• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie przeglądu klasowego jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie przeglądu klasowego jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie przeglądu klasowego jednostek pływających należących do RZGW w Szczecinie

Numer referencyjny: SZ.ROZ.2810.30.2022
II.1.2)Główny kod CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klasowego jednostek pływających należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym:

1) w zakresie gwarantowanym:

a) statku kontrolno-inspekcyjnego OGNICA (w części 1 zamówienia);

b) barce pchanej czołowej RZGW-2 (w części 2 zamówienia);

2) w zakresie opcjonalnym dla części 1 - statku kontrolno-inspekcyjnym CZELIN (opcja 1);

3) w zakresie opcjonalnym dla części 2 - barce pchanej czołowej RZGW-1 (opcja 2).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 8 do SWZ, a także zakres prac do wykonania określony w formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 1a do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 1 statek kontrolno-inspekcyjnego OGNICA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest wykonanie remontu klasowego jednostek pływających należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym:

1/ w zakresie gwarantowanym - statku kontrolno-inspekcyjnego OGNICA;

2/ w zakresie opcjonalnym - statku kontrolno-inspekcyjnym CZELIN (opcja 1);

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Realizacja prawa opcji polegać będzie w zakresie części 1 - na zleceniu Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania remontu klasowego statku kontrolno-inspekcyjnego CZELIN (opcja 1).

2. Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na następujących warunkach:

2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zleconego zamówienia opcjonalnego w sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji w terminie do dnia 15 października 2022 r. (liczy się data nadania oświadczenia do Wykonawcy). Po upływie tego terminu Zamawiający traci uprawnienie do skorzystania z prawa opcji.

2,2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia dla danej części, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

2.3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 100% zakresu prac objętego prawem opcji.

3. Cena świadczenia usług świadczonych w ramach opcji zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ). Wykonawca składający ofertę w danej części zamówienia jest zobowiązany do wycenienia opcji w ramach tej części.

4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska środki finansowe na ten cel.

5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał. Zamawiający może złożyć kilka oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji.

6. Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie

z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ. Do świadczenia usług w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

7. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin realizacji zamówienia dla zakresu gwarantowanego wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

2.Termin realizacji zamówienia dla zakresu opcjonalnego wynosi 14 dni od dnia przekazania jednostki pływającej stanowiącej przedmiot opcji.

3.Krótszy termin realizacji dla zakresu gwarantowanego może wynikać z oferty złożonej przez Wykonawcę.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

część 2 (barka pchana czołowa RZGW-2)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
50241000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest wykonanie remontu klasowego jednostek pływających należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym:

1/ w zakresie gwarantowanym - barce pchanej czołowej RZGW-2;

2/ w zakresie opcjonalnym - barce pchanej czołowej RZGW-1 (opcja 2).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji i rękojmi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Realizacja prawa opcji polegać będzie w zakresie części 2 - na zleceniu Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania remontu klasowego barki pchanej czołowej RZGW-1 (opcja 2).

2. Prawo opcji dla ww. okoliczności, realizowane będzie na następujących warunkach:

2.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zleconego zamówienia opcjonalnego w sytuacji, gdy Zamawiający zdecyduje się skorzystać z prawa opcji w terminie do dnia 15 października 2022 r. (liczy się data nadania oświadczenia do Wykonawcy). Po upływie tego terminu Zamawiający traci uprawnienie do skorzystania z prawa opcji.

2,2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu opcjonalnego zamówienia dla danej części, jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji.

2.3. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji do 100% zakresu prac objętego prawem opcji.

3. Cena świadczenia usług świadczonych w ramach opcji zostanie określona w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SWZ). Wykonawca składający ofertę w danej części zamówienia jest zobowiązany do wycenienia opcji w ramach tej części.

4. Zamawiający będzie mógł skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy uzyska środki finansowe na ten cel.

5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał. Zamawiający może złożyć kilka oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji.

6. Usługi świadczone w ramach prawa opcji muszą być świadczone zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 8 do SWZ. Do świadczenia usług w ramach prawa opcji zastosowanie mają postanowienia określające warunki i sposób zapłaty wynagrodzenia, warunki świadczenia usługi oraz kar umownych.

7. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Termin realizacji zamówienia dla zakresu gwarantowanego wynosi 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy jednostki pływającej stanowiące przedmiot zamówienia.

2.Termin realizacji zamówienia dla zakresu opcjonalnego wynosi 14 dni od dnia przekazania jednostki pływającej stanowiącej przedmiot opcji.

3.Krótszy termin realizacji dla zakresu gwarantowanego może wynikać z oferty złożonej przez Wykonawcę.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2022
Termin składania:2022-09-12
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 12/09/2022 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie Platformy Zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za jej pomocą pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Wadium:w Siwz
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2022
Kontakt:Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 368302575
ul. Żelazna 59A
Warszawa
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
00-848
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczmarek
E-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl
Tel.: +48 914411225
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241100, 50241000
Numer dokumentu:465733-2022, SZ.ROZ.2810.30.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.