikami napędowymi LB I PB oraz siłowania - prace pozostałe
4.2.6.) Główny kod CPV: 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
4.2.12.) Opis wznowienia
kolejne remonty klasowe statków wg wytycznych klasyfikatora
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w zw. z art. 305 ust 1 ustawy Pzp, w
zakresie remontu statków typu SAR 1500 na warunkach realizacji tożsamych z przewidzianymi w niniejszym zamówieniu, których
zakres nie przekroczy 10% wartości zamówienia
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej nadzór nad remontem ze strony wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca, który:
a) w okresie ostatnich (4) czterech lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał dwie usługi polegające na remoncie statków o kadłubie ze stopu aluminium, wyposażonych w napęd
strugo-wodny, o mocy siłowni minimum 900 kW i tonażu powyżej 22 BRT, dla uzyskania dokumentów klasyfikacyjnych, o
wartości nie mniejszej niż 60 000 PLN brutto każdy
b) dysponuje nabrzeżem umożliwiającym wykonywanie remontów statków, w którego skład wchodzi slip umożliwiający
wystawienie jednostki pływającej, przyłącze energetyczne, przyłącze wodne, przyłącze sprężonego powietrza
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do SWZ
b) Oświadczenie o aktualności informacji zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w SWZ
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie ustawy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich (4)
czterech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór stanowi zał. do
SWZ
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wzór stanowi zał. do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) zobowiązanie lub inny dokument potwierdzający udostępnienie zasobów
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00134156/01 z dnia 2022-04-26
2022-04-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
b) pełnomocnictwo
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowień SWZ, a w przypadku zmian postanowień zawartej Umowy o jakich mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1) Strony mają prawo do przedłużenia terminu wykonania Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach:
a. jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
b. gdy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych uniemożliwiających odbiór końcowy lub ostateczny,
c. gdy wystąpi opóźnienie w dostawie materiałów/części zamiennych przez podwykonawcę, wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub podwykonawcy i nie mieszczących się w zwykłym ryzyku gospodarczym,
d. gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie Umowy,
e. wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
f. w sytuacji braku możliwości wyłączenia przez Zamawiającego statku z pogotowania ratunkowego
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osoby pełniącej nadzór nad remontem ze strony wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:50241000-6
Numer dokumentu:2022/BZP 00184459, NZ-ET/I/TP/07/22
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.